Uroda

Potrzebujesz detoksu? By All Greens – nowa maseczka od Origins

Origins przedstawia By All Greens™ Foaming Deep Cleansing Mask - maskę do twarzy z antyoksydantami bogatymi w spirulinę, szpinak i zieloną herbatę. Ta nowa, samopieniąca się gliniana maseczka, powoduje natychmiastowy detoks i głębokie oczyszczenie, pozostawiając skórę promienną i odświeżoną.

nowa maseczka od Origins

By All Gre­ens™ Foaming Deep Cle­an­sing Mask łączy trzy zie­lo­ne skład­ni­ki: szpi­nak, zie­lo­ną her­ba­tę i spi­ru­li­nę, zna­ne ze swych detok­sy­ku­ją­cych wła­ści­wo­ści. Kre­mo­wa samo­ak­ty­wu­ją­ca zie­lo­na glin­ka, prze­kształ­ca się w chło­dzą­cą boga­tą pian­kę, któ­ra głę­bo­ko oczysz­cza skó­rę, bez jej prze­su­sza­nia. Glin­ka deli­kat­nie usu­wa make-up, brud oraz zanie­czysz­cze­nia ze skó­ry oraz zwę­ża pory.

  • Spiru­li­na – boga­ta w war­to­ści odżyw­cze, była uży­wa­na przez antycz­nych Azte­ków, aby oczy­ścić orga­nizm i zwięk­szyć odporność.
  • Szpi­nak – zawie­ra wie­le wita­min, skład­ni­ków odżyw­czych, takich jak: beta karo­ten i fla­wo­no­idy, któ­re zapew­nia­ją sku­tecz­ną ochro­nę anty­ok­sy­da­cyj­ną. Spo­ży­wa­ny był przez cesa­rzy, by popra­wiać zdro­wie i dobre samopoczucie.
  • Zie­lo­na her­ba­ta jest naj­zdrow­szym napo­jem i naj­star­szą her­ba­tą w Chi­nach. Boga­ta w anty­ok­sy­dan­ty i skład­ni­ki odżyw­cze, zna­ne z sil­ne­go, pozy­tyw­ne­go wpły­wu na ciało.

Aktyw­ne skład­ni­ki maski: oczysz­cza­ją­cy wyciąg z koko­sa i glin­ka bia­ła poma­ga­ją ode­tkać pory, dzię­ki cze­mu skó­ra jest pro­mien­na. Mie­szan­ka olej­ków z mię­ty, cytry­ny, poma­rań­czy i ber­ga­mot­ki odświe­ża zmy­sły. Zna­ny od wie­ków wyciąg z koko­sa, jest łagod­nym ele­men­tem skła­da­ją­cym się z kwa­sów tłusz­czo­wych i ole­ju koko­so­we­go. Kokos powszech­nie nazy­wa­ny został “drze­wem życia”. Glin­ka bia­ła posia­da zdol­no­ści do wydzie­la­nia tok­syn. Jej nazwa pocho­dzi od wzgó­rza w Chi­nach (Kao-ling), skąd była wydo­by­wa­na przez wieki.

nowa maseczka od Origins

Spo­sób uży­cia: Aby użyć masecz­kę, nale­ży nało­żyć ją na dłoń, a następ­nie bez mie­sza­nia, roz­pro­wa­dzić rów­no­mier­ną war­stwę na twarz. Okręż­ny masaż skó­ry, pal­ca­mi zwil­żo­ny­mi wodą, reak­ty­wu­je pia­nę. Następ­nie całość spłu­kać. By All Gre­ensTM naj­le­piej uży­wać trzy razy w tygo­dniu, w celu inten­syw­ne­go detok­su. Przy nad­wraż­li­wej skó­rze nale­ży apli­ko­wać maskę na wil­got­ną twarz.

Ori­gins By All Gre­ens™ Foaming deep cle­an­sing mask będzie dostęp­na od kwiet­nia w salo­nie fir­mo­wym Ori­gins w Gale­rii Moko­tów i w wybra­nych per­fu­me­riach Sepho­ra. Cena: 134 zł/70ml.

Naszą misją w Ori­gins jest two­rze­nie wyso­ko­wy­daj­nych, natu­ral­nych pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji skó­ry bazu­ją­cych na natu­ral­nych skład­ni­kach, o wła­ści­wo­ściach potwier­dzo­nych nauko­wo. Wyko­rzy­stu­je­my rośli­ny o sil­nych wła­ści­wo­ściach, orga­nicz­ne skład­ni­ki i w 100% natu­ral­ne olej­ki ete­rycz­ne. Nasze dłu­go­let­nie zaangażowanie
w ochro­nę pla­ne­ty, jej zaso­bów i wszyst­kich jej miesz­kań­ców jest potwier­dzo­ne przez nasze przy­ja­zne dla Ziemi
i zwie­rząt prak­ty­ki, opa­ko­wa­nia i pro­ce­du­ry. Zało­żo­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 1990 roku, fir­ma Ori­gins roz­po­czę­ła mię­dzy­na­ro­do­wą dzia­łal­ność w 1991 roku. Jej pro­duk­ty są obec­nie sprze­da­wa­ne w Austra­lii, Austrii, Kana­dzie, Chi­nach, Danii, Niem­czech, Holan­dii, Hong­kon­gu, Irlan­dii, Japo­nii, Korei, Male­zji, Nowej Zelan­dii, Nor­we­gii, Sin­ga­pu­rze, Hisz­pa­nii, Szwe­cji, Taj­wa­nie, Taj­lan­dii i Wiel­kiej Brytanii.

 

Pro­duk­ty fir­my Ori­gins NIE ZAWIERAJĄ:

para­be­nów ● fta­la­nów ● gli­ko­lu pro­py­le­no­we­go ● ole­ju mine­ral­ne­go ● PABA ● waze­li­ny­pa­ra­fi­ny ● DEA ● skład­ni­ków pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go (z wyjąt­kiem mio­du i wosku psz­cze­le­go, któ­rych pozy­ski­wa­nie nie jest zwią­za­ne z okru­cień­stwem wobec zwie­rząt) Fir­ma Ori­gins testu­je swo­je pro­duk­ty w ramach pane­li dla wolontariuszy.

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…
Więcej
Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, które…
Więcej
NewsroomUroda

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Char­lot­te Cho, autor­ka popu­lar­nej w Azji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych książ­ki „Sekre­ty uro­dy Kore­anek”, któ­ra wkrót­ce potem rów­nież sta­ła się best­sel­le­rem w Pol­sce, zapo­cząt­ko­wa­ła praw­dzi­wy boom na pie­lę­gna­cję cery. A prze­cież nie od dzi­siaj wie­my, że…
Więcej