Uroda

Ochrona słoneczna do twarzy i ciała Avene

Ochro­na prze­ciw­sło­necz­na w dużym stop­niu deter­mi­nu­je pięk­no, a przede wszyst­kim zdro­wie skó­ry. Der­mo­ko­sme­ty­ki Eau Ther­ma­le Avène sku­tecz­nie zabez­pie­cza­ją przed sze­ro­kim spek­trum pro­mie­nio­wa­nia UVA i UVB, są foto­sta­bil­ne i wodo­od­por­ne. Są tak­że dosko­na­łe pod kątem kosme­tycz­nym: nie pozo­sta­wia­ją na skó­rze bia­łe­go fil­mu, nie są lep­kie i szyb­ko się wchła­nia­ją. Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nia potwier­dza­ją tak­że, że for­mu­ły pro­duk­tów ochron­nych Avène nie wpły­wa­ją nega­tyw­nie na eko­sys­tem wód.

Labo­ra­to­ria Der­ma­to­lo­gicz­ne Avène ofe­ru­ją bar­dzo sku­tecz­ne i dosko­na­le tole­ro­wa­ne, nawet przez skó­rę bar­dzo wraż­li­wą der­mo­ko­sme­ty­ki, któ­re są jed­no­cze­śnie bar­dzo bez­piecz­ne dla eko­sys­te­mu wodnego.

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA EAU THERMALE AVENE SPF 50+:okładka

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA EAU THERMALE AVENE SPF 50+:

SKUTECZNOŚĆ: OPATENTOWANY KOMPLEKS FOTOOCHRONNY SUNSITIVEÒ PROTECTION
1.Dermokosmetyki gwa­ran­tu­ją bar­dzo sze­ro­kie spek­trum ochro­ny skó­ry i DNA komór­ko­we­go, przed pro­mie­nio­wa­niem UVA i UVB oraz szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków. Kom­pleks foto­ochron­ny zawie­ra jedy­nie 4 fil­try: 1 filtr orga­nicz­ny i 3 fil­try che­micz­ne (TINOSORB S, UVASORB HEB, PARSOL 1789, TINOSORB M), a tak­że Pre-toko­fe­ryl (czy­li foto­sta­bil­ny pre­kur­sor wita­mi­ny E o dzia­ła­niu anty­ok­sy­da­cyj­nym) i koją­co-łago­dzą­cą Wodę ter­mal­ną Avène. Mini­mal­na ilość i stę­że­nie fil­trów che­micz­nych deter­mi­nu­je dosko­na­łą tole­ran­cję, nawet przez skó­rę bar­dzo wrażliwą.

2.SPEKTAKULARNIE WYSOKA FOTOSTABILNOŚĆ (uzy­ska­na dzię­ki zasto­so­wa­niu Par­so­lu 1789 w połą­cze­niu z inny­mi fil­tra­mi) gwa­ran­tu­je, że czą­stecz­ki skład­ni­ków aktyw­nych i fil­trów nie roz­pa­da­ją się pod wpły­wem pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go, co dodat­ko­wo wzmac­nia i prze­dłu­ża ochro­nę skóry.

3.UNIKALNA OCHRONA DNA KOMÓRKOWEGO przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków dzię­ki zawar­to­ści Pre-toko­fe­ry­lu, któ­ry dodat­ko­wo sprzy­ja rege­ne­ra­cji komó­rek i zacho­wa­niu dobre­go sta­nu skóry.

4.WŁAŚCIWOŚCI KOJĄCE I ŁAGODZĄCE PODRAŻNIENIA POSŁONECZNE dzię­ki zawar­to­ści Wody ter­mal­nej Avène.

5.DOSKONAŁA KONSYSTENCJA I WALORY KOSMETYCZNE– pro­duk­ty sta­ją się prze­źro­czy­ste po apli­ka­cji na skó­rę, nie są lep­kie i nie pozo­sta­wia­ją bia­łe­go nalo­tu (dzię­ki usu­nię­ciu dwu­tlen­ku tyta­nu), a jed­no­cze­śnie ich for­mu­ły odpo­wia­da­ją bar­dzo rygo­ry­stycz­nym wymo­gom skó­ry wraż­li­wej. W tro­sce o śro­do­wi­sko natu­ral­ne usu­nię­te zosta­ły sili­ko­ny. Mar­ka spro­sta­ła temu wyzwa­niu bez uszczerb­ku dla foto­sta­bil­no­ści oraz w tro­sce o eko­sys­tem wód.

