MakijażUroda

La Prairie

Zło­to, od wie­ków czczo­ne w wie­lu kul­tu­rach ze wzglę­du na wła­ści­wo­ści uzdra­wia­ją­ce, ma dłu­gą i udo­ku­men­to­wa­ną histo­rię. Ponad 5 tysię­cy lat temu, w sta­ro­żyt­nym Egip­cie spo­ży­wa­no je w celach ducho­we­go, men­tal­ne­go i fizjo­lo­gicz­ne­go oczysz­cze­nia. Alche­mi­cy z Alek­san­drii wie­rzy­li, że zło­to jest meta­lem mistycz­nym, repre­zen­tu­ją­cym dosko­na­łość mate­rii, a jego obec­ność w ludz­kim cie­le może oży­wić, odmło­dzić oraz przy­wró­cić mło­dość i dosko­na­łą kon­dy­cję zdro­wot­ną. W sta­ro­żyt­nym Rzy­mie maść ze zło­tem była sto­so­wa­na na róż­ne pro­ble­my der­ma­to­lo­gicz­ne. Ist­nie­ją też poda­nia, że sama Kle­opa­tra co noc spa­ła w zło­tej masce na twa­rzy, aby obu­dzić się ran­kiem z pięk­ną, pro­mien­ną cerą. Naukow­cy z labo­ra­to­riów La Pra­irie wyko­rzy­sta­li ten cen­ny metal w kolek­cji Radian­ce. Opar­ta o naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie prze­ciw­sta­rze­nio­we linia, roz­świe­tla skó­rę i poma­ga odtwo­rzyć jej natu­ral­ny blask. Esen­cjo­nal­ne, cen­ne skład­ni­ki, opa­ten­to­wa­ny kom­pleks Radian­ce (kom­po­zy­cja cie­kłych krysz­ta­łów, krysz­ta­łów kwar­cu i odbi­ja­ją­cych świa­tło pig­men­tów) oraz feno­men zło­ta, zade­biu­tu­ją w kolej­nej odsło­nie już w lutym 2016.

Cellular Radiance Perfecting Fluide Pure Gold

Sekre­tem sku­tecz­no­ści Cel­lu­lar Radian­ce Per­fec­ting Flu­ide Pure Gold jest for­mu­ła opar­ta na syner­gicz­nym połą­cze­niu uni­kal­nej kom­bi­na­cji skład­ni­ków aktyw­nych. Ten wyjąt­ko­wy flu­id do sto­so­wa­nia rano i wie­czo­rem gwa­ran­tu­je podwój­ny efekt: natych­mia­sto­wą optycz­ną popra­wę struk­tu­ry skó­ry, poprzez jej wygła­dze­nie i zni­we­lo­wa­nie nie­do­sko­na­ło­ści, dzię­ki efek­to­wi soft focus i roz­pro­sze­niu świa­tła oraz dłu­go­trwa­łą i dogłęb­ną rewi­ta­li­za­cję. For­mu­łę flu­idu opar­to na inno­wa­cyj­nym, usta­bi­li­zo­wa­nym zło­tym pep­ty­dzie, któ­ry odpo­wia­da za sty­mu­la­cję pro­duk­cji włó­kien kola­ge­nu i ela­sty­ny, któ­re odpo­wia­da­ją nie tyl­ko za jędr­ność, ela­stycz­ność i sprę­ży­stość skó­ry. Udo­wod­nio­no, że kola­gen peł­ni jesz­cze jed­ną bar­dzo istot­ną funk­cję – jest w dużej mie­rze odpo­wie­dzial­ny za blask skó­ry. Dzia­ła jak lustro: pochła­nia świa­tło i roz­pra­sza­jąc je w stro­nę powierzch­ni skó­ry nada­je jej jasny i wyrów­na­ny kolo­ryt. W mia­rę upły­wu lat siat­ka włó­kien kola­ge­no­wych ule­ga degra­da­cji. Rezul­tat? Skó­ra tra­ci jędr­ność, napię­cie, mło­dzień­czy wygląd i blask, poja­wia­ją się zmarszcz­ki. Pro­ces jest natu­ral­ny i nie­unik­nio­ny, ale sty­mu­lu­jąc pro­duk­cję kola­ge­nu w odpo­wied­ni spo­sób, moż­na spra­wić, że mło­dy wygląd zosta­nie znacz­nie prze­dłu­żo­ny. W syner­gii z pep­ty­dem pozo­sta­je eks­trakt z komó­rek hodow­la­nych Gol­den Lotus (komo­ni­ca zwy­czaj­na), któ­ry dodat­ko­wo pobu­dza zdol­no­ści rege­ne­ra­cyj­ne skó­ry i wpły­wa na popra­wę gęsto­ści jej struk­tu­ry. Za natych­mia­sto­we nada­nie skó­rze nie­ska­zi­tel­ne­go wyglą­du i bla­sku odpo­wia­da kom­bi­na­cja roz­świe­tla­ją­cych zło­tych pig­men­tów i pudru z czy­ste­go zło­ta. Odbi­ja­ją i roz­pra­sza­ją świa­tło dzię­ki cze­mu optycz­ne niwe­lu­ją widocz­ność nie­do­sko­na­ło­ści. Dzię­ki zaawan­so­wa­nej kom­bi­na­cji skład­ni­ków aktyw­nych skó­ra odzy­sku­je olśnie­wa­ją­cy, mło­dzień­czy blask i w mgnie­niu oka wyda­je się być cudow­nie odmło­dzo­na. Dzię­ki zwięk­szo­nej pro­duk­cji kola­ge­nu i wyso­kiej jako­ści anty­ok­sy­dan­tom, skó­ra ma więk­szą ela­stycz­ność i jest lepiej chro­nio­na przed efek­ta­mi sta­rze­nia. Z dnia na dzień sta­je się bar­dziej jędr­na, gład­ka i roz­świe­tlo­na. Naro­dzi­ny nowej legen­dy sta­ły się fak­tem. Nowo­cze­sna for­ma gale­no­wa lek­kie­go kre­mu to boga­ta, a zara­zem nie­ob­cią­ża­ją­ca kon­sy­sten­cja, któ­ra natych­miast się wchłania.

