UrodaWłosy

Top 5 produktów do pielęgnacji włosów latem

  1. AUSSIE – 3 Minute Miracle Oil Reconstructor

Ole­jek od Aus­sie to mie­szan­ka 3 natu­ral­nych olej­ków egzo­tycz­nych: ole­ju z austra­lij­skich orze­chów maka­da­mia, ole­ju jojo­ba i ole­ju z awo­ka­do. Zamknię­ta w bute­lecz­ce cudow­na mik­stu­ra odbu­do­wu­ją­ca, przy­wra­ca wło­som daw­ną świet­ność, nawil­ża­jąc je i wygła­dza­jąc. Dodat­ko­wo poma­ga zrów­no­wa­żyć natu­ral­ną pro­duk­cję sebum, co zapo­bie­ga prze­su­sze­niom, dając efekt dłu­go­trwa­łe­go odży­wie­nia i blasku.

AUSSIE – 3 Minute Miracle Oil Reconstructor

  1. JOICO – odżywka Moisture Recovery 

Seria Joico Moistu­re Reco­ve­ry dla prze­su­szo­nych wło­sów wyko­rzy­stu­je zastrze­żo­ną for­mu­łę Hydra­mi­ne Sea Com­plex, dzię­ki któ­rej odmie­nia suche, trud­ne do mode­lo­wa­nia wło­sy, inten­syw­nie je odbu­do­wu­jąc i nawil­ża­jąc. Odżyw­ka przy­wra­ca wil­got­ność, nada­je wło­som bla­sku i zapo­bie­ga ich ponow­ne­mu odwad­nia­niu. Dzię­ki niej wło­sy są gład­kie, bar­dziej ela­stycz­ne i łatwiej­sze do ułożenia.

JOICO – odżywka Moisture Recovery

  1. PAUL MITCHELL – szampon Lavender Mint

Aro­ma­tycz­ny szam­pon z serii Laven­der Mint boga­ty jest w orzeź­wia­ją­cą mię­tę, zie­lo­ną her­ba­tę i koją­cą zmy­sły lawen­dę. Pozo­sta­wia wło­sy mięk­kie, odży­wio­ne i opty­mal­nie nawil­żo­ne. Co wię­cej popra­wia ich wytrzy­ma­łość i odpor­ność, a chro­nią­ce kolor wło­sa skład­ni­ki czysz­czą­ce zwięk­sza­ją, pogru­bia­ją go i doda­ją obję­to­ści. Szam­pon nada­je się do wszyst­kich rodza­jów włosów.

PAUL MITCHELL – szampon Lavender Mint

  1. RENE FURTERER – odżywka w spreyu Okara Active Light

Powszech­nie pożą­da­ny kolor blond ma swo­je wyma­ga­nia i potrze­bu­je tro­skli­wej pie­lę­gna­cji. Odżyw­ka Oka­ra Acti­ve Light nada­je blask wło­som blond, z pasem­ka­mi lub po deko­lo­ry­za­cji. Ta lek­ka odżyw­ka w spreyu nie obcią­ża wło­sów i uła­twia ich roz­cze­sy­wa­nie. For­mu­ła łączy wyciąg z mio­du i Oka­ra, wita­mi­ny E i B5 z podwój­nym fil­trem prze­ciw­sło­necz­nym, dzię­ki cze­mu chro­ni, odży­wia i zapew­nia blask. Sys­tem Acti­ve Light zapo­bie­ga żółk­nię­ciu koloru.

RENE FURTERER – odżywka w spreyu Okara Active Light

  1. JOICO – K‑Pak Intense Hydrator

Nie­zwy­kle inten­syw­na kura­cja dla bez­gra­nicz­nie suchych wło­sów. Redu­ku­je poziom pusze­nia się wło­sów, zamy­ka łuski, popra­wia ela­stycz­ność. Pole­ca­ny dla osób z bar­dzo suchy­mi i pod­da­wa­ny­mi czę­stym zabie­gom che­micz­nym wło­sa­mi. Dzię­ki nie­mu odwod­nio­ne wło­sy sta­ją się gład­kie i lśnią­ce, odzy­sku­ją natu­ral­ną ela­stycz­ność i  wital­ność, są bar­dziej podat­ne na układanie.

JOICO – K-Pak Intense Hydrator

Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. To chy­ba naj­bar­dziej uni­wer­sal­ny poda­ru­nek, któ­ry każ­de­mu bez wyjąt­ku spra­wi radość. Jeśli wybie­rze­my te pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go, zdro­we i natu­ral­ne, będzie­my mieć pew­ność, że…
Więcej
Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, które…
Więcej
NewsroomUroda

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Char­lot­te Cho, autor­ka popu­lar­nej w Azji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych książ­ki „Sekre­ty uro­dy Kore­anek”, któ­ra wkrót­ce potem rów­nież sta­ła się best­sel­le­rem w Pol­sce, zapo­cząt­ko­wa­ła praw­dzi­wy boom na pie­lę­gna­cję cery. A prze­cież nie od dzi­siaj wie­my, że…
Więcej