ModaMust have

Jak nosić szorty? By Sincerely Jules

kolaz5-spodenki
Krót­kie spodnie są nową kla­sy­ką, w teo­rii nie sta­no­wią modo­we­go wyzwa­nia. Kie­dy jed­nak przy­cho­dzi ich moment, może­my porów­nać je do każ­de­go inne­go ele­men­tu gar­de­ro­by. Jak nosić szor­ty, by final­nie wyglą­dać jak milion dolarów?

Jeśli nazy­wa­my je kla­sycz­ną czę­ścią waka­cyj­ne­go out­fi­tu, to bierz­my przy­kład z Julie Sari­na­ny, autor­ki blo­ga Sin­ce­re­ly Jules. Ta pięk­na Laty­no­ska od 2009 roku poka­zu­je swo­je codzien­ne sty­li­za­cje, cią­gle szu­ka­jąc nie­ty­po­wych modo­wych roz­wią­zań. Julie współ­pra­co­wa­ła m.in. z Glamour.com, Teen Vogue czy Elle.com, więc i my w kwe­stii pro­ble­ma­tycz­nych szor­tów uzna­je­my jej propozycje.

  • Less is More 

Mono­chra­my­tycz­nie, spo­koj­nie, ale z pazu­rem. Pod­wi­nię­te zawa­diac­ko krót­kie jean­sy w jasnym kolo­rze są dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem dla czar­nej bluz­ki z krót­kim ręka­wem i … pod­kre­śla­ją też pięk­nie opa­le­ni­znę. Do tego toreb­ka w sty­lu Cha­nel, roz­wi­chrzo­ne wło­sy, deli­kat­na biżu­te­ria. Razem two­rzą out­fit na szóst­kę, przy­wo­łu­ją­cy na myśl kli­ma­ty vin­ta­ge, tak chęt­nie dzi­siaj odkry­wa­ne przez fan­ki Coachelli.

kolaz1-spodenki

1. Asos €38.35  2. H&M 79,90 PLN 3. H&M 79,90 PLN 4. H&M 99,90 PLN

  • Dziu­ra­wa Elegancja

Na jesz­cze chłod­ne wie­czo­ry, roz­po­czy­na­ne wypa­dem do mod­nej knaj­py … ryzy­ko się opła­ca, szcze­gól­nie gdy zacho­wasz pro­por­cje. Na górze Julie zagra­ła atra­men­to­wym swe­trem o kla­sycz­nym splo­cie i jasnym, cien­kim płasz­czem,  a dołem – w posta­ci szor­tów. Prze­kor­nie, uwa­gę zwra­ca nogaw­ką z dziu­rą, tutaj robią­cą za wisien­kę na tor­cie. Avia­to­ry, spor­to­we buty i neu­tral­na shop­per­ka uzu­peł­nia­ją jej stylizację.

kolaz2-spodenki

5. Zara 89,90 PLN, 6. Zara 119,00 PLN 7. Zara 119,00 PLN 8. Noisy May 24,66 EUR 9. Asos 38.35 EUR

  • Sexy Szyk

Kobie­ta zmien­ną jest, w modzie szcze­gól­nie, bo sty­li­za­cyj­nych zabaw nigdy dość! Czar­ne spoden­ki dla Sari­na­ny ozna­cza­ją dwa hasła: „Ultra sek­sow­nie” albo „Na luzie”. Łącz­ni­kiem dla nich jest fran­cu­ski szyk, a jeśli o Fran­cji już mowa, to Julie języ­kiem (modo­wej) miło­ści posłu­gu­je się au nive­au avan­cé. Uży­wa bie­li i czer­wie­ni, któ­re z czer­nią są trio dosko­na­łym – zarów­no na ubra­niach, jak i dodatkach.

kolaz3-spodenki

10. Asos 34,25 EUR 11. Gla­mo­ro­us 35,61 EUR  12. Asos 27,40 EUR

  • Buisness-jeans

Współ­cze­sna kobie­ta suk­ce­su to już nie pani w sza­rej, bez­kształt­nej gar­son­ce, spójrz­my cho­ciaż na Jes­si­cę Albę, któ­ra jako sze­fo­wa świet­nie pro­spe­ru­ją­cej fir­my zawsze wyglą­da mod­nie. Sty­li­za­cja nie odbie­ra prze­cież pro­fe­sjo­na­li­zmu, wciąż będąc mak­sy­mal­nie kobie­cą. Kla­sycz­na koszu­la, zło­te: biżu­te­ria i zega­rek, czar­na cha­nel­ka plus wytar­te szor­ty, czy­li biz­nes w rytm „Cali­for­nia Dreamin” .

kolaz4-spodenki

Tekst: Karo­li­na Błaszkiewicz

For Vers-24, Warsaw

_____

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *