ModaNewsroom

Adidas wypowiada wojnę Jacobsowi

Tekst: Beata Chromik
Zdję­cia: complex.com

adidas-marc-jacobs-stripe-sweaters

W ubie­głą śro­dę nie­miec­ki kon­cern spor­to­wy Adi­das AG zło­żył do sądu wnio­sek prze­ciw­ko Mar­co­wi Jacob­so­wi. Przy­sło­wio­wym ‘gwoź­dziem do trum­ny’ oka­za­ły się paski! Mimo, że Jacobs na ręka­wy swo­ich czar­nych swe­trów naszył po czte­ry rów­no­le­głe czer­wo­ne linie, to ich design łudzą­co przy­po­mi­na kolek­cję Y-3 zapro­jek­to­wa­ną dla Adi­da­sa przy współ­pra­cy z japoń­skim pro­jek­tan­tem Yoh­ji Yamamoto.

W swo­im pozwie Adi­das oskar­ża Mar­ca Jacob­sa o celo­wy pla­giat. Dzię­ki uży­ciu popu­lar­ne­go znacz­ka, któ­ry dla wie­lu kon­su­men­tów jest wyznacz­ni­kiem pre­sti­żu i dobrej jako­ści ubrań, Jacobs miał rze­ko­mo zwięk­szyć sprze­daż swo­jej kolek­cji. Według wnio­sku gigan­ta spor­to­we­go, trzy paski zare­zer­wo­wa­ne są jedy­nie dla koszul, kur­tek, bluz, kami­ze­lek, płasz­czy i innych ubrań sygno­wa­nych mar­ką Adidas.

Praw­do­po­do­bień­stwo wpro­wa­dze­nia w błąd poprzez naru­sze­nie zna­ku fir­mo­we­go Adi­das przez Mar­ca Jacob­sa, powo­du­je nie­od­wra­cal­ne szko­dy dla fir­my, któ­rej sym­bo­lem są trzy paski, będą­ce odzwier­cie­dle­niem jej dosko­na­łej jako­ści.” – czy­ta­my w pozwie nie­miec­kiej fir­my pro­du­ku­ją­cej odzież sportową.

Adi­das twier­dzi, że wyko­rzy­sta­nie trzech pasków w pro­jek­tach Jacob­sa, może spra­wić, że kon­su­men­ci będą podej­rze­wać pro­jek­tan­ta o współ­pra­cę ze spor­to­wym gigan­tem. Takie domnie­ma­nia mogą dopro­wa­dzić do zwięk­sze­nia sprze­da­ży ubrań sygno­wa­nych met­ką Mar­ca, zaś przy­czy­nią się do zmniej­sze­nia docho­dów gigan­ta spor­to­we­go. Nie­miec­ki deta­li­sta mówi, że na prze­strze­ni lat fir­ma zain­we­sto­wa­ła milio­ny dola­rów pro­mu­jąc pro­duk­ty ozna­czo­ne cha­rak­te­ry­stycz­nym zna­kiem, mię­dzy inny­mi dzię­ki któ­re­mu cie­szy się ona uzna­niem na ryn­kach świa­to­wych zwią­za­nych z mar­ką Adidas.

Dotych­czas nie zna­my odpo­wie­dzi Mar­ca Jacob­sa na przed­sta­wio­ne zarzu­ty. Adi­das zaś jest repre­zen­to­wa­ny przez Ste­phe­na Feld­ma­na i Kri­sti­na Holm z Per­kins Coie LLP.

Czy ame­ry­kań­ski pro­jek­tant mody sku­tecz­nie przy­go­tu­je się do ofen­sy­wy w bata­lii z lide­rem wśród spor­to­wych gigan­tów? A może woj­na skoń­czy się dla Jacob­sa far­są i zosta­nie on zmu­szo­ny do wyco­fa­nia swo­jej kolek­cji ze sprze­da­ży oraz wypła­ty zadość­uczy­nie­nia za swo­je nie­cne posunięcie?

Prze­ko­na­my się wkrótce!

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *