Sposób na NUDE

Sposób na NUDE

Nude nie musi być nud­ne. Powra­ca jak bume­rang  i zawsze zachwy­ca. Beżo­we odcie­nie – od wpa­da­ją­cych w biel kre­mów – po kame­lo­we bar­wy to defi­ni­cja luk­su­su, kobie­co­ści i ele­gan­cji. Nada­ją deli­kat­no­ści i wdzię­ku. Swo­im mini­ma­li­zmem pod­kre­śla­ją ton gla­mo­ur, a nie­kie­dy sta­ją się dopeł­nie­niem sty­lu bohe­my.

Ubrania w kolorze nude doskonale sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i od święta.Wystarczy, że delikatny kobiecy outfit ożywisz wyrazistą pomadką, włożysz zmysłowe szpilki lub skupisz się na ciekawych dodatkach. Dobrym pomysłem może być kopertówka w kolorze bordo lub kapelusz z dużym rondem.

A kie­dy aura nie roz­piesz­cza, beże i brą­zy rów­nież przy­cho­dzą z pomo­cą! Kla­sy­ką sta­ło się połą­cze­nie – płaszcz w odcie­niu kame­lo­wym, jean­so­we boy­frien­dy i luź­ny bia­ły t‑shirt. Taki zestaw zapew­ni Ci nie tyl­ko wygo­dę, ale rów­nież wyróż­ni Cię  z tłu­mu.

Sposób na NUDE

Z cie­li­sty­mi bar­wa­mi ide­al­nie współ­gra let­nia opa­le­ni­zna. Zwiew­ne spód­ni­ce, sukien­ki oraz szor­ty dosko­na­le uwi­docz­nią igrasz­ki ze słoń­cem. Nud­ne let­nie obu­wie zamień na te w kolo­rze nude! Szpil­ki, tramp­ki, adi­da­sy, gla­dia­tor­ki – wybór nale­ży do Cie­bie.

Jak prze­ła­mać jed­no­barw­ny out­fit? Kame­lo­we bar­wy lubią towa­rzy­stwo bie­li, błę­ki­tu, sza­ro­ści i kla­sycz­nej czer­ni. Dodat­ki w kolo­rze zło­ta lub sre­bra uwy­dat­nią ele­gan­cję zmy­sło­we­go kolo­ru nago­ści.

Sposób na NUDE

 

Tekst: Beata Chro­mik
Rysun­ki: Mario­la Pie­cho­wicz

 For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy