ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…

Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…

Więcej
ModaNewsroom

Olivia Palermo – aktorka, modelka i ikona stylu wraca z nową kampanią dla Max&Co.

Na nad­cho­dzą­cy sezon MAX&Co. pro­po­nu­je luź­ne kro­je i lek­kie tka­ni­ny. Wyra­zi­ste kolo­ro­we prin­ty roz­kwi­ta­ją na sukien­kach i spód­ni­cach w kształ­cie lite­ry „A”. W kolek­cji moż­na też zna­leźć mięk­kie paste­lo­we dżer­se­je w asy­me­trycz­nych kro­jach. Tor­by i…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: Alaïa

Z wykształ­ce­nia rzeź­biarz. Z zawo­du kre­ator i pro­jek­tant, któ­ry nic sobie nie robi z obo­wią­zu­ją­cych w modzie zasad, a mimo to od wie­lu lat ubie­ra naj­pięk­niej­sze kobie­ty świa­ta. Azze­di­ne Ala­ïa to wywo­dzą­cy się z Tune­zji arty­sta, któ­ry z małej rue de Mous­sy, ulicz­ki miesz­czą­cej się w samym ser­cu pary­skiej dziel­ni­cy Marai, stwo­rzył cen­trum mody na świa­to­wym poziomie.

Więcej
Wywiady

PIĘKNO TO SIŁA. Wywiad z Kasią Borowicz

Kasia Boro­wicz – tytuł Miss Polo­nia zdo­by­wa w wie­ku 19 lat. Doce­nio­na pod­czas kon­kur­su Miss Świa­ta. Akty­wist­ka kam­pa­nii PCK kon­tra HIV. Repor­ter­ka, blo­ger­ka i pomy­sło­daw­czy­ni pro­jek­tu Shop­ping with Kasia Boro­wicz. Kasia ste­ru­je świa­tem mody za kulis. Na swo­im kon­cie ma m.in. wywiad z redak­tor naczel­ną ame­ry­kań­skie­go Vogue’a  – Anną Win­to­ur. Poznaj­cie bli­żej nasze­go wyjąt­ko­we­go gościa…

Więcej
ModaMust haveTrendy

Powrót do pracy - 5 pomysłów na stylizacje

Koniec waka­cji czy urlo­pu nie­uchron­nie wią­że się z naszym powro­tem do pra­cy i codzien­nych obo­wiąz­ków. Nie ozna­cza to (wbrew domy­słom) jed­nak rezy­gna­cji z modo­wych sza­leństw i rado­ści z eks­pe­ry­men­to­wa­nia, na co nie­rzad­ko pozwa­la­my sobie właśnie…

Więcej
ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja marki LeBrand na sezon FW16

Naj­now­sza kolek­cja  mar­ki na  sezon  FW16 to przede wszyst­kim zaba­wa kon­tra­sta­mi. W tym sezo­nie sta­wia­my na  cie­płe, pro­ste w for­mie i suro­wo wykoń­czo­ne kożu­chy; mię­si­ste kasz­mi­ro­we płasz­cze; dwu­rzę­do­we, twe­edo­we mary­nar­ki, ale tak­że na ręcz­nie zdobione…

Więcej
ModaMust have

Najlepsze jeansy w stylu mom fit

Jean­sy mom fit powra­ca­ją do łask! Część z was z pew­no­ścią pamię­ta te kul­to­we spodnie, bar­dzo popu­lar­ne w latach 80-tych oraz 90-tych. Świat mody wró­cił do nich już w zeszłym roku, jed­nak dopie­ro teraz stały…

Więcej
ModaNewsroom

TWOJE LATO SZALONYCH MOŻLIWOŚCI JEST JUŻ W TK MAXX

Za oknem typo­wo let­nia pogo­da, a w TK Maxx peł­nia lata. Do wszyst­kich skle­pów sie­ci dotar­ły typo­wo let­nie pro­duk­ty – oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, san­da­ły, kape­lu­sze, sukien­ki oraz inne pro­duk­ty przy­dat­ne w cza­sie sło­necz­nych week­en­dów i waka­cyj­nych urlo­pów, któ­re powo­li zaczynamy.

Więcej
ModaMust have

Idealna piżama na lato

Do ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia lata został mie­siąc, więc naj­wyż­szy czas odświe­żyć sza­fę. Począ­tek lata koja­rzy nam się z tym, że w koń­cu może­my pocho­wać cie­płe kurt­ki, swe­try i spodnie, a wyjąć sukien­ki, san­da­ły i krót­kie t‑shirty.…

Więcej
ModaMust have

KASZMIR – ODROBINA LUKSUSU NA WŁASNEJ SKÓRZE

Tka­ni­na, któ­ra ucho­dzi za sym­bol luk­su­su i wyso­kie­go sta­tu­su spo­łecz­ne­go. Na czym tak napraw­dę pole­ga feno­men kasz­mi­ru i dla­cze­go zyskał uzna­nie naj­bo­gat­szej i naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej klien­te­li świa­ta? Sama nazwa „kasz­mir” wywo­dzi się z regio­nu położonego…

Więcej