Moda

METKA PRAWDĘ CI POWIE…

Czy cena okre­śla fak­tycz­ną war­tość ubra­nia? Czy to moż­li­we, że mar­ko­wa, dro­ga spód­ni­ca, któ­ra na pierw­szy rzut oka wyda­je się koron­ko­wa, może być wyko­na­na w 100% z polie­stru? Nie­ste­ty tak. Jako nie­świa­do­mi klien­ci nie tyl­ko…

Więcej
ModaNewsroom

Lookbook tygodnia: Kristina Kruopenyte SS 2016

Kri­sti­na Kru­opie­ny­te jest jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych litew­skich pro­jek­tan­tek mody. Two­rzy nowo­cze­sną modę miej­ską, skie­ro­wa­ną do ludzi żyją­cych na peł­nych obro­tach w glo­bal­nych metro­po­liach. Mar­ka KK łączy naj­wyż­szą jakość, luk­su­so­we mate­ria­ły i kon­struk­cje wyko­ny­wa­ne przy pomo­cy nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. War­to przyj­rzeć się bli­żej pro­jek­tom Kri­sti­ny Kru­opie­ny­te, poni­żej pre­zen­tu­je­my Wam naj­now­szy look­bo­ok pro­jek­tant­ki!

Więcej
ModaNewsroom

ZOFIA CHYLAK - nowa kampania torebek

Świa­tło dzien­ne ujrza­ła wła­śnie nowa kam­pa­nia Zofii Chy­lak – pro­jek­tant­ki, któ­rej mini­ma­li­stycz­ne tor­by sztur­mem zdo­by­ły ser­ca kobiet w Pol­sce. Na zdję­ciach widzi­my ulep­szo­ną wer­sję dotych­cza­so­wych pro­jek­tów mar­ki, wyko­ny­wa­nych z wło­skiej mię­si­stej skó­ry naj­wyż­szej jako­ści. Tym razem skó­rza­nym akce­so­riom towa­rzy­szą czwo­ro­noż­ni przy­ja­cie­le. Obok takich zdjęć nie da się przejść obo­jęt­nie. Defi­ni­tyw­nie jed­na z naj­lep­szych kam­pa­nii nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Cha­pe­au bas!

Więcej
ModaNewsroom

ŚWIAT SZALONYCH MOŻLIWOŚCI Z TK MAXX

Już 23 mar­ca 2016 r. star­tu­je naj­now­sza, wio­sen­no-lenia kam­pa­nia mar­ki TK Maxx pod hasłem SZALONE MOŻLIWOŚCI, któ­ra zachę­ca klien­tów do poszu­ki­wa­nia tego co zaska­ku­ją­ce i nie­prze­wi­dy­wal­ne w świe­cie peł­nym prze­wi­dy­wal­no­ści. SZALONE MOŻLIWOŚCI TK Maxx odkry­wa­ją się wów­czas, gdy wcho­dząc do skle­pu po kon­kret­ny pro­dukt wycho­dzi­my z zupeł­nie innym, cał­ko­wi­cie nie­ocze­ki­wa­nym i zaska­ku­ją­cym. Moż­na odwie­dzić TK Maxx w poszu­ki­wa­niu szam­po­nu do wło­sów, a wyjść z peł­nym wypo­sa­że­niem nur­ka. Wystar­czy, że na zaku­py wybie­rze­my się z otwar­tym umy­słem.

Więcej
Moda

TOP 5 POLSKIEJ MODOWEJ BLOGOSFERY

Pol­ska blo­gos­fe­ra odno­to­wu­je ostat­ni­mi cza­sy naj­więk­szy „ruch w inte­re­sie” w całej swo­jej histo­rii. Blo­gi modo­we, uro­do­we, kuli­nar­ne, czy też lifestyle’owe, każ­de­go dnia wyra­sta­ją w sie­ci tak szyb­ko i inten­syw­nie jak grzy­by po rzę­si­stym desz­czu. Ich…

Więcej
ModaMust have

Sezon na golf

Trud­no mówić o wiel­kim powro­cie gol­fów w sezo­nie zimo­wym 2016, bo ten ele­ment kobie­cej (choć rów­nież męskiej!) gar­de­ro­by, począw­szy od wie­ku XIX aż po dziś, świę­ci trium­fy popu­lar­no­ści, zwłasz­cza gdy nad­cho­dzi jesien­na i zimo­wa pora.…

Więcej
ModaTrendy

BUDGET OR LUXE: MODA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać mod­nie czę­sto wyda­je­my for­tu­nę, lub po pro­stu rezy­gnu­je­my z wyma­rzo­nej rze­czy, gdyż po pro­stu nas na…

Więcej
Wywiady

Olivia Kijo i jej podwójne życie artystyczne

Dosko­na­le inter­pre­tu­je tren­dy ze świa­to­wych wybie­gów, na swo­im blo­gu poka­zuj styl, któ­ry cięż­ko pod­ro­bić. Mini­ma­lizm zesta­wio­ny z ide­al­nie wywa­żo­ny­mi ele­men­ta­mi gla­mo­ur to jest to co cechu­je blo­ger­kę Oli­vię Kijo. Pora­nek zaczy­nam od… Panicz­ne­go stra­chu i ner­wo­we­go…

Więcej
ModaNewsroom

All I want for Christmas is... Świąteczna kampania American Eagle Outfitters

Już jest! Świą­tecz­na kam­pa­nia Ame­ri­can Eagle Out­fit­ters zachwy­ca magicz­ną atmos­fe­rą Boże­go Naro­dze­nia pro­sto ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Otu­la­ją­ce sty­li­za­cje i przy­tul­ne wnę­trza, w któ­rych powsta­ła sesja zdję­cio­wa, ujmu­ją nie­po­wta­rzal­nym kli­ma­tem. Spędź naj­pięk­niej­szy czas w roku razem…

Więcej
ExclusiveWywiady

Robię to co kocham. Paulina Pyszkiewicz.

Ma wła­sną mar­kę, jej kre­acje noszą naj­słyn­niej­sze pol­skie cele­bryt­ki. Pro­wa­dzi pręż­nie roz­wi­ja­ją­cy się biz­nes, jed­no­cze­śnie wycho­wu­jąc małe­go syn­ka. Trud­no uwie­rzyć, że ma zale­d­wie 22 lata. Poznaj­cie Pau­li­nę Pysz­kie­wicz – pro­fe­sjo­na­list­kę, któ­ra zawsze dąży do wyzna­czo­ne­go sobie celu, ale przede wszyst­kim nie­zwy­kle pięk­ną, sym­pa­tycz­ną dziew­czy­nę, któ­ra dosko­na­le wie cze­go chce od życia.

Więcej
ModaZOOM ON

10 faktów o … ALEXANDER WANG

Miał zale­d­wie 19 lat, kie­dy zawo­jo­wał świat mody. Dziś Wang jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych i pożą­da­nych pro­jek­tan­tów. Fashio­nist­ki od Nowe­go Jor­ku po Szan­ghaj chcą nosić jego ubra­nia, a on wie, co robić, by pozo­sta­ły…

Więcej
Moda

Spór o wysokość obcasa

 Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: VERS-24  Wie­le kobiet nie wyobra­ża sobie życia bez szpi­lek. Czę­sto ruj­nu­ją one nie tyl­ko nasz port­fel, ale i zdro­wie. Duża licz­ba kobiet dekla­ru­je, że wybie­ra­ła­by szpil­ki czę­ściej, gdy­by nie dys­kom­fort zwią­za­ny z…

Więcej