ModaTrendy

Sposób na NUDE

Sposób na NUDE

Nude nie musi być nud­ne. Powra­ca jak bume­rang  i zawsze zachwy­ca. Beżo­we odcie­nie – od wpa­da­ją­cych w biel kre­mów – po kame­lo­we bar­wy to defi­ni­cja luk­su­su, kobie­co­ści i ele­gan­cji. Nada­ją deli­kat­no­ści i wdzię­ku. Swo­im mini­ma­li­zmem pod­kre­śla­ją ton gla­mo­ur, a nie­kie­dy sta­ją się dopeł­nie­niem sty­lu bohemy.

Ubrania w kolorze nude doskonale sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i od święta.Wystarczy, że delikatny kobiecy outfit ożywisz wyrazistą pomadką, włożysz zmysłowe szpilki lub skupisz się na ciekawych dodatkach. Dobrym pomysłem może być kopertówka w kolorze bordo lub kapelusz z dużym rondem.

A kie­dy aura nie roz­piesz­cza, beże i brą­zy rów­nież przy­cho­dzą z pomo­cą! Kla­sy­ką sta­ło się połą­cze­nie – płaszcz w odcie­niu kame­lo­wym, jean­so­we boy­frien­dy i luź­ny bia­ły t‑shirt. Taki zestaw zapew­ni Ci nie tyl­ko wygo­dę, ale rów­nież wyróż­ni Cię  z tłumu.

Sposób na NUDE

Z cie­li­sty­mi bar­wa­mi ide­al­nie współ­gra let­nia opa­le­ni­zna. Zwiew­ne spód­ni­ce, sukien­ki oraz szor­ty dosko­na­le uwi­docz­nią igrasz­ki ze słoń­cem. Nud­ne let­nie obu­wie zamień na te w kolo­rze nude! Szpil­ki, tramp­ki, adi­da­sy, gla­dia­tor­ki – wybór nale­ży do Ciebie.

Jak prze­ła­mać jed­no­barw­ny out­fit? Kame­lo­we bar­wy lubią towa­rzy­stwo bie­li, błę­ki­tu, sza­ro­ści i kla­sycz­nej czer­ni. Dodat­ki w kolo­rze zło­ta lub sre­bra uwy­dat­nią ele­gan­cję zmy­sło­we­go kolo­ru nagości.

Sposób na NUDE

 

Tekst: Beata Chromik
Rysun­ki: Mario­la Piechowicz

 For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *