Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, któ­re są dobrej jako­ści, spraw­dzi się ide­al­nie dla każ­de­go. Zobacz­cie nasze propozycje.

nuxe-zestaw-swiateczny-perfumy-prodigieux

Zestaw świą­tecz­ny “Per­fu­my Prodigieux®”

Nie­spo­dzian­ka w rado­snym opa­ko­wa­niu, inspi­ro­wa­na cza­ru­ją­cą nutą zapa­cho­wą. Dla fanów per­fum Pro­di­gieux®, ten zestaw z ele­ganc­ką, saty­no­wą wstąż­ką, to obiet­ni­ca ide­al­ne­go pre­zen­tu. Jego szam­pań­ski kolor i nie­po­wta­rzal­ny kształt przy­wo­łu­ją obra­zy pary­skich, świą­tecz­nych wieczorów.
Wewnątrz odnaj­dzie­my zmy­sło­wy zapach NUXE zamknię­ty w nie­zwy­kłym duecie – per­fu­mach Pro­di­gieux® 50 ml i per­fu­mo­wa­nym mlecz­ku do cia­ła Pro­di­gieux® 200 ml.

nuxe-zestaw-swieteczny-kalendarz-adventowy

 

Zestaw adwentowy“10 skar­bów piękna”

Za pięk­ny­mi fasa­da­mi sym­bo­li­zu­ją­cy­mi typo­wą pary­ską uli­cę, mar­ka NUXE ukry­ła 10 swo­ich naj­wspa­nial­szych skar­bów w mini for­ma­tach. Spraw sobie pre­zent tym kalen­da­rzem adwen­to­wym i ciesz się odli­cza­niem dni do świąt peł­nym pie­lę­gna­cyj­nych nie­spo­dzia­nek. To rów­nież ide­al­ny pre­zent dla Two­ich przy­ja­ció­łek, któ­re nie zna­ją jesz­cze mar­ki NUXE.

W zesta­wie znajdziemy:
– Nuxel­len­ce® ÉCLAT 15 ml
– Nuxel­len­ce® DETOX 15 ml
– Wie­lo­funk­cyj­ny suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® OR ze zło­ty­mi dro­bin­ka­mi 10 ml
– Wie­lo­funk­cyj­ny suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® 30 ml
– Ole­jek pod prysz­nic Pro­di­gieux® 30 ml
– Krem Fra­îche® de Beau­té 15 ml
– Krem Pro­di­gieu­se® 15 ml
– Reve de Miel® krem do rąk i paznok­ci 15 ml
– Reve de Miel® żel do mycia twa­rzy i dema­ki­ja­żu 15 ml
– Deli­kat­nie złusz­cza­ją­cy żelo­wy peeling z płat­ka­mi roży 15 ml

 

okara_protect_color-estaw-swiateczny-od-rene-furterer

Oka­ra Pro­tect Color – zestaw do pie­lę­gna­cji wło­sów farbowanych

Aby wło­sy far­bo­wa­ne były odpo­wied­nio pie­lę­gno­wa­ne i jak naj­dłu­żej zacho­wy­wa­ły pożą­da­ny kolor i blask, mar­ka René Fur­te­rer pro­po­nu­je linię OKARA PROTECT COLOR do wło­sów far­bo­wa­nych. Jej for­mu­ła opie­ra się o dwa wyse­lek­cjo­no­wa­ne skład­ni­ki natu­ral­ne: wyciąg z Oka­ra – roślin­ny skład­nik, któ­ry poma­ga odbu­do­wać uszko­dzo­ną w pro­ce­sie kolo­ry­za­cji struk­tu­rę wło­sa oraz nawil­ża i odży­wia oraz wyciąg z Hama­me­li­su – pozwa­la zacho­wać inten­syw­ność koloru.
W zesta­wie znaj­du­je się: maska do wło­sów 100 ml, szam­pon do wło­sów i odżyw­ka w sprayu 50 ml.

okara_active_light-estaw-swiateczny-od-rene-furterer

Oka­ra Acti­ve Light – zestaw do pie­lę­gna­cji wło­sów blond, z baley­agem i po koloryzacji

Aby wzmoc­nić wło­sy z jasny­mi reflek­sa­mi, pod­kre­ślić kon­trast pase­mek, wydo­być ich świe­tli­stość i blask oraz zre­ge­ne­ro­wać wło­sy po deko­lo­ry­za­cji, mar­ka René Fur­te­rer pole­ca linię Oka­ra Acti­ve Light. Jej for­mu­ła zawie­ra wyse­lek­cjo­no­wa­ne skład­ni­ki natu­ral­ne: wyciąg z Oka­ra – roślin­ny skład­nik, któ­ry poma­ga odbu­do­wać uszko­dzo­ną w pro­ce­sie kolo­ry­za­cji struk­tu­rę wło­sa, wyciąg z Hama­me­li­su – pozwa­la zacho­wać inten­syw­ność kolo­ru oraz miód aka­cjo­wy – sil­ny anty­ok­sy­dant, powstrzy­mu­je pro­ces żółk­nię­cia włosów.
W zesta­wie znaj­du­je się: maska do wło­sów 150 ml, szam­pon do wło­sów 200 ml i odżyw­ka w sprayu 50 ml.

naturia-zestaw-swiateczny-od-rene-furterer

Natu­ria – zestaw do codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów 

Każ­da z nas chcia­ła­by zacho­wać świe­żość i „lek­kość” wło­sów, któ­rą odczu­wa­my zaraz po umy­ciu, dla­te­go też się­ga­my po szam­pon nawet codzien­nie. Nie­ste­ty, nie każ­dy pre­pa­rat nada­je się do czę­ste­go sto­so­wa­nia, gdyż może podraż­nić skó­rę gło­wy. Fran­cu­ska mar­ka René Fur­te­rer, spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie natu­ral­nej pie­lę­gna­cji wło­sów, pro­po­nu­je gamę NATURIA, któ­ra dzię­ki zawar­to­ści natu­ral­nych olej­ków ete­rycz­nych z mię­ty pie­przo­wej, bazy­lii i kmin­ku deli­kat­nie oczysz­cza wło­sy, pozo­sta­wia­jąc je mięk­kie, świe­że i błysz­czą­ce. Dodat­ko­wy atut to orzeź­wia­ją­cy zapach, któ­ry doda­je ener­gii i popra­wia nastrój!

W zesta­wie znaj­du­je się: spray uła­twia­ją­cy roz­cze­sy­wa­nie 150 ml, szam­pon do wło­sów 200 ml, szam­pon suchy 75 ml.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Prezenty na ostatnią chwilę

Świę­ta coraz bli­żej. Przy­po­mi­na­ją nam o tym pio­sen­ki pusz­cza­ne w cen­trach han­dlo­wych i sły­sza­ne w radiu, pięk­ne ozdo­by, cho­in­ki i prze­peł­nio­ne cen­tra han­dlo­we. Dla wszyst­kich tych, któ­rzy świą­tecz­ne zaku­py zosta­wi­li na ostat­nią chwi­lę, redak­cja Vers-24…
Więcej
Styl życia

Świąteczne prezenty do 50 zł, które zachwycą każdego

Boże Naro­dze­nie to czas rado­ści i dzie­le­nia się z bli­ski­mi. Liczy się pamięć i gest, a nic nie uszczę­śli­wia tak bar­dzo, jak obda­ro­wy­wa­nie tych, któ­rych kocha­my. Pod­czas świą­tecz­nych zaku­pów koniecz­nie sprawdź­cie naszą listę pre­zen­tów do…
Więcej
Moda

Zrób sobie prezent na Walentynki

Walen­tyn­ki to świę­to, pod­czas któ­re­go pre­zen­ta­mi obda­ro­wu­je­my uko­cha­ne oso­by. Ale czy kie­dy­kol­wiek pomy­śla­łaś, że powin­naś zro­bić pre­zent rów­nież sobie? Jeże­li nie, to w tym roku koniecz­nie nad­rób zale­gło­ści. Może być to mały upo­mi­nek lub całkiem…
Więcej