Avene OLEJEK DO CIAŁA SPF 30

OLEJEK DO CIAŁA SPF 30

Wypo­sa­żo­ny w eks­klu­zyw­ny i inno­wa­cyj­ny sys­tem fil­trów, Ole­jek SPF 30 zapew­nia skó­rze bar­dzo sze­ro­kie spek­trum ochro­ny przed pro­mie­nio­wa­niem UVB i UVA. Dzię­ki zawar­to­ści Pre-toko­fe­ry­lu, sil­ne­go anty­ok­sy­dan­tu, chro­ni skó­rę przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, zapo­bie­ga uszko­dze­niom DNA i sprzy­ja rege­ne­ra­cji komó­rek skó­ry. Woda ter­mal­na Avène sku­tecz­nie koi i łago­dzi podraż­nie­nia wystę­pu­ją­ce wyjąt­ko­wo czę­sto, nawet przy nie­wiel­kiej eks­po­zy­cji na słoń­ce. Ole­jek jest foto­sta­bil­ny i wodo­od­por­ny. For­mu­ła bez para­be­nów i alko­ho­lu. Zaska­ku­ją­co deli­kat­na i jedwa­bi­sta for­mu­ła olej­ku sta­pia się ze skó­rą tuż po apli­ka­cji. Eks­tre­mal­nie lek­ka, ochron­na mgieł­ka olej­ku ide­al­nie się wchła­nia i nie pozo­sta­wia uczu­cia lep­ko­ści. Ole­jek sku­tecz­nie chro­ni skó­rę, dodat­ko­wo zapew­nia­jąc jej odżywienie.

POJEMNOŚĆ: 200 ML
CENA: ok. 80 ZŁ

avene EMULSJA CLEANANCE  SPF 50+ dla skóry tłustej i trądzikowej

EMULSJA CLEANANCE  SPF 50+ dla skó­ry tłu­stej i trądzikowej
GWARANCJA NAJLEPSZEJ OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ POŁĄCZONEJ ZE SKUTECZNĄ PIELĘGNACJĄ PRZECIWTRĄDZIKOWĄ

Suk­ces i tajem­ni­ca sku­tecz­no­ści nowej for­mu­ły Emul­sji Cle­anan­ce SPF 50+ pole­ga na syner­gicz­nym połą­cze­niu sku­tecz­nej, foto­sta­bil­nej i wodo­od­por­nej ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej, z kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cją skó­ry trą­dzi­ko­wej i tłu­stej.  Emul­sja wypo­sa­żo­na w eks­klu­zyw­ny i inno­wa­cyj­ny sys­tem fil­trów,  dosko­na­le zabez­pie­cza skó­rę przez pro­mie­nio­wa­niem UV. Nato­miast trzy­krot­nie wyż­sze (w sto­sun­ku do Emul­sji Cle­anan­ce SPF 30) stę­że­nie skład­ni­ków sebo­re­gu­lu­ją­cych i matu­ją­cych, gwa­ran­tu­je jesz­cze sku­tecz­niej­szą pie­lę­gna­cję prze­ciw­trą­dzi­ko­wą. Dzię­ki zawar­to­ści Pre-toko­fe­ry­lu, sil­ne­go anty­ok­sy­dan­ta, chro­ni przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków i zapo­bie­ga uszko­dze­niom DNA komór­ko­we­go. Zawar­ta w for­mu­le emul­sji Woda Ter­mal­na Avène sku­tecz­nie koi i łago­dzi podraż­nie­nia, wystę­pu­ją­ce wyjąt­ko­wo czę­sto, nawet przy krót­kiej eks­po­zy­cji na słoń­ce. For­mu­ła nie zawie­ra para­be­nów ani alko­ho­lu. Pro­dukt może być sto­so­wa­ny samo­dziel­nie lub jako baza pod makijaż.

POJEMNOŚĆ: 50 ML
CENA: ok. 50 ZŁ

 

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Emolienty - co to są emolienty i jak je stosować 

Emo­lien­ty to sprzy­mie­rzeń­cy deli­kat­nej, skłon­nej do podraż­nień skó­ry. Mogą być sto­so­wa­ne nawet u nie­mow­ląt i są popu­lar­nym skład­ni­kiem der­mo­ko­sme­ty­ków. Co to są emo­lien­ty i jak je popraw­nie sto­so­wać? Emo­lien­ty to gru­pa kosme­ty­ków nazy­wa­na w ten…
Więcej
NewsroomUroda

Jak zadbać o cerę po zimie?

Teraz Two­ja cera może się wyda­wać bar­dziej sza­ra i szorst­ka, bywa i tak, że sta­ła się bar­dziej kapry­śna i zaczę­ła spra­wiać Ci pro­ble­my – poja­wi­ły się na niej nie­do­sko­na­ło­ści czy uczu­le­nia. Nie ma się co…
Więcej