La Prairie kolekcja Radiance

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Zło­ty pep­tyd sty­mu­lu­jąc syn­te­zę kola­ge­nu i ela­sty­ny oraz odbu­do­wu­jąc barie­rę hydro­li­pi­do­wą, poma­ga utrzy­mać nawil­że­nie, opar­cie struk­tu­ral­ne skó­ry, jej spój­ność i ela­stycz­ność. W efek­cie spra­wia, że skó­ra wyglą­da mło­dziej. Uni­kal­ne połą­cze­nie zło­ta z pep­ty­dem jest gwa­ran­cją sta­bil­no­ści pep­ty­du i jego skuteczności.

Zło­te pig­men­ty roz­świe­tla­ją­ce oraz puder z praw­dzi­we­go zło­ta natych­miast otu­la­ją skó­rę zło­tym świa­tłem. Jej powierzch­nia jest mato­wa, a nie­do­sko­na­ło­ści mniej widoczne.

Eks­trakt z komó­rek hodow­la­nych Gol­den Lotus (komo­ni­ca zwy­czaj­na) pobu­dza zdol­no­ści rege­ne­ra­cyj­ne skó­ry, wpły­wa na popra­wę gęsto­ści skó­ry oraz jej struk­tu­rę, nada­jąc jej nie­ska­zi­tel­ny wygląd i blask.

Eks­trakt z korze­nia komo­ni­cy zwy­czaj­nej (Gol­den Lotus Japo­ni­cus) od dawien daw­na cenio­ny w Azji za swo­je wła­ści­wo­ści roz­ja­śnia­ją­ce, spo­wal­nia pro­ces pro­duk­cji mela­ni­ny, aby wyrów­ny­wać kolo­ryt skó­ry oraz roz­ja­śniać przebarwienia.

Eks­trakt z kieł­ków rze­żu­chy i izo­fla­wo­ny sojo­we zmniej­sza­ją widocz­no­ści plam star­czych, bez wpły­wa­nia na skó­rę o zdro­wym kolo­ry­cie oraz zapo­bie­ga­ją poja­wia­niu się nowych przebarwień.

Eks­trakt z grzy­ba Hub daje natych­mia­sto­we uczu­cie napię­cia skó­ry oraz mini­ma­li­zu­je widocz­ność porów.

Nia­cy­na (wita­mi­na B3) to wita­mi­na o wie­lo­funk­cyj­nym dzia­ła­niu. Poma­ga zacho­wać w skó­rze odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia oraz dodat­ko­wo chro­ni przed poja­wia­niem się plam starczych.

Eks­trakt z komó­rek macie­rzy­stych tyto­niu leśne­go wpły­wa na zmniej­sze­nie widocz­no­ści zmarsz­czek oraz popra­wia ela­stycz­ność skó­ry, jed­no­cze­śnie zwięk­sza­jąc jej odpor­ność na uszko­dze­nia wywo­ły­wa­ne dzia­ła­niem wol­nych rodników.

Eks­trakt z malin zapew­nia dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne, chro­ni DNA komó­rek oraz dzia­ła łagodząco.

Hia­lu­ro­nian sodu o dużej masie czą­stecz­ko­wej dzia­ła jak ochron­ny film na powierzch­ni skó­ry, poma­ga­jąc utrzy­mać opty­mal­ne nawilżenie.

 

Sto­so­wa­nie: rano i/lub po połu­dniu sto­so­wać na oczysz­czo­ną skó­rę, roz­pro­wa­dza­jąc pro­dukt na powierzch­ni twa­rzy opusz­ka­mi palców.

POJEMNOŚĆ: 40 ML
SUGEROWANA CENA DETALICZNA: 2 064 PLN

 

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej
Uroda

Pełne blasku spojrzenie z La Prairie - Skin Caviar Perfect Concealer

La Pra­irie od lat zgłę­bia naukę o kawio­rze i jego wpły­wie na oko­li­ce oczu. Nie bez powo­du mówi się bowiem, że „oczy są zwier­cia­dłem duszy”, a to o zwy­kle przy­cią­ga nasz wzrok, to spoj­rze­nie. Marka…
Więcej