Valentines_Day_Inspo_SS16_CMYK

Głe­bo­ka czer­wień, intry­gu­ja­cy róż – Wasze ulu­bio­ne, dostęp­ne w kolek­cji Red & Pink odcie­nie poma­dek do ust i lakie­rów ide­al­nie dopeł­nią każ­dy look. Dosko­na­łe na Walen­ty­ki, Świę­ta i Syl­we­stra!

RichLipColor_CosmicRaspberry_CMYK

Rich Lip Color

Lek­ka pomad­ka, zapew­nia inten­syw­ny kolor i peł­ne kry­cie. Dostar­cza ustom korzy­ści pie­lę­gna­cyj­nych i gład­ko się roz­pro­wa­dza.

Suge­ro­wa­na cena: 120 zł 

LipGloss_Lilac_Rose_Coll_cmyk

Lip Gloss

Odro­bi­na sło­dy­czy na usta? Dodaj ustom bla­sku i się­gnij po różo­wy lub czer­wo­ny błysz­czyk z limi­to­wa­nej edy­cji Bob­bi Brown. Zawie­ra­ją­cy roślin­ne eks­trak­ty w tym z awo­ka­do i olej­ku Jojo­ba błysz­czyk spra­wia, że usta wyglą­da­ją pięk­nie, są mięk­kie i jędr­ne.

Suge­ro­wa­na cena: 115 zł 

Nail_Polish_Cherry_Red_CMYK

Nail Polish

Zalot­ny kolor lakie­ru do paznok­ci? A cze­mu nie! Pasu­je do każ­de­go looku i nastro­ju!

Suge­ro­wa­na cena: 65 zł 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Gładka, nawilżona skóra gotowa na aplikację korektora - Bobbi Brown Vitamin Enriched Eye Base

Peł­ne przy­go­to­wa­nie skó­ry już za pomo­cą jed­ne­go, szyb­kie­go gestu – czy to moż­li­we? Uni­wer­sal­ny krem nawil­ża­ją­cy i baza nr 1 do twa­rzy mar­ki Bob­bi Brown wła­śnie zade­biu­to­wa­ła w spe­cjal­nej wer­sji prze­zna­czo­nej do szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji skó­ry…
Więcej
Uroda

Bobbi Brown Minis Collection - wielkie możliwości ukryte w małej pojemności

Marzysz o swo­ich ulu­bio­nych kosme­ty­kach do maki­ja­żu w wer­sji mini? Tak, aby już w kil­ka sekund, w każ­dym miej­scu móc szyb­ko pod­kre­ślić usta, oczy, a nawet oczy­ścić twarz, gdy ta tego potrze­bu­je? Dzię­ki naj­now­szej kolek­cji…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

ZOOM ON Bobbi Brown Skin Long Wear Fluid Powder Foundation

Czę­sto w cia­gu dnia zapo­mi­nasz o utrwa­le­niu maki­ja­żu i nie jesteś zwo­len­nicz­ką pudru? Z potrze­by pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, a jed­no­cze­śnie stwo­rze­nia pro­duk­tu trwa­łe­go od świ­tu do zmierz­chu powstał pierw­szy w histo­rii płyn­ny pod­kład i puder…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *