Styl życia

Christmas Gift Guide: kosmetyki Resibo

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wy­ch pre­zen­ta­ch nie mogło zabrak­nąć kosmetyków do pielęgnacji. To chyba najbardziej uniwersalny podarunek, który każdemu bez wyjątku sprawi radość. Jeśli wybierzemy te pochodzenia organicznego, zdrowe i naturalne, będziemy mieć pewność, że przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym.

kosmetyki Resibo

Kosme­ty­ki pol­skiej mar­ki Resi­bo powsta­ją na bazie natu­ral­nych, spe­cjal­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych surow­ców. Dodat­ko­wo wszyst­kie są wegań­skie, bio­de­gra­do­wal­ne i wszech­stron­ne. W ofer­cie znaj­dzie­my 7 wyjąt­ko­wych pro­duk­tów, stwo­rzo­nych z myślą o bez­pie­czeń­stwie dla skó­ry oraz sza­cun­ku wobec śro­do­wi­ska. Jako pro­po­zy­cję na świą­tecz­ny pre­zent znaj­dzie­my kil­ka spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych zesta­wów kosme­ty­ków, któ­re zamknię­te są w uro­czym, eko­lo­gicz­nym pudeł­ku z oko­licz­no­ścio­wą zawieszką.

Vers-24 pole­ca Resibo!

kosmetyki Resibo kosmetyki Resibo kosmetyki Resibo

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, które…
Więcej
NewsroomUroda

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Char­lot­te Cho, autor­ka popu­lar­nej w Azji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych książ­ki „Sekre­ty uro­dy Kore­anek”, któ­ra wkrót­ce potem rów­nież sta­ła się best­sel­le­rem w Pol­sce, zapo­cząt­ko­wa­ła praw­dzi­wy boom na pie­lę­gna­cję cery. A prze­cież nie od dzi­siaj wie­my, że…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Redaktorki Vers-24 polecają

Sonia Woda toa­le­to­wa w spreyu Sepho­ra – ide­al­na, mała bute­lecz­ka, duży wybór zapa­chów i niska cena. To wła­śnie dla­te­go już od dobrych kil­ku lat nie mogę się roz­stać z tymi mały­mi cudeń­ka­mi. Woda ter­mal­na z Vichy…
Więcej