10 faktów, których nie wiesz o H&M

Tekst: Sonia Kru­pin­ska
Zdję­cia: pinterest.com

HM_iStock_000015969091Small

Wszy­scy mają przy­naj­mniej jed­ną rzecz w swo­im domu z H&M’u. Nic dziw­ne­go, to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych marek odzie­żo­wych na świe­cie. Pocho­dzą­ca ze Szwe­cji mar­ka jest ulu­bie­ni­cą dzie­ci, mło­dzie­ży, kobiet i męż­czyzn, a nawet kobiet w cią­ży. Zało­ży­cie­la­mi dwu­li­te­ro­we­go skró­tu są Hen­nes i Mau­ritz (H&M). Mar­ka dzia­ła już 68 lat, a mimo to wciąż się roz­wi­ja i ma nowe pomy­sły na sie­bie. To H&M narzu­ca tren­dy. Gwiaz­dy chęt­nie ubie­ra­ją się i bio­rą udział w kam­pa­niach odzie­żo­we­go gigan­ta, któ­ry z roku na rok roz­ra­sta się na cały świat.

lanaforhm2

H&M zna każdy, pytanie tylko jak dobrze.Oto 10 faktów, o których mogliście nie mieć pojęcia. 

  1. H&M nie ma wła­snych ośrod­ków pro­duk­cyj­nych – wszyst­kie ubra­nia, kosme­ty­ki i akce­so­ria są pro­du­ko­wa­ne przez bli­sko 700 nie­za­leż­nych dostaw­ców, głów­nie z Azji i Euro­py (tak­że z Pol­ski). 
  2. Naj­wię­cej skle­pów znaj­du­je się w Niem­czech, 440 i ta licz­ba cią­gle rośnie. 
  3. W 2007 roku H&M stwo­rzył dru­gą mar­kę COS (Col­lec­tion of Sty­le), dla bar­dziej zamoż­nych i wyma­ga­ją­cych klien­tów. COS obec­nie dzia­ła na całym świe­cie i ma 130 skle­pów. 
  4. Pierw­szy sklep H&M w Pol­sce otwar­to w 2003 roku w War­szaw­skim cen­trum han­dlo­wym Wola Park. 
  5. Fir­ma “& Other Sto­ries” to dziec­ko H&M’u powsta­ła w 2013 roku. Począt­ko­wo mia­ła być to eks­klu­zyw­na mar­ka beau­ty z kosme­ty­ka­mi, ale pla­ny się zmie­ni­ły i zarząd H&M przy­sta­nął na pomysł robie­nia ubrań oraz dodat­ków. “& other sto­ries” to mar­ka  ofe­ru­ją­ca kobie­tom sze­ro­ki asor­ty­ment obu­wia, toreb i akce­so­riów, aby stwo­rzyć swój oso­bi­sty, nie­po­wta­rzal­ny styl. 
  6. H&M posia­da linię odzie­żo­wą Divi­ded, któ­ra jest prze­zna­czo­na dla mło­dzie­ży, ale to nie praw­da. Zacho­wa­na w spor­to­wym kli­ma­cie linia zado­wo­li upodo­ba­nia modo­we czło­wie­ka w każ­dym wie­ku. 
  7. H&M pro­mu­je muzy­kę! W 2013 roku H&M wystar­to­wał z pro­jek­tem “H&M loves music”, two­rząc 4 kolek­cje w sty­lu: hip­pie “Coachel­la”, roc­ka “Rock festi­val”, impre­zo­wym “Day par­ty”, rapu “Back to the beats”. 
  8. Do tej pory H&M współ­pra­co­wał z taki­mi gwiaz­da­mi jak: Karl Lage­feld, Stel­la McCart­ney, Viktor&Rolf, Madon­na, Rober­to Caval­li, Kylie Mino­gue, Mat­thew Wil­liam­son, Jim­my Choo, Sonia Rykiel, Lanvin,  Rei Kawa­ku­bo, Ver­sa­ce, David Bec­kham, Isa­bel Marant, Ale­xan­der Wang, Bey­on­ce, Bal­ma­in. 
  9. W 2009 roku H&M ogło­sił, że roz­po­czy­na sprze­daż wypo­sa­że­nia wnętrz. Kolek­cja H&M Home ofe­ru­je ręcz­ni­ki, pościel, zasło­ny i inne tek­sty­lia domo­we w mod­nych kolo­rach i dru­kach, a tak­że ele­men­ty wystro­ju domu ze szkła, meta­lu i drew­na. 
  10. Mię­dzy­na­ro­do­wa orga­ni­za­cja zaj­mu­ją­ca się ochro­ną praw czło­wie­ka w 2015 roku zarzu­ci­ła H&M’owi, że narzu­ca nie­ludz­kie tem­po i nor­my pra­cy   dzie­ciom poni­żej 15. roku życia. Przed­sta­wi­cie­le tej orga­ni­za­cji prze­pro­wa­dzi­li wywia­dy z pra­cow­ni­ka­mi 73 fabryk tek­styl­nych w Kam­bo­dży. Podob­na sytu­acja mia­ła miej­sce w 2011 roku. Poja­wi­ły się donie­sie­nia, że w jed­nej z kam­bo­dżań­skich wytwór­ni pra­cu­ją­cej dla szwedz­kie­go odbior­cy, pra­cow­ni­cy zaczę­li tra­cić przy­tom­ność z powo­du wyczer­pa­nia i wdy­cha­nia wyzie­wów sub­stan­cji che­micz­nych sto­so­wa­nych w pro­duk­cji.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
PRZESTARZAŁE TRENDY, CZYLI Z JAKICH ZAKUPÓW WARTO ZREZYGNOWAĆ W TYM SEZONIE?
POZNAJCIE EMILY RATAJKOWSKI
BIŻUTERIA MINIMALISTKI – ZEGAREK DANIEL WELLINGTON
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
DZIEŃ Z BŁAŻEJEM BAARKomentarze

komen­ta­rzy