NewsroomUroda

Zestawy świąteczne La Mer

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we The Reple­ni­shing Col­lec­tion Ten dosko­na­ły na pre­zent, podwój­ny zestaw zapew­nia kom­for­to­we uczu­cie nawil­że­nia skó­ry dło­ni i ust i spra­wia, że są bar­dziej mięk­kie i jedwa­bi­ste. Inten­syw­ny krem do rąk zwal­cza tzw. star­cze plamy,…

Więcej
NewsroomUroda

DR IRENA ERIS ALGORITHM - 4 odmładzajace kosmetyki

Tekst: infor­ma­cja pra­so­wa Zdję­cia: Vers-24 ALGORITHM  to inno­wa­cyj­na seria kosme­ty­ków prze­ciw­zmarszcz­ko­wych, wyko­rzy­stu­ją­ca natu­ral­ne bogac­two mórz i naj­no­wo­cze­śniej­sze osią­gnie­cia bio­tech­no­lo­gicz­ne.  Opar­ta zosta­ła na Repro­duc­ti­ve Cell Tech­no­lo­gy™ – nowej tech­no­lo­gii pobu­dza­ją­cej skó­rę do rady­kal­nej rege­ne­ra­cji i zwalczania…

Więcej
MakijażUroda

Dr Irena Eris -PROVOKE ROSY COLLECTION wiosna /lato 2015

To będzie pięk­ny czas. Maki­jaż przy­bie­rze tona­cję różu w hip­no­ty­zu­ją­cym wręcz nasy­ce­niu. Kolor – naj­pierw jak­by zdję­ty z bla­dych róża­nych pąków w kwit­ną­cym ogro­dzie – roz­wi­ja się i poka­zu­je wnę­trze płat­ków. Uwo­dzi for­mą i paste­lo­wy­mi barwami…

Więcej
NewsroomUroda

TALEDO by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Naj­bar­dziej mod­na i roman­tycz­na para: Isa­bel i Ruben Tole­do zna­ni i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ni w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia  mody i ilu­stra­cji. Ta wyjąt­ko­wa współ­pra­ca z M·A·C łączy w sobie zmy­sło­we zami­ło­wa­nie Isa­bel do kolo­ru oraz…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Natalie Westling for Marc Jacobs Beauty Fall 2014 Campaign

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: harpersbazaar.com Marc Jacobs roz­po­czął kam­pa­nię kosme­tycz­ną na jesie­n­no-zimo­­wy sezon i trze­ba przy­znać, że wyglą­da ona napraw­dę bar­dzo dobrze. Wscho­dzą­ca gwiaz­da, do któ­rej stóp padał już Heidi Sli­ma­ne, Nata­lie Westling, była foto­gra­fo­wa­na przez Davida…

Więcej
NewsroomUroda

Zobacz, jak łączyć nowości kosmetyczne Diora

Rzę­sy odmie­nio­ne w tech­ni­co­lo­rze… Po raz pierw­szy, oczy wykre­owa­ne przez Dior Addict. Mar­ka otwie­ra jeden z naj­bar­dziej zaska­ku­ją­cych roz­dzia­łów w histo­rii Dior Addict i odkry­wa przed nami praw­dzi­wy feno­men maki­ja­żu: tusz do rzęs, któ­ry za jednym…

Więcej