Styl życia

Christmas gift guide: kosmetyki Ministerstwo Dobrego Mydła

Drodzy Czytelnicy, przedstawiamy Wam kolejną propozycję  na bożonarodzeniowe prezenty dla najbliższych. Mowa o robionych własnoręcznie, niepowtarzalnych mydłach z naturalnych składników, produkowanych przez Ministerstwo Dobrego Mydła.

kosmetyki Ministerstwo Dobrego Mydła

Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła to mała, rodzin­na manu­fak­tu­ra mydlar­ska, zało­żo­na przez dwie sio­stry, miesz­czą­ca się w Kamie­niu Pomor­skim. Mydło mini­ste­rial­ne róż­ni się od tego zwy­kłe­go, kupo­wa­ne­go w mar­ke­tach – nie zawie­ra tłusz­czów zwie­rzę­cych, za to  mnó­stwo oli­wy z oli­wek, ole­ju rycy­no­we­go, masła kaka­owe­go i masła shea. Robio­ne jest z ser­cem bez oszczę­dza­nia na jako­ści skład­ni­ków, dzię­ki cze­mu nie podraż­nia skó­ry, dosko­na­le nawil­ża, a do tego tak pięk­nie pach­nie, że chcia­ło­by się cały dzień spę­dzić w wan­nie. Ofer­ta wciąż się zmie­nia i wzbo­ga­ca o nowe pro­duk­ty, np. odżyw­cze musy do cia­ła, kule mydla­ne. Mydła orki­szo­we, węglo­we, natu­ral­ne. Solid­ne kawał­ki i małe kostecz­ki pach­ną­ce cze­ko­la­dą, cyna­mo­nem, kawą, mię­tą. Widać i czuć pasję, z jaką są two­rzo­ne pro­duk­ty Mini­ster­stwa Dobre­go Mydła. Daj­cie zara­zić się mini­ster­skim ocza­ro­wa­niem i miej­cie pew­ność, że obda­ro­wa­ni przez Was na gwiazd­kę bli­scy będą zachwyceni.

Vers-24 pole­ca Mini­ster­stwo Dobre­go Mydła!

mydło Ministerstwo Dobrego Mydła

kosmetyki Ministerstwo Dobrego Mydła

najlepsze kosmetyki naturalne

odżywcze musy do ciała, kule mydlane

mydło Ministerstwo Dobrego Mydła

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
ministerstwodobregomydla.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…
Więcej
Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, które…
Więcej
NewsroomUroda

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Char­lot­te Cho, autor­ka popu­lar­nej w Azji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych książ­ki „Sekre­ty uro­dy Kore­anek”, któ­ra wkrót­ce potem rów­nież sta­ła się best­sel­le­rem w Pol­sce, zapo­cząt­ko­wa­ła praw­dzi­wy boom na pie­lę­gna­cję cery. A prze­cież nie od dzi­siaj wie­my, że…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *