UrodaZdrowie

Dieta nieupiększająca. O nawykach, których trzeba się pozbyć

Cukier

Mówi­my „NIE” opi­nii, że cia­stecz­ka są dobre na wszyst­ko. Nie są, może pod­no­szą poziom szczę­ścia i rze­czy­wi­ście jedząc je, czu­jesz się lepiej, ale ile to trwa? Cał­ko­wi­ta odstaw­ka to żad­ne roz­wią­za­nie – od cza­su do cza­su muf­fin­ka nie zaszko­dzi. Pamię­taj jed­nak, że słod­ko­ści za różo­wym lukrem  kry­ją nie­przy­jem­ną nie­spo­dzian­kę: zatrzy­mu­ją biał­ko. Nagro­ma­dzo­ny w orga­ni­zmie two­rzy tzw. zaawan­so­wa­ne pro­duk­ty gli­ka­cji.  Nie brzmi to naj­le­piej, praw­da? A powo­du­je przy­kre kon­se­kwen­cje, na przy­kład cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­we i przy­spie­sza­ją pro­ces sta­rze­nia. Nie tyl­ko cia­stecz­ka i bato­ni­ki powin­ny pójść w odstaw­kę, ale rów­nież ulu­bio­na kawa ze Star­buck­sa. Wbrew lek­kim opi­som, może zawie­rać wię­cej cukru niż sądzisz. Jeśli nie wyobra­żasz sobie życia bez kofe­iny, postaw na espres­so. Pij też dużo zie­lo­nej herbaty.

Alkohol

Ten nie­od­łącz­ny ele­ment życia towa­rzy­skie­go zabi­ja two­ją mło­dość. Naj­czę­ściej spu­sto­sze­nie powo­du­ją lubia­ne drin­ki „dese­ro­we”, czy­li na przy­kład ajer­ko­niak i wszyst­kie mu podob­ne. Jeśli pić, to zde­cy­do­wa­nie wytraw­ne wino czy tequ­ilę. Alko­hol – jako sub­stan­cję odwad­nia­ją­cą – zwal­czysz dużą ilo­ścią wody i her­ba­tą (zie­lo­ną, zio­ło­wą), dobre będą też napo­je boga­te w pro­bio­ty­ki (np. kom­bu­cha). Nawil­żysz naskó­rek, a wątro­ba i jeli­ta podzię­ku­ją  ci zdro­wym wyglądem.

woda-cytryna

Oleje rafinowane

Pięk­ny wygląd będziesz zawdzię­czać uni­ka­niu rafi­no­wa­nych, prze­two­rzo­nym ole­jów i tłusz­czów. Czy dla por­cji fry­tek war­to ryzy­ko­wać? Fan­ki sma­żo­nych potraw mogą się obu­rzyć, ale kie­dy spró­bu­ją, gwa­ran­tu­je­my, że nie wró­cą do sta­rych nawy­ków. Orze­chy, ryby, nasio­na, awo­ka­do, oliw­ki – oto ele­men­ty, któ­re pole­ca­my w codzien­nej diecie.

Kofeina

Wal­ka ze snem i stre­sem nie powin­na koń­czyć się się­gnię­ciem po tę sub­stan­cję, cho­ciaż zwy­kle wyda­je się jedy­nym, sku­tecz­nym wybo­rem. A jed­nak przy­no­si szko­dy – meta­bo­lizm pod jej wpły­wem zwal­nia, za to pod­wyż­sza się poziom kor­ty­zo­lu, czy­li hor­mo­nu stre­su. Nadal masz ocho­tę na kawę?

kawa

Tłuszcze trans (z ang. Trans fats)

Ten rodzaj tłusz­czów nie­na­sy­co­nych jest wyjąt­ko­wo groź­ny. Wystę­pu­je w mle­ku, woło­wi­nie i bara­ni­nie. Jak dzia­ła? Blo­ku­je i usztyw­nia tęt­ni­ce, zmniej­sza też naczy­nia krwio­no­śne – dla­te­go skó­ra wyglą­da sta­ro. Spo­ży­wa­nie tłusz­czów trans może wywo­ły­wać poważ­niej­sze uszczerb­ki na zdro­wiu: raka pier­si i cho­ro­by miażdżycowe.

Sól

Solisz wszyst­ko, co popad­nie? Ok ‚ale pamię­taj, że to naj­lep­szy spo­sób na odwod­nie­nie. Jeśli sól jest sta­łym skład­ni­kiem two­jej die­ty, to wiedz, że dosłow­nie wymy­wa wodę z komó­rek – dla­te­go możesz wyglą­dać na cią­gle zmęczoną.

Napoje energetyczne

Nawet, gdy drink doda ci skrzy­deł, na pew­no odbie­rze pięk­ny, mło­dy uśmiech. Jed­na pusz­ka uszka­dza szkli­wo 8 razy bar­dziej niż soda. Ero­zja zamiast powa­la­ją­cej bie­li, zosta­wi żółć – zębom dale­ko będzie do zdro­wych. Skrzy­dła chy­ba nie są tego warte.

Tłuszcze nasycone

To nic zaska­ku­ją­ce­go, że die­ta boga­ta w nasy­co­ne tłusz­cze źle wpły­wa na ser­ce. War­to też mieć świa­do­mość, że powo­du­je sta­rze­nie się skó­ry. Bada­nia dowio­dły, że kobie­ty po 40-ce, któ­re chęt­nie po nie się­ga­ły, mają dziś wię­cej zmarsz­czek niż te ich uni­ka­ją­ce. Trzy­ma­nie się z dala od masła czy tłu­ste­go mię­sa zmniej­sza jed­nak ilość kalo­rii o 30%.

Tekst: Karo­li­na Błaszkiewicz
Zdję­cie: Vers-24 

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak dieta wpływa na skórę

Pra­wi­dło­we odży­wia­nie jest bar­dzo waż­ne dla nasze­go zdro­wia. Nie­zdro­wa die­ta wpły­wa nega­tyw­nie na meta­bo­lizm, powo­du­je przy­rost masy cia­ła, a nawet może uszko­dzić nie­któ­re narzą­dy, takie jak ser­ce czy wątro­ba. To, co jemy, wpły­wa rów­nież na…
Więcej
Jedzenie

Czym jest cukier muscovado? 

Nazwa cukru musco­va­do pocho­dzi od hisz­pań­skie­go sło­wa, któ­re ozna­cza „nie­ra­fi­no­wa­ny”. Powsta­je z syro­pu trzci­ny cukro­wej, czy­li z mela­sy, poprzez jej odpa­ro­wa­nie i skry­sta­li­zo­wa­nie. Dzię­ki tym pro­ce­som cukier musco­va­do z wyglą­du przy­po­mi­na mokry, krysz­ta­ło­wy , gruboziarnisty…
Więcej
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *