Valentines_Day_Inspo_SS16_CMYK

Głe­bo­ka czer­wień, intry­gu­ja­cy róż – Wasze ulu­bio­ne, dostęp­ne w kolek­cji Red & Pink odcie­nie poma­dek do ust i lakie­rów ide­al­nie dopeł­nią każ­dy look. Dosko­na­łe na Walen­ty­ki, Świę­ta i Sylwestra!

RichLipColor_CosmicRaspberry_CMYK

Rich Lip Color

Lek­ka pomad­ka, zapew­nia inten­syw­ny kolor i peł­ne kry­cie. Dostar­cza ustom korzy­ści pie­lę­gna­cyj­nych i gład­ko się rozprowadza.

Suge­ro­wa­na cena: 120 zł 

LipGloss_Lilac_Rose_Coll_cmyk

Lip Gloss

Odro­bi­na sło­dy­czy na usta? Dodaj ustom bla­sku i się­gnij po różo­wy lub czer­wo­ny błysz­czyk z limi­to­wa­nej edy­cji Bob­bi Brown. Zawie­ra­ją­cy roślin­ne eks­trak­ty w tym z awo­ka­do i olej­ku Jojo­ba błysz­czyk spra­wia, że usta wyglą­da­ją pięk­nie, są mięk­kie i jędrne.

Suge­ro­wa­na cena: 115 zł 

Nail_Polish_Cherry_Red_CMYK

Nail Polish

Zalot­ny kolor lakie­ru do paznok­ci? A cze­mu nie! Pasu­je do każ­de­go looku i nastroju!

Suge­ro­wa­na cena: 65 zł 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Moc naturalnego piękna - Bobbi Brown x Ulla Johnson 

Nowy Jork to mek­ka naj­więk­szych marek kosme­tycz­nych i jed­na z naj­bar­dziej dyna­micz­nych sto­lic mody. Cza­sem naj­po­pu­lar­niej­sze mar­ki łączą jed­nak siły, aby zapre­zen­to­wać coś abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go. Tak też sta­ło się w przy­pad­ku nowej limi­to­wa­nej kolek­cji Bobbi…
Więcej
MakijażUroda

Idealny makijaż oka z Bobbi Brown

Nawet naj­lep­sze eyeli­ne­ry czy cie­nie do powiek czę­sto mogą wyda­wać się nam zare­zer­wo­wa­ne na piąt­ko­wy wie­czór z przy­ja­ciół­mi czy wyjąt­ko­we oka­zje. Mając jed­nak na uwa­dze, że obec­nie więk­szość cza­su spę­dza­my w domu – nic nie…
Więcej
Uroda

Gładka, nawilżona skóra gotowa na aplikację korektora - Bobbi Brown Vitamin Enriched Eye Base

Peł­ne przy­go­to­wa­nie skó­ry już za pomo­cą jed­ne­go, szyb­kie­go gestu – czy to moż­li­we? Uni­wer­sal­ny krem nawil­ża­ją­cy i baza nr 1 do twa­rzy mar­ki Bob­bi Brown wła­śnie zade­biu­to­wa­ła w spe­cjal­nej wer­sji prze­zna­czo­nej do szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji skóry…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *