Wszyscy mają przynajmniej jedną rzecz w swoim domu z H&M’u. Nic dziwnego, to jedna z najpopularniejszych marek odzieżowych na świecie. Pochodząca ze Szwecji marka jest ulubienicą dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn, a nawet kobiet w ciąży. Założycielami dwuliterowego skrótu są Hennes i Mauritz (H&M). Marka działa już 68 lat, a mimo to wciąż się rozwija i ma nowe pomysły na siebie. To H&M narzuca trendy. Gwiazdy chętnie ubierają się i biorą udział w kampaniach odzieżowego giganta, który z roku na rok rozrasta się na cały świat.

lanaforhm2

H&M zna każdy, pytanie tylko jak dobrze.Oto 10 faktów, o których mogliście nie mieć pojęcia. ”

  1. H&M nie ma wła­snych ośrod­ków pro­duk­cyj­nych – wszyst­kie ubra­nia, kosme­ty­ki i akce­so­ria są pro­du­ko­wa­ne przez bli­sko 700 nie­za­leż­nych dostaw­ców, głów­nie z Azji i Euro­py (tak­że z Pol­ski).
  2. Naj­wię­cej skle­pów znaj­du­je się w Niem­czech, 440 i ta licz­ba cią­gle rośnie.
  3. W 2007 roku H&M stwo­rzył dru­gą mar­kę COS (Col­lec­tion of Sty­le), dla bar­dziej zamoż­nych i wyma­ga­ją­cych klien­tów. COS obec­nie dzia­ła na całym świe­cie i ma 130 skle­pów.
  4. Pierw­szy sklep H&M w Pol­sce otwar­to w 2003 roku w War­szaw­skim cen­trum han­dlo­wym Wola Park.
  5. Fir­ma “& Other Sto­ries” to dziec­ko H&M’u powsta­ła w 2013 roku. Począt­ko­wo mia­ła być to eks­klu­zyw­na mar­ka beau­ty z kosme­ty­ka­mi, ale pla­ny się zmie­ni­ły i zarząd H&M przy­sta­nął na pomysł robie­nia ubrań oraz dodat­ków. “& other sto­ries” to mar­ka  ofe­ru­ją­ca kobie­tom sze­ro­ki asor­ty­ment obu­wia, toreb i akce­so­riów, aby stwo­rzyć swój oso­bi­sty, nie­po­wta­rzal­ny styl.
  6. H&M posia­da linię odzie­żo­wą Divi­ded, któ­ra jest prze­zna­czo­na dla mło­dzie­ży, ale to nie praw­da. Zacho­wa­na w spor­to­wym kli­ma­cie linia zado­wo­li upodo­ba­nia modo­we czło­wie­ka w każ­dym wie­ku.
  7. H&M pro­mu­je muzy­kę! W 2013 roku H&M wystar­to­wał z pro­jek­tem “H&M loves music”, two­rząc 4 kolek­cje w sty­lu: hip­pie “Coachel­la”, roc­ka “Rock festi­val”, impre­zo­wym “Day par­ty”, rapu “Back to the beats”.
  8. Do tej pory H&M współ­pra­co­wał z taki­mi gwiaz­da­mi jak: Karl Lage­feld, Stel­la McCart­ney, Viktor&Rolf, Madon­na, Rober­to Caval­li, Kylie Mino­gue, Mat­thew Wil­liam­son, Jim­my Choo, Sonia Rykiel, Lanvin,  Rei Kawa­ku­bo, Ver­sa­ce, David Bec­kham, Isa­bel Marant, Ale­xan­der Wang, Bey­on­ce, Bal­ma­in.
  9. W 2009 roku H&M ogło­sił, że roz­po­czy­na sprze­daż wypo­sa­że­nia wnętrz. Kolek­cja H&M Home ofe­ru­je ręcz­ni­ki, pościel, zasło­ny i inne tek­sty­lia domo­we w mod­nych kolo­rach i dru­kach, a tak­że ele­men­ty wystro­ju domu ze szkła, meta­lu i drew­na.
  10. Mię­dzy­na­ro­do­wa orga­ni­za­cja zaj­mu­ją­ca się ochro­ną praw czło­wie­ka w 2015 roku zarzu­ci­ła H&M’owi, że narzu­ca nie­ludz­kie tem­po i nor­my pra­cy   dzie­ciom poni­żej 15. roku życia. Przed­sta­wi­cie­le tej orga­ni­za­cji prze­pro­wa­dzi­li wywia­dy z pra­cow­ni­ka­mi 73 fabryk tek­styl­nych w Kam­bo­dży. Podob­na sytu­acja mia­ła miej­sce w 2011 roku. Poja­wi­ły się donie­sie­nia, że w jed­nej z kam­bo­dżań­skich wytwór­ni pra­cu­ją­cej dla szwedz­kie­go odbior­cy, pra­cow­ni­cy zaczę­li tra­cić przy­tom­ność z powo­du wyczer­pa­nia i wdy­cha­nia wyzie­wów sub­stan­cji che­micz­nych sto­so­wa­nych w pro­duk­cji.

Tekst: Sonia Kru­pin­ska

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *