Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki CLOCHEE

 „Clo­che”, z fran­cu­skie­go „dzwon, dzwo­nek”, to kolej­na pol­ska mar­ka ofe­ru­ją­ca natu­ral­ne, orga­nicz­ne kosme­ty­ki. W czym tkwi siła Clo­chee? Przede wszyst­kim w dosko­na­łej jako­ści pro­duk­tów i eko­lo­gicz­nym podej­ściu do świa­ta. Kosme­ty­ki te przy­pad­ną do gustu nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym klientkom.

kosmetyki CLOCHEE

Clo­chee to kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji twa­rzy i cia­ła, któ­re są w 100% eko. Do ich pro­duk­cji sto­so­wa­ne są masła roślin­ne, boga­te i war­to­ścio­we ole­je tło­czo­ne na zim­no, eks­trak­ty z roślin, cer­ty­fi­ko­wa­ne sub­stan­cje aktyw­ne, natu­ral­ne olej­ki ete­rycz­ne. Wszyst­kie surow­ce roślin­ne pocho­dzą z eko­lo­gicz­nych upraw, posia­da­ją cer­ty­fi­ka­ty Eco­cert. Kosme­ty­ki Clo­chee udo­wad­nia­ją, że to z cze­go korzy­sta­li nasi przod­ko­wie to naj­lep­sze źró­dło i recep­ta na pięk­no. Dodat­ko­wą ich zale­tą jest prze­pięk­ne, ele­ganc­kie opa­ko­wa­nie, a tak­że wydaj­ność – wystar­czy nie­wiel­ka ilość kosme­ty­ku, by uzy­skać świet­ny efekt. Jed­nym sło­wem, powrót do natu­ry to naj­lep­sze, co możesz zro­bić dla swo­jej skóry!

Vers-24 pole­ca kosme­ty­ki CLOCHEE!

kosmetyki CLOCHEE

kosmetyki CLOCHEE

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia:
Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
clochee.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…
Więcej
Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, które…
Więcej
NewsroomUroda

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Char­lot­te Cho, autor­ka popu­lar­nej w Azji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych książ­ki „Sekre­ty uro­dy Kore­anek”, któ­ra wkrót­ce potem rów­nież sta­ła się best­sel­le­rem w Pol­sce, zapo­cząt­ko­wa­ła praw­dzi­wy boom na pie­lę­gna­cję cery. A prze­cież nie od dzi­siaj wie­my, że…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *