Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…

Więcej
Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, które…

Więcej
NewsroomUroda

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Char­lot­te Cho, autor­ka popu­lar­nej w Azji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych książ­ki „Sekre­ty uro­dy Kore­anek”, któ­ra wkrót­ce potem rów­nież sta­ła się best­sel­le­rem w Pol­sce, zapo­cząt­ko­wa­ła praw­dzi­wy boom na pie­lę­gna­cję cery. A prze­cież nie od dzi­siaj wie­my, że…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Redaktorki Vers-24 polecają

Sonia Woda toa­le­to­wa w spreyu Sepho­ra – ide­al­na, mała bute­lecz­ka, duży wybór zapa­chów i niska cena. To wła­śnie dla­te­go już od dobrych kil­ku lat nie mogę się roz­stać z tymi mały­mi cudeń­ka­mi. Woda ter­mal­na z Vichy…

Więcej
UrodaWłosy

Top 5 produktów do pielęgnacji włosów latem

Lato to czas, kie­dy nasze wło­sy są szcze­gól­nie nara­żo­ne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, któ­re osła­bia­ją je i wysu­sza­ją. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­rasz się na wyma­rzo­ny urlop nad morze, czy w góry, do swo­jej waliz­ki powin­naś spa­ko­wać kosme­ty­ki, któ­re uchro­nią Two­je wło­sy przed słoń­cem, zapo­bie­gną ich zma­to­wie­niu i łama­niu się. Przed­sta­wia­my nasz subiek­tyw­ny wybór naj­lep­szych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów latem.

Więcej
Uroda

ABSOLUE KÉRATINE – linia do włosów zniszczonych, łamliwych, osłabionych

Wie­lo­po­zio­mo­wa odbu­do­wa i rege­ne­ra­cja, dzię­ki cze­mu wło­sy z dnia na dzień sta­ją się bar­dziej lśnią­ce, moc­ne, mięk­kie i błysz­czą­ce – czy­li po pro­stu zdrow­sze i pięk­niej­sze. Dodat­ko­wym atu­tem pro­duk­tów jest pięk­ny, zmy­sło­wy zapach, pozwa­la­ją­cy poczuć się jak w ele­ganc­kim SPA.

Więcej
MakijażUroda

La Prairie

CELLULAR RADIANCE PERFECTING FLUIDE PURE GOLD to flu­id do sto­so­wa­nia rano i wie­czo­rem, któ­ry gwa­ran­tu­je podwój­ny efekt: natych­mia­sto­wą optycz­ną popra­wę struk­tu­ry skó­ry, poprzez jej wygła­dze­nie i zni­we­lo­wa­nie nie­do­sko­na­ło­ści, dzię­ki efek­to­wi soft­fo­cus i roz­pro­sze­niu świa­tła oraz dłu­go­trwa­łą i dogłęb­ną rewitalizację.

Więcej
NewsroomUroda

KOLEKCJA RED & PINK od Bobbi Brown

Głe­bo­ka czer­wień, intry­gu­ja­cy róż – Wasze ulu­bio­ne, dostęp­ne w kolek­cji Red & Pink odcie­nie poma­dek do ust i lakie­rów ide­al­nie dopeł­nią każ­dy look. Dosko­na­łe na Walen­ty­ki, Świę­ta i Syl­we­stra! Rich Lip Color Lek­ka pomad­ka, zapew­nia intensywny…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki CLOCHEE

 „Clo­che”, z fran­cu­skie­go „dzwon, dzwo­nek”, to kolej­na pol­ska mar­ka ofe­ru­ją­ca natu­ral­ne, orga­nicz­ne kosme­ty­ki. W czym tkwi siła Clo­chee? Przede wszyst­kim w dosko­na­łej jako­ści pro­duk­tów i eko­lo­gicz­nym podej­ściu do świa­ta. Kosme­ty­ki te przy­pad­ną do gustu nawet…

Więcej
Styl życia

Christmas gift guide: kosmetyki INSIGHT

Szu­kasz pro­fe­sjo­nal­nych, eko­lo­gicz­nych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów, któ­re nie nad­wy­rę­żą Two­je­go port­fe­la i oka­żą się dawać efek­ty już po pierw­szym zasto­so­wa­niu? Pro­duk­ty INSIGHT speł­nią Two­je ocze­ki­wa­nia w stu pro­cen­tach. Linia kosme­ty­ków INSIGHT, pocho­dzą­ca od włoskiego…

Więcej
Styl życia

Christmas gift guide: kosmetyki Ministerstwo Dobrego Mydła

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, przed­sta­wia­my Wam kolej­ną pro­po­zy­cję  na bożo­na­ro­dze­nio­we pre­zen­ty dla naj­bliż­szych. Mowa o robio­nych wła­sno­ręcz­nie, nie­po­wta­rzal­nych mydłach z natu­ral­nych skład­ni­ków, pro­du­ko­wa­nych przez Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła. Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła to mała, rodzin­na manu­fak­tu­ra mydlar­ska, zało­żo­na przez dwie…

Więcej