Zdrowie

Sezon na śliwki

Nad­szedł sezon na śliw­ki. Są zdro­we i pysz­ne. Owo­ce te są na co dzień nie­do­ce­nia­ne i pomi­ja­ne w posił­kach. War­to korzy­stać z bogac­twa wita­min i skład­ni­ków ukry­tych w nich. Za co war­to poko­chać śliw­ki? Śliwy…

Więcej
JedzenieZdrowie

Zdrowie z ogrodów i sadów

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: VERS-24 Prze­łom wio­sny i lata obfi­tu­je w pach­ną­ce owo­ce i warzy­wa. Kuszą sma­kiem i kolo­rem wła­śnie wte­dy, kie­dy są naj­zdrow­sze. Zawie­ra­ją wszyst­kie nie­zbęd­ne wita­mi­ny, sole mine­ral­ne, błon­nik i pek­ty­ny. Wpły­wa­ją korzystnie…

Więcej
JedzenieZdrowie

Miksuj na zdrowie cz. 1

Kok­taj­le owo­co­wo-warzyw­ne są pysz­ną prze­ką­ską i bom­bą wita­mi­no­wą. Spraw­dzą się rano i popo­łu­dniu, w wer­sji słod­szej i bar­dziej wytraw­nej. Wpły­ną na cerę i odpor­ność. Dla­cze­go jesz­cze war­to pić koktajle?

Więcej
Jedzenie

Dieta w nadciśnieniu tętniczym

Nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze jest cho­ro­bą doty­ka­ją­cą co raz wię­cej osób. Stre­su­ją­cy tryb życia, nie­pra­wi­dło­wa die­ta przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju tego scho­rze­nia. Czy moż­na zapo­biec poja­wie­niu się nadciśnienia?

Więcej
JedzenieZdrowie

Co jeść przy niedoczynności tarczycy?

Nie­do­czyn­ność tar­czy­cy jest w ostat­nim cza­sem czę­sto wystę­pu­ją­cym scho­rze­niem wśród kobiet. Oprócz uczu­cia cią­głe­go zmę­cze­nia, sen­no­ści, zim­na, sta­nów depre­syj­nych, suchej skó­ry czy wło­sów jed­nym z naj­więk­szych pro­ble­mów jest nad­mier­na masa cia­ła i obni­żo­ne tem­po prze­mia­ny materii.…

Więcej
UrodaZdrowie

Błędy popełniane na diecie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Począ­tek roku, nowe pla­ny i posta­no­wie­nia. Nie­wąt­pli­wie są to pozy­tyw­ne zacho­wa­nia, każ­dy moment jest dobry na to, żeby zmie­nić coś w swo­im życiu. Klu­by fit­ness i siłow­nie obec­nie prze­cho­dzą istne…

Więcej
Zdrowie

Jak odkwasić organizm?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Nad­mier­ne zakwa­sze­nie orga­ni­zmu jest czę­stym zja­wi­skiem. Nie­pra­wi­dło­wo zbi­lan­so­wa­na die­ta, z prze­wa­gą skład­ni­ków kwa­so­twór­czych może dawać obja­wy w posta­ci bra­ku ener­gii, uczu­cia cią­głe­go zmę­cze­nia, bólu gło­wy, pro­ble­ma­tycz­nej cery, utra­ty ape­ty­tu a…

Więcej
JedzenieZdrowie

Co kryją w sobie cytrusy i owoce egzotyczne? Cz. 1

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Kie­dy do sezo­nu tru­­ska­w­ko­­wo-mali­­no­­we­­go pra­wie pięć mie­się­cy a jabł­ka i grusz­ki zaczy­na­ją nam się nudzić, czę­sto się­ga­my po owo­ce cytru­so­we. Są jed­nak oso­by, któ­re uwa­ża­ją, że nale­ży spo­ży­wać jedy­nie to,…

Więcej
UrodaZdrowie

Dieta nieupiększająca. O nawykach, których trzeba się pozbyć

Chce­my być pięk­ne, jak naj­dłu­żej zacho­wać mło­dość. W poszu­ki­wa­niu ide­al­nej mie­szan­ki na zatrzy­ma­nie cza­su. Wyda­je się, że tyl­ko od zewnątrz moż­na dzia­łać, zapo­mi­na­jąc jak wiel­kie zna­cze­nie ma to, co ser­wu­je­my cia­łu die­tą. Jeśli z cięż­kim ser­cem patrzysz na swo­je uda, „opon­kę” i zmarszcz­ki, pomyśl, że jesz­cze masz szan­sę, by się ich pozbyć. My powie­my Ci, co nie słu­ży pięknu.

Więcej
Zdrowie

Suplementacja witaminy D

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pinterest.com Wita­mi­na D to jed­na z czte­rech wita­min roz­pusz­czal­nych w tłusz­czach. Jest nie­zbęd­na przede wszyst­kim do regu­la­cji gospo­dar­ki wap­nio­­wo- fos­fo­ra­no­wej, zapo­bie­ga­nia krzy­wi­cy, hipo­kal­ce­mii i oste­oma­la­cji. Powsta­je w skó­rze (a dokład­nie w…

Więcej
JedzenieUrodaZdrowie

Dobrane pary kulinarne

Nasza uro­da i zdro­wie są aż w 70% zależ­ne od tego co i jak jemy. Są pro­duk­ty, któ­re w połą­cze­niu tra­cą swo­je cen­ne wła­ści­wo­ści, ale na szczę­ście są też takie, któ­re zesta­wio­ne razem dzia­ła­ją wyjąt­ko­wo korzystnie…

Więcej
UrodaZdrowie

Jabłka sekretem smukłej sylwetki i wspaniałego wyglądu

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska Zdję­cia: Vers-24 Die­te­ty­cy nie od dziś twier­dzą, że codzien­ne jedze­nie jabłek to samo zdro­wie, dla­te­go powin­ni­śmy po nie się­gać każ­de­go dnia. Wszyst­ko w ramach zdro­we­go roz­sąd­ku. Od nie­daw­na w Inter­ne­cie, coraz częściej…

Więcej