JedzenieZdrowie

Zdrowie z ogrodów i sadów

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: VERS-24

Rzodkiewka

Prze­łom wio­sny i lata obfi­tu­je w pach­ną­ce owo­ce i warzy­wa. Kuszą sma­kiem i kolo­rem wła­śnie wte­dy, kie­dy są naj­zdrow­sze. Zawie­ra­ją wszyst­kie nie­zbęd­ne wita­mi­ny, sole mine­ral­ne, błon­nik i pek­ty­ny. Wpły­wa­ją korzyst­nie na wygląd skó­ry, regu­lu­ją prze­mia­nę mate­rii, zapo­bie­ga­ją i łago­dzą obja­wy róż­nych cho­rób. Zawie­ra­ją nie­wie­le kalo­rii, moż­na więc je zja­dać w dużych ilo­ściach. Na śnia­da­nie, obiad i kola­cję przy­rzą­dzaj­my sałat­ki z owo­ców i warzyw, łącząc je z serem, ryba­mi i mię­sem. W roli głów­nej let­nie warzy­wa i owo­ce oraz bogac­twa znaj­du­ją­ce się w 100 g skar­bów lata.

 Let­nie owoce

Cze­re­śnie – 61 kcal/100g. Dostar­cza­ją pota­su, zawie­ra­ją beta-karo­ten, garb­ni­ki i gli­ko­zy­dy. Dzia­ła­ją prze­ciw­reu­ma­tycz­nie i przeciwmiażdżycowo.

Tru­skaw­ki – 28 kcal/100 g. Są źró­dłem wita­mi­ny C (oko­ło 66 mg, więc pra­wie tyle, ile dzien­nie potrze­bu­je doro­sły czło­wiek). Dostar­cza­ją też pota­su, magne­zu i fos­fo­ru. Wyka­zu­ją dzia­ła­nie prze­ciw­i­ru­so­we. Zapo­bie­ga­ją nowo­two­rom jeli­ta gru­be­go dzię­ki dużej zawar­to­ści błon­ni­ka (2,4 g).

Wiśnie – 47 kcal/100 g. Zawie­ra­ją moc wita­min, błon­ni­ka, pota­su, wap­nia i fos­fo­ru. Mają wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, prze­ciw­za­krz­po­we i przeciwbólowe.

Porzecz­ki – oko­ło 30 kcal/100 g. Są praw­dzi­wą bom­bą jeśli cho­dzi o zawar­tość wita­mi­ny C, czar­ne dostar­cza­ją aż 183 mg wit. C/100 g. Zawie­ra­ją też spo­ro pota­su (oko­ło 300 mg). Błon­nik jest dodat­ko­wym argu­men­tem prze­ma­wia­ją­cym na ich korzyść (oko­ło 6–7 g/100 g).

Śliw­ki – 45 kcal/100 g. Zawie­ra­ją spo­ro pota­su, wita­min z gru­py B i beta-karo­te­nu. Śliw­ki świe­że zawie­ra­ją 1,6 g błon­ni­ka, zaś suszo­ne dwa razy wię­cej, więc są pole­ca­ne oso­bom cier­pią­cym z powo­du zaparć. Dzia­ła­ją prze­ciw­bak­te­ryj­nie i przeciwwirusowo.

Truskawki

Brzo­skwi­nie – 46 kcal/100 g. Są dobrym źró­dłem beta-karo­te­nu. Wię­cej zawie­ra tyl­ko more­la, wita­mi­ny C, B1, B2, PP, magne­zu, wap­nia i żelaza.

Agrest – 41 kcal/100 g. Regu­lar­ne spo­ży­wa­nie agre­stu wzmac­nia wątro­bę i płu­ca, zwięk­sza tak­że płod­ność. Owo­ce agre­stu poma­ga­ją w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du moczo­we­go, są dobre dla skó­ry i pra­cy oczu. Zawie­ra spo­ro wita­mi­ny C, wspie­ra­ją­cej odpor­ność i będą­cej cen­nym antyoksydantem.

Grusz­ki – 54 kcal/100 g. Zawie­ra potas, fos­for i wita­mi­ny z gru­py B. Zawie­ra­ją dodat­ko­wo brom i jod wspo­ma­ga­ją­cy pra­cę tar­czy­cy. W medy­cy­nie natu­ral­nej napar z gru­szek wyko­rzy­sty­wa­ny był przy prze­zię­bie­niach, gorącz­ce i upo­rczy­wym kasz­lu. Spo­ży­waj­cie je zawsze doj­rza­łe, w prze­ciw­nym wypad­ku mogą powo­do­wać wzdęcia.

Jabł­ka – 46 kcal/100 g. Dosko­na­łe źró­dło pek­tyn i błon­ni­ka. Znaj­dzie­cie z nich wita­mi­ny z gru­py B oraz C. Obni­ża stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu LDL – „złe­go“- oczysz­cza orga­nizm z tok­syn. Leczy bie­gun­ki i zapar­cia. W skór­ce znaj­du­je się krzem korzyst­nie wpły­wa­ją­cy na wło­sy i paznokcie.


Warzy­wa
powin­ni­ście jeść co naj­mniej 3 razy dzien­nie. Nic nie wpły­nie tak pozy­tyw­nie na skó­rę, wło­sy i paznok­cie jak regu­lar­ne spo­ży­wa­nie warzyw.

Cukinia

Cuki­nia – 15 kcal/100 g. Zawie­ra dużo beta-karo­te­nu i skład­ni­ków mine­ral­nych. Dosko­na­le dzia­ła na trawienie.

Bakła­żan – 21 kcal/100g. Boga­ty w żela­zo, potas oraz błon­nik (ma go oko­ło o poło­wę wię­cej niż jabł­ka lub brzo­skwi­nie). Zawie­ra spo­ro wita­mi­ny C i B2. Chro­ni tęt­ni­ce przed szko­dli­wym dzia­ła­niem cho­le­ste­ro­lu. Zmniej­sza pobu­dli­wość nerwową.

Bro­ku­ły –  27 kcal/100 g. Zawie­ra beta-karo­ten, dużo wita­mi­ny C, a tak­że B1, B2, PP i spo­ro wap­nia. Jak dowo­dzą bada­nia nauko­we, codzien­ne jedze­nie malut­kiej por­cji suro­wych bro­ku­łów chro­ni przed nowotworami.

Brokuły

Fasol­ka szpa­ra­go­wa – 27 kcal/100 g.  źró­dło wita­mi­ny PP i beta-karo­te­nu. Obfi­tu­je w błon­nik (oko­ło 7 g/100g). Syci, a ma mało kcal dla­te­go też oso­by na die­cie nie powin­ny się jej oba­wiać jeśli nie zosta­nie okra­szo­na buł­ką tar­tą z masłem.

Pomi­do­ry –  15 kcal/100g. Zawie­ra dużo beta-karo­te­nu i pra­wie wszyst­kie wita­mi­ny i mine­ra­ły: wapń, potas, żela­zo, miedź, magnez. Dzia­ła moczo­pęd­nie, oczysz­czą­co, anty­sep­tycz­nie. Bez obaw może znaj­do­wać się w die­cie cukrzy­ków i osób cier­pią­cych z powo­du cho­rób ukła­du ser­co­wo-naczy­nio­we­go. Korzyst­nie wpły­wa na skó­rę, poma­ga przy zapar­ciach. Zawie­ra liko­pen, o któ­rym powin­ni pamię­tać szcze­gól­nie panowie.

Bakłażan

Sała­ta – 14 kcal/100 g. Ma wie­le wita­min, w tym E i B6. Sała­tę powin­no jadać się nawet codzien­nie. Wspo­ma­ga pra­cę wątro­by, korzyst­nie wpły­wa na krą­że­nie krwi. Jest pomoc­na przy zaparciach.

Seler nacio­wy – 13 kcal/100 g. Zawie­ra wita­mi­nę C i beta-karo­ten. Ilość skład­ni­ków mine­ral­nych zawar­tych w sele­ru nacio­wym jest wyż­sza niż w korze­nio­wym, dzia­ła dezyn­fe­ku­ją­co. Sok wyci­śnię­ty  z sele­ra ma wła­ści­wo­ści uspa­ka­ja­ją­ce. We Fran­cji sok uzna­wa­ny jest za napój miło­sny, pod­no­szą­cy spraw­ność sek­su­al­ną mężczyzn.

Kar­czo­chy – 47  kcal/100 g. Obni­ża­ją stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu, pobu­dza­ją wydzie­la­nie żół­ci dzię­ki obec­no­ści poli­fe­no­lu cyna­ry­ny. Kar­czo­chy dzia­ła­ją moczopędnie.

Szpi­nak – 16 kcal/100 g. Zawie­ra wita­mi­nę K, beta-karo­ten i cho­li­nę, któ­ra niwe­lu­je otłusz­cze­nie wątro­by. Chro­ni przed rakiem jeli­ta gru­be­go, żołąd­ka, płuc i krta­ni. Dzia­ła krwio­twór­czo, odmła­dza­ją­co, oczysz­cza prze­wód pokar­mo­wy. Ma jed­nak spo­ro kwa­su szcza­wio­we­go, nie powin­ny więc spo­ży­wać go oso­by cho­re na reu­ma­tyzm, mają­ce pro­ble­my z wątrobą.

Rzod­kiew­ka – 14 kcal/100 g. Znaj­dzie­cie w niej miedź, magnez i żela­zo. Jest sku­tecz­na w lecze­niu nad­kwa­so­ty. Popra­wia też wzrok i pamięć. Do sała­tek powin­no się doda­wać rów­nież suro­we, mło­de list­ki rzodkiewek.

Brokuły

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Dlaczego warto jeść figi?

  Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…
  Więcej
  JedzenieStyl życia

  Węglowodany, których musisz unikać

  Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
  Więcej
  Zdrowie

  Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

  Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *