Christmas gift guide: kosmetyki INSIGHT

Szukasz profesjonalnych, ekologicznych kosmetyków do pielęgnacji włosów, które nie nadwyrężą Twojego portfela i okażą się dawać efekty już po pierwszym zastosowaniu? Produkty INSIGHT spełnią Twoje oczekiwania w stu procentach.

Kosmetyki INSIGHT
Linia kosme­ty­ków INSIGHT, pocho­dzą­ca od wło­skie­go labo­ra­to­rium Rol­land, jest opar­ta wyłącz­nie na natu­ral­nych eks­trak­tach roślin­nych z upraw eko­lo­gicz­nych. Zesta­wy pro­duk­tów to wyse­lek­cjo­no­wa­ne pro­gra­my lecze­nia dosto­so­wa­ne do wszyst­kich rodza­jów wło­sów, dba­ją­ce rów­nież o kon­dy­cję skó­ry gło­wy. Kil­ka­na­ście linii powsta­ło z myślą o tym, aby każ­dy mógł dopa­so­wać ide­al­ne pro­duk­ty dla sie­bie. Wybie­rać moż­na spo­śród wie­lu serii , mię­dzy inny­mi anti-frizz, prze­ciw­łu­pie­żo­wa, do wło­sów far­bo­wa­nych. Pro­du­cent zapew­nia nas o bra­ku w skła­dzie SLS, SLES, para­be­nów, sili­ko­nów, sztucz­nych barw­ni­ków czy aler­ge­nów, za to skła­dy wzbo­ga­co­ne zosta­ły o wła­ści­wo­ści odżyw­cze roślin, owo­ców i zia­ren. Dla przy­kła­du – szam­pon wzmac­nia­ją­cy, zapo­bie­ga­ją­cy wypa­da­niu wło­sów zawie­ra orga­nicz­ny eks­trakt z kasz­ta­now­ca, guara­ny, eks­trakt echi­na­cea oraz men­tol. Wszyst­kie kosme­ty­ki INSIGHT zosta­ły zamknię­te w butel­kach w kolo­rze bursz­ty­nu, aby zacho­wać ich natu­ral­ne, roślin­ne for­mu­ły. War­to wspo­mnieć, że wszyst­kie opa­ko­wa­nia pocho­dzą z recy­klin­gu. Cena kosme­ty­ków nie odstra­sza, co powo­du­je, że są dostęp­ne dla każ­de­go!

Vers-24 pole­ca kosme­ty­ki INSIGHT!

szampon INSIGHT

maska INSIGHT

maska do włosów INSIGHT

maska do włosów INSIGHT, kosmetyki Insight

odżywka Insight

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
insightshop.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy