Uroda

ABSOLUE KÉRATINE – linia do włosów zniszczonych, łamliwych, osłabionych

ABSOLUE KÉRATINE to nowa, eks­klu­zyw­na linia do wło­sów znisz­czo­nych, łam­li­wych, osła­bio­nych – wyma­ga­ją­cych dogłęb­nej rege­ne­ra­cji i wie­lo­po­zio­mo­wej odbu­do­wy. Jej sku­tecz­ność wyni­ka z syner­gicz­ne­go połą­cze­nia skład­ni­ków aktywnych:

KERATYNA POCHODZENIA ROŚLINNEGO: wyeks­tra­ho­wa­ne z soi i pro­te­in psze­ni­cy czą­stecz­ki mają bio­mi­me­tycz­ny cha­rak­ter, co ozna­cza, że wier­nie naśla­du­ją budo­wę natu­ral­nych włó­kien kera­ty­no­wych wło­sa. Dzię­ki temu mają dosko­na­łe zdol­no­ści pene­tra­cyj­ne i wyso­ką sku­tecz­ność w zakre­sie rekon­struk­cji łań­cu­chów kera­ty­no­wych, odpo­wie­dzial­nych za zdro­wy wygląd, sprę­ży­stość i blask włosów.

BIOCYMENTYNA to eks­trakt z lipi­dów sojo­wych, boga­tych w ste­ro­le, cera­mi­dy i nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we, któ­re budo­wą imi­tu­ją czą­stecz­ki natu­ral­nie wcho­dzą­ce w skład cemen­tu mię­dzy­ko­mór­ko­we­go i go uzu­peł­nia­ją. Dzię­ki temu wygła­dza­ją łuski i sca­la­ją struk­tu­rę wło­sa, wzmac­nia­jąc tym samym jego nawil­że­nie i ochronę.

OLEJ Z LNICZNIKA jest wyjąt­ko­wo boga­ty w nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we (80%), w szcze­gól­no­ści Omega3. Dosko­na­le odży­wia i odbu­do­wu­je natu­ral­ną barie­rę ochron­ną, czy­li płaszcz hydro­li­pi­do­wy, dzię­ki cze­mu włos jest znacz­nie lepiej chro­nio­ny i nie tra­ci nawilżenia.

 RENÉ FURTERER ABSOLUE KÉRATINE - ODŻYWKA GŁĘBOKO ODBUDOWUJĄCA BEZ SPŁUKIWANIA

RENÉ FURTERER ABSOLUE KÉRATINE – ODŻYWKA GŁĘBOKO ODBUDOWUJĄCA BEZ SPŁUKIWANIA

Inten­syw­nie odbu­do­wu­je struk­tu­rę wło­sów znisz­czo­nych i uszko­dzo­nych, wyko­rzy­stu­jąc eks­klu­zyw­ny kom­pleks kera­ty­ny roślin­nej*, bio­cy­men­ty­ny i ole­ju z lnicz­ni­ka. Uzu­peł­nie­niem w peł­ni natu­ral­nej (100%), for­mu­ły jest olej seza­mo­wy. Ele­ganc­ki i zmy­sło­wy zapach to dodat­ko­wy atut pielęgnacji.
Nie zawie­ra silikonów.

Efekt: mięk­kie, błysz­czą­ce, łatwe do uło­że­nia włosy.
Sto­so­wa­nie: codzien­nie, na suche lub wil­got­ne wło­sy. Nie spłukiwać.

 RENÉ FURTERER ABSOLUE KÉRATINE - MASKA GŁĘBOKO ODBUDOWUJĄCA

RENÉ FURTERER ABSOLUE KÉRATINE – MASKA GŁĘBOKO ODBUDOWUJĄCA

Sta­no­wi inten­syw­nie rege­ne­ru­ją­cą kura­cję SOS, przy­wra­ca­ją­cą wło­som zniszczonym
siłę, wital­ność i ela­stycz­ność. Dzia­ła dogłębnie­–naprawia uszko­dze­nia i odtwa­rza pra­wi­dło­wą budo­wę włó­kien, nawet w war­stwie koro­wej. Dzię­ki syner­gii w peł­ni natu­ral­nych (100%) skład­ni­ków aktyw­nych: roślin­nej kera­ty­nie*, bio­cy­men­ty­nie i ole­jo­wi z lnicznika,
boga­ta for­mu­ła maski dzia­ła jak luk­su­so­we spa. Ele­ganc­ki i zmy­sło­wy zapach to dodat­ko­wy atut pielęgnacji.

Efekt: mięk­kie, błysz­czą­ce, łatwe do uło­że­nia włosy.
Sto­so­wa­nie: 1–2 X w tygo­dniu jako ele­ment mie­sięcz­nej kura­cji. Pozo­sta­wić na wło­sach 5–8 minut.

RENÉ FURTERER ABSOLUE KÉRATINE - SZAMPON GŁĘBOKO ODBUDOWUJĄCY

RENÉ FURTERER ABSOLUE KÉRATINE – SZAMPON GŁĘBOKO ODBUDOWUJĄCY

Deli­kat­nie oczysz­cza, aby zapew­nić wło­som znisz­czo­nym i uszko­dzo­nym łagod­ną kąpiel rege­ne­ru­ją­cą. Inten­syw­nie odbu­do­wu­je struk­tu­rę wło­sów, dzię­ki wyjąt­ko­wej, eks­klu­zyw­nej for­mu­le łączą­cej kera­ty­nę roślin­ną*, bio­cy­men­ty­nę i olej z lnicz­ni­ka. Boga­ta, per­ło­wa konsystencja
o pięk­nym zapa­chu jest w peł­ni natu­ral­na (100% skład­ni­ków) i nie zawie­ra powierzch­nio­wo czyn­nych siar­cza­nów (SLS) ani sili­ko­nów. Obec­ność kom­plek­su katio­no­we­go zmięk­cza wodę.
Ele­ganc­ki i zmy­sło­wy zapach to dodat­ko­wy atut pielęgnacji.

Efekt: mięk­kie, błysz­czą­ce, łatwe do uło­że­nia włosy.
Sto­so­wa­nie: do codzien­ne­go mycia wło­sów. Pozo­sta­wić na 1–3 minuty.

 

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…
Więcej
Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, które…
Więcej