KOLEKCJA RED & PINK od Bobbi Brown

Valentines_Day_Inspo_SS16_CMYK

Głe­bo­ka czer­wień, intry­gu­ja­cy róż – Wasze ulu­bio­ne, dostęp­ne w kolek­cji Red & Pink odcie­nie poma­dek do ust i lakie­rów ide­al­nie dopeł­nią każ­dy look. Dosko­na­łe na Walen­ty­ki, Świę­ta i Syl­we­stra!

RichLipColor_CosmicRaspberry_CMYK

Rich Lip Color

Lek­ka pomad­ka, zapew­nia inten­syw­ny kolor i peł­ne kry­cie. Dostar­cza ustom korzy­ści pie­lę­gna­cyj­nych i gład­ko się roz­pro­wa­dza.

Suge­ro­wa­na cena: 120 zł 

LipGloss_Lilac_Rose_Coll_cmyk

Lip Gloss

Odro­bi­na sło­dy­czy na usta? Dodaj ustom bla­sku i się­gnij po różo­wy lub czer­wo­ny błysz­czyk z limi­to­wa­nej edy­cji Bob­bi Brown. Zawie­ra­ją­cy roślin­ne eks­trak­ty w tym z awo­ka­do i olej­ku Jojo­ba błysz­czyk spra­wia, że usta wyglą­da­ją pięk­nie, są mięk­kie i jędr­ne.

Suge­ro­wa­na cena: 115 zł 

Nail_Polish_Cherry_Red_CMYK

Nail Polish

Zalot­ny kolor lakie­ru do paznok­ci? A cze­mu nie! Pasu­je do każ­de­go looku i nastro­ju!

Suge­ro­wa­na cena: 65 zł 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy