JedzenieStyl życia

Kiełki – dlaczego warto je jeść?

Obec­nie na świe­cie do kieł­ko­wa­nia uży­wa się oko­ło 20 roślin, a są to głów­nie zbo­ża i rośli­ny motyl­ko­we. Naj­bar­dziej popu­lar­ne (głów­nie ze wzglę­du na kuch­nię azja­tyc­ką) są kieł­ki faso­li mung. W Pol­sce nato­miast naj­bar­dziej popu­lar­na jest rze­żu­cha. Oprócz niej czę­sto spo­ty­ka­my w skle­pach kieł­ki rzod­kiew­ki, lucer­ny, socze­wi­cy, bro­ku­łu, dyni oraz sło­necz­ni­ka. Jeśli nigdy nie pró­bo­wa­li­ście włą­czyć ich do swo­je­go jadło­spi­su, sprawdź­cie dla­cze­go war­to to zrobić.

Więcej
Zdrowie

Właściwości soku z brzozy

W medy­cy­nie ludo­wej sok z brzo­zy nazwa­ny został elik­si­rem zdro­wia. War­to się­gnąć po nie­go o tej porze roku i wzmoc­nić oraz zre­ge­ne­ro­wać orga­nizm po zimie. Oprócz pozy­tyw­ne­go wpły­wu na zdro­wie, sok brzo­zo­wy przy­słu­ży się także…

Więcej
Jedzenie

Trendy żywieniowe

W żywie­niu, podob­nie jak w modzie, co roku wyzna­cza­ne są nowe tren­dy. Dziś przed­sta­wi­my wam, co będzie modne!

Więcej
Jedzenie

Ciasto z makiem

Kolej­ny prze­pis na bez­glu­te­no­we słod­ko­ści. Tym razem waria­cje z makiem w roli głów­nej, czy­li szyb­kie, nie­za­wod­ne cia­sto z makiem i jabł­ka­mi. Skład­ni­ki: 120 g masła (wer­sja alter­na­tyw­na dla aler­gi­ków – olej), 1,5 sklan­ki mąki (bez­glu­te­no­wa mieszanka…

Więcej
JedzenieZdrowie

Soczewica i jej wpływ na zdrowie

Socze­wi­ca, mimo swo­ich cen­nych skład­ni­ków, nie jest zbyt popu­lar­na na pol­skich sto­łach. Spo­ży­wa­na jest głów­nie przez wege­ta­rian i wegan, ponie­waż zawie­ra duże ilo­ści dobrze przy­swa­jal­ne­go biał­ka, któ­re sta­no­wi alter­na­ty­wę dla biał­ka zwie­rzę­ce­go. Jest tak­że dobrym…

Więcej
Zdrowie

Czym jest dieta raw food?

Pod­sta­wą die­ty raw są przede wszyst­kim suro­we owo­ce i warzy­wa, kieł­ki, orze­chy i ziar­na. Moż­li­we jest tak­że spo­ży­wa­nie suro­wych ryb oraz mię­sa. Die­ta ta zyska­ła szcze­gól­ne uzna­nie wśród cele­bry­tów i gwiazd. Czy die­ta raw jest…

Więcej
Zdrowie

20 przykazań zdrowego odchudzania

Czę­sto wyda­je się nam, że odchu­dza­nie to dłu­gi pro­ces wyma­ga­ją­cy wie­lu wyrze­czeń. Pró­bu­je­my coraz to now­szych diet, jed­nak żad­na z nich nie dzia­ła wiecz­nie. Po powro­cie do sta­rych nawy­ków więk­szość osób doświad­cza popu­lar­ne­go efek­tu jojo.…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego warto jeść orzechy?

Naj­bar­dziej war­to­ścio­wy­mi ze wszyst­kich baka­lii są orze­chy. Mimo, że zawie­ra­ją dużo tłusz­czu i są bar­dzo kalo­rycz­ne powin­ni­śmy włą­czyć je do naszej die­ty, głów­nie ze wzglę­du na ich pozy­tyw­ne oddzia­ły­wa­nie na pra­cę ukła­du ner­wo­we­go i krwionośnego.…

Więcej
Zdrowie

Przedświąteczny detoks

Sło­wo detoks jest defi­nio­wa­ne jako pro­ces oczysz­cza­nia orga­ni­zmu w celu pozby­cia się tok­syn. Boże Naro­dze­nie jest cza­sem kie­dy spo­ży­wa­my wyjąt­ko­wo dużo kalo­rycz­nej, nie­ko­niecz­nie zdro­wej żyw­no­ści oraz pozwa­la­my sobie na więk­szą ilość alko­ho­lu. Wie­le osób zacznie…

Więcej
Jedzenie

Moda na buraka

Burak jest nie­zwy­kle cen­nym dla zdro­wia warzy­wem. Zawie­ra cen­ne wita­mi­ny i skład­ni­ki odżyw­cze. Jego regu­lar­ne jedze­nie wzmac­nia pra­cę całe­go orga­ni­zmu. Dla­cze­go war­to jeść bura­ki?   Beta vul­ga­ris czy­li wszyst­kim zna­ny burak zwy­czaj­ny, nie jest aż…

Więcej
Zdrowie

Co powinna jeść młoda mama?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Teo­rii na temat żywie­nia kobiet kar­mią­cych jest wie­le. Wie­dza na ten temat jest naj­czę­ściej prze­ka­zy­wa­na z poko­le­nia na poko­le­nie. Czy zawsze powin­no się słu­chać rad babć i mam? Co jeść pod­czas laktacji,…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego mleko jest szkodliwe?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pixabay.com Mle­ko zna­ją i kocha­ją pra­wie wszy­scy. Uwa­ża­ne jest za bar­dzo zdro­wy pro­dukt, pełen wita­min i wap­nia. Naukow­cy alar­mu­ją – mle­ko nie jest aż tak zdro­we jak dotych­czas uwa­ża­no. Jaka jest…

Więcej
UrodaZdrowie

Dieta 5:2

Die­ta 5:2 dr. Mosleya jest kolej­ną nowo­ścią, któ­ra przy­wę­dro­wa­ła do nas z USA. Ma wie­lu prze­ciw­ni­ków i zwo­len­ni­ków, plu­sów i minu­sów. Do każ­dych nowo­ści nale­ży podejść z roz­sąd­kiem i dozą nie­uf­no­ści dla­te­go też my dzisiaj…

Więcej