JedzenieZdrowie

Co kryją w sobie cytrusy i owoce egzotyczne? Cz. 1

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: Vers-24

Kie­dy do sezo­nu tru­skaw­ko­wo-mali­no­we­go pra­wie pięć mie­się­cy a jabł­ka i grusz­ki zaczy­na­ją nam się nudzić, czę­sto się­ga­my po owo­ce cytru­so­we. Są jed­nak oso­by, któ­re uwa­ża­ją, że nale­ży spo­ży­wać jedy­nie to, co wyro­sło w naszej stre­fie kli­ma­tycz­nej – czy są to oba­wy uzasadnione?

owoce cytrusowe

Jeśli jedy­nym powo­dem powstrzy­my­wa­nia się przed cytu­sa­mi jest ich odle­głe pocho­dze­nie, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy suge­ro­wać się tym. Korzy­ści, któ­re pły­ną z ich spo­ży­wa­nia prze­wyż­sza­ją ewen­tu­al­ne oba­wy zwią­za­ne z dłu­gim trans­por­tem, a więc uży­ciem więk­szej ilo­ści środ­ków che­micz­nych. Owszem, na czę­ści zewnętrz­nej owo­cu (skór­ce) mogą znaj­do­wać się ich znacz­ne ilo­ści, jed­nak w przy­pad­ku cytru­sów, skór­ka nie jest spo­ży­wa­na. Jeśli lubi­cie ją doda­wać do potraw np. dese­rów dobrym roz­wią­za­niem jest zakup jed­nej poma­rań­czy w skle­pie eko­lo­gicz­nym i przed doda­niem jej do potra­wy dokład­ne wyszo­ro­wa­nie szczo­tecz­ką. W ten spo­sób unik­ni­my dosta­nia się nie­po­rzą­da­nych sub­stan­cji do organizmu.

Więk­szość cytru­sów zawie­ra mało kalo­rii i dużą ilość błon­ni­ka, powin­ny być zatem ele­men­tem wszyst­kich diet, zarów­no nisko jak i nor­mo­ka­lo­rycz­nych. Jedy­nym ich minu­sem jest to, że mogą uczu­lać, jed­nak nie zda­rza się to zbyt czę­sto. Mło­de, kar­mią­ce mamy powin­ny uni­kać poma­rań­czy i grejp­fru­tów, ponie­waż mogą powo­do­wać kol­kę u dziec­ka. Owo­ce spo­ży­waj­my w pierw­szej czę­ści dnia, mak­sy­mal­nie w oko­li­cach pod­wie­czor­ku, jedze­nie na kola­cję może przy­czy­niać się do gro­ma­dze­nia tkan­ki tłusz­czo­wej. Dzi­siaj Vers-24 pod­po­wie Wam, któ­re owo­ce war­to aktu­al­nie włą­czać do codzien­nych posiłków.

Poma­rań­cze. Przede wszyst­kim zawie­ra­ją dużo wita­mi­ny C (oko­ło 50 mg/100 g). Śred­ni owoc może pokryć dzien­nie zapo­trze­bo­wa­nie. Ponad­to posia­da­ją spo­ro beta-karo­te­nu, wita­min z gru­py B i błon­ni­ka. Oso­by z pro­ble­ma­mi z ukła­dem ser­co­wo-naczy­nio­wym, pra­co­ho­li­cy żyją­cy w stre­sie i pala­cze powin­ni kil­ka razy w tygo­dniu jeść poma­rań­cze. Zawar­te w nich anty­ok­sy­dan­ty wal­czą z wol­ny­mi rodin­ka­mi tle­no­wy­mi wytwa­rza­ny­mi w stre­sie. Błon­nik pokar­mo­wy zwięk­sza ruchy pery­stal­tycz­ne jelit i nasy­ca. Zale­ca się spo­ży­wa­nie z bia­łą gąb­cza­stą skór­ką (zwa­ną albe­do), ponie­waż zawie­ra dużo witamin.

Sok z poma­rań­czy jest naj­czę­ściej wyci­ska­nym sokiem do posił­ków, do śnia­da­nia czy mię­dzy posił­ka­mi. War­to jed­nak pamię­tać, że dużo lep­szym roz­wią­za­niem jest jedze­nie całe­go owo­cu. Nie moż­na posta­wić zna­ku rów­no­ści mię­dzy nim a szklan­ką soku, choć­by z uwa­gi na to, że owoc zawie­ra błon­nik, nasy­ca i zja­da­jąc go nie tra­ci­my żad­nych wita­min w prze­ci­wień­stwie do szklan­ki soku, do któ­rej przy­go­to­wa­nia potrze­bu­je­my kil­ku sztuk, więc auto­ma­tycz­nie przyj­mu­je­my dużą daw­kę cukru. Powin­ny o tym pamię­tać oso­by odchu­dza­ją­ce się, któ­re lubią pić sok poma­rań­czo­wy jako sub­sty­tut wie­lu dotych­cza­so­wo wypi­ja­nych napo­jów np. pod­czas spo­tkań towa­rzy­skich, myl­nie myśląc, że doko­nu­ją lep­sze­go wybo­ru. Umiar jest wska­za­ny, jed­na szklan­ka raz na 2 dni – jak naj­bar­dziej tak, ale już kil­ka szkla­nek dzien­nie –  zde­cy­do­wa­nie nie.

orange juice

Grejp­fru­ty. Zawie­ra­ją jesz­cze mniej kalo­rii niż poma­rań­cze, dużo anty­ok­sy­dan­tów i wita­mi­ny C. Naj­bar­dziej obfi­te w nią są odmia­ny czer­wo­na i różo­wa. Owo­ce te są pole­ca­ne oso­bom cier­pią­cym na cukrzy­cę, nad­ci­śnie­nie i pro­ble­my z wyso­kim cho­le­ste­ro­lem, ponie­waż jak wska­zu­ją bada­nia obni­ża­ją stę­że­nie lipi­dów i war­to­ści ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi. Ponad­to ich niski indeks gli­ke­micz­ny powo­du­je, że ide­al­nie spraw­dza­ją się u cukrzyków.

War­to przy­po­mnieć rów­nież o tym, że przy­czy­nia­ją się do przy­spie­sza­nia prze­mia­ny mate­rii, oczysz­cza­nia orga­ni­zmu, więc dla osób odchu­dza­ją­cych się są dosko­na­łą prze­ką­ską. War­to łączyć sok z grejp­fru­ta z sokiem z poma­rań­czy w pro­por­cjach 50:50. Będzie to lep­sze połą­cze­nie niż wypi­cie soku z samej pomarańczy.

UWAGA. Sok z grejp­fru­ta wcho­dzi w inte­rak­cję z róż­ny­mi leka­mi zmie­nia­jąc ich dzia­ła­nie, dla­te­go nigdy nie popi­jaj­cie nim leków i zacho­wuj­cie kil­ku­go­dzin­ny odstęp.

Nie­ba­wem uka­że się 2 część arty­ku­łu, z któ­rej dowie­cie się dla­cze­go i któ­re owo­ce egzo­tycz­ne war­to jeść w okre­sie zimowym.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Węglowodany, których musisz unikać

  Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
  Więcej
  Zdrowie

  Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

  Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
  Więcej
  UrodaZdrowie

  Ranking 10 najlepszych diet na świecie

  Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwości…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *