ModaNewsroom

#ImAStory – wyjątkowa kampania reklamowa Intimissimi

Tekst/film: mate­ria­ły pra­so­we

Intimissimi prezentuje niezwykłą kampanię telewizyjną, w której 8 kobiet z różnych krajów wyłonionych z castingu ogłoszonego na profilu Instagram opowiada swoje historię. Celem reklamy było uchwycić różne wizje piękna prawdziwych kobiet.

 

Od 1996 roku Inti­mis­si­mi zyska­ło ser­ca kobiet na całym świe­cie, ofe­ru­jąc im ide­al­ną bie­li­znę na każ­dą oka­zję. W cią­gu nie­speł­na dwu­dzie­stu lat mar­ka otwo­rzy­ła 1300 skle­pów w ponad 30 kra­jach.

Przez lata Inti­mis­si­mi two­rzy­ło kam­pa­nie i rekla­my tele­wi­zyj­ne, któ­rych boha­ter­ka­mi były sta­ran­nie dobra­ne model­ki i aktor­ki. W sezo­nie jesień-zima 2015 Inti­mis­si­mi zde­cy­do­wa­ło się jed­nak zmie­nić zasa­dy gry. Tym razem w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia zna­la­zły się praw­dzi­we kobie­ty, któ­re zosta­ły nowy­mi muza­mi mar­ki. Osiem róż­nych kobiet, któ­rych wewnętrz­ne pięk­no i oso­bo­wość odzwier­cie­dla­ją isto­tę Inti­mis­si­mi, wystą­pi­ło w ośmiu oddziel­nych rekla­mach tele­wi­zyj­nych. Jako nowe iko­ny opo­wia­da­ją swo­je wła­sne, wyjąt­ko­we histo­rie.

Tak oto naro­dził się pro­jekt #ImA­Sto­ry, zapo­cząt­ko­wa­ny przez trwa­ją­cy od 18 czerw­ca do 15 lip­ca social casting na Insta­gra­mie.

W for­mie zdję­cia albo wideo, każ­da uczest­nicz­ka mógł podzie­lić się swo­ją histo­rią, w tym rów­nież swo­imi uni­kal­ny­mi pasja­mi. Pod­czas trwa­ją­ce­go pra­wie mie­siąc castin­gu w social media poja­wi­ło się ponad 15 000 postów. Każ­dy z nich wyróż­niał się nad­zwy­czaj­ną natu­ral­no­ścią oraz szcze­ro­ścią ze stro­ny kobiet, któ­re dzie­li­ły się tym, co spra­wia, że są wyjąt­ko­we.

Spo­śród nich wyło­nio­no 8 zwy­cięż­czyń, któ­re zagra­ły w 8 rekla­mach tele­wi­zyj­nych. Zosta­ną one wyemi­to­wa­ne we Wło­szech, Hisz­pa­nii, Rosji, Por­tu­ga­lii, Pol­sce oraz innych kra­jach Euro­py jesie­nią 2015 roku.

Kim są te kobie­ty? Wła­ści­ciel­ka wło­skie­go kuror­tu i podróż­nicz­ka, Miriam Zii­no; pro­jek­tant­ka wnętrz z Włoch, Mar­si­ca Fos­sa­ti; por­tu­gal­ska aktor­ka Bar­ba­ra Lau­ren­co; stu­dent­ka z Hisz­pa­nii Maria Fer­nan­dez Rubies; rosyj­ska balet­ni­ca, Liliya Sko­vo­rod­ni­ko­va; flo­ryst­ka z Austrii Fio­na Seidl, węgier­ska kom­po­zy­tor pio­se­nek Sonya Kor­bucz oraz tre­ner­ka per­so­nal­na z Pol­ski, Kata­rzy­na Wol­ska.

Spo­ty rekla­mo­we, w reży­se­rii pocho­dzą­ce­go z Kana­dy Ryana Pal­lo­ta z RSA Films, wyróż­nia­ją się ogrom­nym luzem i spon­ta­nicz­no­ścią pre­zen­tu­jąc po pro­stu osiem kobiet będą­cych sobą i mają­cych na sobie swój per­fek­cyj­ny sta­nik od Inti­mis­si­mi. Akcja roz­gry­wa się przy pięk­nych dźwię­kach „Rose in the Wind”, autor­stwa Fabri­zio Cam­pa­nel­li. Kawa­łek ten został spe­cjal­nie prze­aran­żo­wa­ny dla pro­jek­tu #ImA­Sto­ry.

INTIMISSIMI #ImA­Sto­ry

Kata­rzy­na Wol­ska – Pol­ska Muza Inti­mis­si­mi

Kata­rzy­na Wol­ska to 28-let­nia pol­ska tre­ner­ka per­so­nal­na z War­sza­wy. Przy­ja­cie­le mówią do niej „Kate”. Sport od zawsze był jej wiel­ką pasją. Od kil­ku lat stał się jej pra­cą i spo­so­bem na życiem. Kata­rzy­na jakiś czas temu zało­ży­ła gru­pę tre­nin­go­wą dla kobiet – „Real Girls Team”. Moty­wu­je kobie­ty do ćwi­cze­nia i dba­nia o sie­bie. Jest tre­ne­rem nie tyl­ko od spor­tu, ale rów­nież od budo­wa­nia poczu­cie pew­no­ści sie­bie.

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Intimissimi Ultrafresh Supima Cotton

Let­nia wer­sja kul­to­wej tka­ni­ny Inti­mis­si­mi – Ultra­li­ght z kasz­mi­rem, w 100% natu­ral­ne włók­no cał­ko­wi­cie oży­wi­ło nową linię dzia­nin. Jak powsta­ła nowa baweł­na Ultra­fresh Supi­ma? To efekt nie­zwy­kłej dba­ło­ści mar­ki o natu­ral­ne włók­na i deter­mi­na­cji do…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obec­nie, bez wzglę­du na to, czy pod­da­je­my się kwa­ran­tan­nie, czy też nie, z uwa­gi na zamknię­te restau­ra­cje, kawiar­nie, szko­ły i miej­sca pra­cy, znacz­nie wię­cej cza­su spę­dza­my w domu W wie­lu z nas aktu­al­na sytu­acja na…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *