Styl życia

Christmas gift guide: kosmetyki INSIGHT

Szukasz profesjonalnych, ekologicznych kosmetyków do pielęgnacji włosów, które nie nadwyrężą Twojego portfela i okażą się dawać efekty już po pierwszym zastosowaniu? Produkty INSIGHT spełnią Twoje oczekiwania w stu procentach.

Kosmetyki INSIGHT
Linia kosme­ty­ków INSIGHT, pocho­dzą­ca od wło­skie­go labo­ra­to­rium Rol­land, jest opar­ta wyłącz­nie na natu­ral­nych eks­trak­tach roślin­nych z upraw eko­lo­gicz­nych. Zesta­wy pro­duk­tów to wyse­lek­cjo­no­wa­ne pro­gra­my lecze­nia dosto­so­wa­ne do wszyst­kich rodza­jów wło­sów, dba­ją­ce rów­nież o kon­dy­cję skó­ry gło­wy. Kil­ka­na­ście linii powsta­ło z myślą o tym, aby każ­dy mógł dopa­so­wać ide­al­ne pro­duk­ty dla sie­bie. Wybie­rać moż­na spo­śród wie­lu serii , mię­dzy inny­mi anti-frizz, prze­ciw­łu­pie­żo­wa, do wło­sów far­bo­wa­nych. Pro­du­cent zapew­nia nas o bra­ku w skła­dzie SLS, SLES, para­be­nów, sili­ko­nów, sztucz­nych barw­ni­ków czy aler­ge­nów, za to skła­dy wzbo­ga­co­ne zosta­ły o wła­ści­wo­ści odżyw­cze roślin, owo­ców i zia­ren. Dla przy­kła­du – szam­pon wzmac­nia­ją­cy, zapo­bie­ga­ją­cy wypa­da­niu wło­sów zawie­ra orga­nicz­ny eks­trakt z kasz­ta­now­ca, guara­ny, eks­trakt echi­na­cea oraz men­tol. Wszyst­kie kosme­ty­ki INSIGHT zosta­ły zamknię­te w butel­kach w kolo­rze bursz­ty­nu, aby zacho­wać ich natu­ral­ne, roślin­ne for­mu­ły. War­to wspo­mnieć, że wszyst­kie opa­ko­wa­nia pocho­dzą z recy­klin­gu. Cena kosme­ty­ków nie odstra­sza, co powo­du­je, że są dostęp­ne dla każdego!

Vers-24 pole­ca kosme­ty­ki INSIGHT!

szampon INSIGHT

maska INSIGHT

maska do włosów INSIGHT

maska do włosów INSIGHT, kosmetyki Insight

odżywka Insight

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
insightshop.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaWłosy

Włosy wysokoporowate - jak je rozpoznać i jak o nie dbać? 

Zwy­kle dzie­li­my wło­sy na suche, znisz­czo­ne, far­bo­wa­ne czy prze­tłusz­cza­ją­ce się. O wie­le wła­ściw­szy podział to ten ze wzglę­du na ich poro­wa­tość. Wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te to wło­sy o otwar­tych łuskach, skłon­ne do prze­su­sze­nia i łama­nia się. Jak…
Więcej
Uroda

Mycie włosów odżywką - dlaczego warto zastosować odwrócone mycie 

Mycie wło­sów zwy­kle roz­po­czy­na­my od nało­że­nia szam­po­nu, któ­ry następ­nie spłu­ku­je­my wodą i apli­ku­je­my odżyw­kę. To oczy­wi­ste, praw­da? War­to jed­nak myć wło­sy w odwrot­ny spo­sób. Prze­czy­taj, jak to zro­bić.  Myjąc wło­sy odżyw­ką oszczę­dza­my czas, wodę i…
Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *