JedzenieZdrowie

Co kryją w sobie cytrusy i owoce egzotyczne? Cz. 2

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: Vers-24

Kolej­nym owo­cem egzo­tycz­nym, o któ­rym war­to pamię­tać w okre­sie zimo­wym jest ana­nas. Boga­ty w roz­ma­ite wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne np. A i C, wita­mi­ny z gru­py B czy też PP, a tak­że cynk, kwas folio­wy, potas, miedź. Jest nisko­ka­lo­rycz­ny (oko­ło 54 kcal/100 g). Dosko­na­le sma­ku­je na suro­wo oraz jako ele­ment sała­tek czy koktajli.

ananas, banany

Jego naj­więk­szą zale­tą jest bro­me­la­ina, sub­stan­cja któ­ra dzia­ła wie­lo­kie­run­ko­wo – niwe­lu­je sta­ny zapal­ne i obrzę­ki, a więc jest pole­ca­na oso­bom upra­wia­ją­cym inten­syw­ną aktyw­ność fizycz­ną. Ponad­to poma­ga w podzia­le spo­ży­tych pro­te­in, uła­twia­jąc pro­ce­sy tra­wien­ne. Dzia­ła na cel­lu­lit, wzmac­nia skó­rę i ścię­gna. Jej naj­więk­sze stę­że­nie znaj­du­je się w świe­żym owo­cu. Uni­kaj­cie ana­sów w pusz­cze, Są prak­tycz­nie pozba­wio­ne bro­me­la­iny, nato­miast syrop zawie­ra bar­dzo dużo cukru.

Man­go zawie­ra dużo poli­fe­no­li wyka­zu­ją­cych dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne. Jego regu­lar­ne spo­ży­wa­nie sta­bi­li­zu­je stę­że­nie glu­ko­zy we krwi i obni­ża „zły“ cho­le­ste­rol LDL. Jest to owoc boga­ty w wita­mi­nę A oraz C. Skór­ka powin­na być jędr­na, lek­ko mięk­ka. Duża ilość brą­zo­wych plam może świad­czyć o zepsu­ciu. Ide­al­nie pasu­je do sała­tek warzyw­nych, szyn­ki par­meń­skiej jako przy­staw­ka oraz koktajli.

Uwiel­bia­ne przez więk­szość kiwi za swój smak z pew­no­ścią jesz­cze bar­dziej przy­pad­nie Wam do gustu, gdy dowie­cie się dla­cze­go pod pew­ny­mi wzglę­da­mi prze­bi­ja inne owo­ce. Zawie­ra wię­cej wita­mi­ny C niż poma­rań­cze i nie­wie­le mniej pota­su niż bana­ny. W jego pest­kach kry­ją się kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3. Ma dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne i prze­ciw­wi­ru­so­we. Oso­by zagro­żo­ne miaż­dży­cą oraz pala­cze powin­ni jeść kiwi co naj­mniej co dru­gi dzień. Duża zawar­tość błon­ni­ka regu­lu­je pra­cę jelit. Do zimo­wej owsian­ki jak znalazł.

kiwi

Gra­nat jest wyjąt­ko­wy zarów­no pod wzglę­dem este­ty­ki jak i wła­ści­wo­ści. Już w sta­ro­żyt­nej medy­cy­nie chiń­skiej doce­nia­no jego walo­ry. Uwa­ża się, że wyka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­no­wo­two­ro­we i prze­ciw­za­pal­ne. Zawie­ra trzy razy wię­cej poli­fe­no­li niż zie­lo­na her­ba­ta. Popra­wia ukrwie­nie skó­ry i dzia­ła anty­bak­te­ryj­nie, dzię­ki cze­mu przy­spie­sza goje­nie ran trą­dzi­ko­wych. Przed roz­kro­je­niem war­to obstu­kać go – nasio­na łatwiej wypad­ną. Doda­ny do sała­tek czy jogur­tu wzbo­ga­ci posił­ki w cen­ne skład­ni­ki odżywcze.

Mara­ku­ja zawie­ra odro­bi­nę wię­cej kalo­rii niż wcze­śniej­sze owo­ce (70 kcal/100g) jed­nak jest war­ta włą­cze­nia jej od cza­su do cza­su do posił­ków, ponie­waż jest boga­ta w żela­zo, fos­for, cynk i wapń. Uwa­ża się, że ma dzia­ła­nie prze­ciw­de­pre­syj­ne, prze­ciw­bó­lo­we. Wyko­rzy­sty­wa­na jest do prze­two­rów, sała­tek i kok­taj­li. Pest­ki są jak naj­bar­dziej jadal­ne, jej kwa­sko­wy i orzeź­wia­ją­cy smak ide­al­nie nada­je się jako dres­sing do dań rybnych.

Cytu­sy i owo­ce egzo­tycz­ne nale­ży dokład­nie myć szczo­tecz­ką pod cie­płą wodą. Są dobrą alter­na­ty­wą dla pol­skich owo­ców w cza­sie zimy.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  ModaTrendy

  Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

  Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś są jed­nym z naj­chęt­niej noszo­nych ubrań wśród kobiet na całym…
  Więcej
  ModaPolecaneTrendy

  Biel - kolor sezonu

  Czy­sta i nie­ska­zi­tel­na biel już od kil­ku sezo­nów powra­ca jako sil­ny trend na wio­snę-lato. Wszyst­ko dla­te­go, że po zimie i sza­ru­dze marzą nam się jasne, przej­rzy­ste kolo­ry. Uni­wer­sal­na, kla­sycz­na, dziew­czę­ca – czy jest prócz niej…
  Więcej
  Styl życia

  Absolutnie wyjątkowe świąteczne prezenty dla Twoich bliskich

  Już od poło­wy listo­pa­da ogar­nia nas świą­tecz­ny szał. Widzi­my dzie­siąt­ki kolo­ro­wych reklam w tele­wi­zji, sły­szy­my świą­tecz­ne pio­sen­ki w radiach i cen­trach han­dlo­­wych- wszyst­ko to nastra­ja i zachę­ca nas do zaku­pów, któ­re nie zawsze oka­zu­ją się…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *