Christmas Gift Guide: kosmetyki CLOCHEE

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia:
Vers-24

 „Clo­che”, z fran­cu­skie­go „dzwon, dzwo­nek”, to kolej­na pol­ska mar­ka ofe­ru­ją­ca natu­ral­ne, orga­nicz­ne kosme­ty­ki. W czym tkwi siła Clo­chee? Przede wszyst­kim w dosko­na­łej jako­ści pro­duk­tów i eko­lo­gicz­nym podej­ściu do świa­ta. Kosme­ty­ki te przy­pad­ną do gustu nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym klient­kom.

01m

Clo­chee to kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji twa­rzy i cia­ła, któ­re są w 100% eko. Do ich pro­duk­cji sto­so­wa­ne są masła roślin­ne, boga­te i war­to­ścio­we ole­je tło­czo­ne na zim­no, eks­trak­ty z roślin, cer­ty­fi­ko­wa­ne sub­stan­cje aktyw­ne, natu­ral­ne olej­ki ete­rycz­ne. Wszyst­kie surow­ce roślin­ne pocho­dzą z eko­lo­gicz­nych upraw, posia­da­ją cer­ty­fi­ka­ty Eco­cert. Kosme­ty­ki Clo­chee udo­wad­nia­ją, że to z cze­go korzy­sta­li nasi przod­ko­wie to naj­lep­sze źró­dło i recep­ta na pięk­no. Dodat­ko­wą ich zale­tą jest prze­pięk­ne, ele­ganc­kie opa­ko­wa­nie, a tak­że wydaj­ność – wystar­czy nie­wiel­ka ilość kosme­ty­ku, by uzy­skać świet­ny efekt. Jed­nym sło­wem, powrót do natu­ry to naj­lep­sze, co możesz zro­bić dla swo­jej skó­ry!

Vers-24 pole­ca kosme­ty­ki CLOCHEE!

02m

03m

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
clochee.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy