Zdrowie

Jak odkwasić organizm?

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: Vers-24

health-food3

Nad­mier­ne zakwa­sze­nie orga­ni­zmu jest czę­stym zja­wi­skiem. Nie­pra­wi­dło­wo zbi­lan­so­wa­na die­ta, z prze­wa­gą skład­ni­ków kwa­so­twór­czych może dawać obja­wy w posta­ci bra­ku ener­gii, uczu­cia cią­głe­go zmę­cze­nia, bólu gło­wy, pro­ble­ma­tycz­nej cery, utra­ty ape­ty­tu a nawet neu­ra­ste­nii  (rodzaj nerwicy).

W sta­nie per­ma­nent­ne­go zakwa­sze­nia orga­nizm nie potra­fi wła­ści­wie korzy­stać z dostar­cza­nych sub­stan­cji odżyw­czych z poży­wie­nia. Utrzy­my­wa­nie się takie­go sta­nu przez bar­dzo dłu­gi okres cza­su może w przy­szło­ści przy­czy­nić się do roz­wi­nię­cia nie­któ­rych scho­rzeń np. cukrzy­cy, kami­cy ner­ko­wej, nad­ci­śnie­nia czy cho­rób skóry.

 Stan rów­no­wa­gi kwa­so­wo- zasa­do­wej jest moż­li­wy przy zacho­wa­niu  odpo­wied­nie­go sto­sun­ku anio­nów i katio­nów w pły­nach ustro­jo­wych. Aby pro­ce­sy prze­mia­ny mate­rii zacho­dzi­ły pra­wi­dło­wo pH krwi powin­no wyno­sić mię­dzy 7,35 a 7,45. Nie­do­bór we krwi sub­stan­cji o odczy­nie zasa­do­wym lub nad­miar tych kwa­so­wych skut­ku­je obni­że­niem pH (acy­do­za- kwasica).

Kwa­so­twór­cze pier­wiast­ki wystę­pu­ją przede wszyst­kim w mię­sie, prze­two­rach mię­snych, rybach i jajach. Ryż czy sery żół­te w umiar­ko­wa­nym stop­niu zakwa­sza­ją orga­nizm, pie­czy­wo i maka­ron mają w sobie naj­mniej kwa­so­twór­czych pier­wiast­ków (z gru­py zakwaszających).

health-food2

Prze­ci­wień­stwem wyżej wymie­nio­nych pro­duk­tów są głów­nie warzy­wa i owo­ce. Orze­chy i mle­ko rów­nież wyka­zu­ją wła­ści­wo­ści alka­li­zu­ją­ce. Jedy­nym spo­so­bem na odkwa­sze­nie orga­ni­zmu jest spo­ży­wa­nie na co dzień w dużej mie­rze pro­duk­tów zasa­do­twór­czych. Utrzy­ma­nie rów­no­wa­gi kwa­so­wo – zasa­do­wej jest nie­zwy­kle trud­ne, ponie­waż zdol­ność do zakwa­sza­nia wyżej wymie­nio­nych pew­nych grup pro­duk­tów jest więk­sza niż dzia­ła­nie alka­li­zu­ją­cych. Z tego też powo­du codzien­ne jedze­nie mię­sa nie jest dobrym roz­wią­za­niem dla osób cier­pią­cych z powo­du nad­mier­ne­go zakwa­sze­nia organizmu.

Jeże­li ktoś chciał­by odkwa­sić swój orga­nizm, powi­nien przejść na kilku‑, ‑kil­ku­na­sto­dnio­wą die­tę oczysz­cza­ją­cą, warzyw­no-owo­co­wą, jedy­nie z nie­wiel­kim dodat­kiem kasz. Pod­sta­wę powin­ny sta­no­wić sałat­ki i surów­ki, soki natu­ral­nie wyci­ska­ne czy zupy. W pierw­szych dniach takiej die­ty moż­na spo­dzie­wać się obni­że­nia samo­po­czu­cia, ponie­waż orga­nizm oczysz­cza się. Jest to jedy­nie sytu­acja przej­ścio­wa. Dobrym momen­tem w cią­gu roku na odkwa­sze­nie jest lato kie­dy dostęp­ne są licz­ne pysz­ne warzy­wa i owo­ce, a tem­pe­ra­tu­ra nie zachę­ca do obfi­tych posiłków.

Jeśli nie pla­nu­je­cie aż tak dra­stycz­nych pro­gra­mów odkwa­sza­ją­cych, zachę­ca­my do codzien­ne­go spo­ży­wa­nia warzyw i owo­ców. Powin­ny być one bazą do wszyst­kich posił­ków. Nie­do­pusz­czal­ną sytu­acją jest np. trak­to­wa­nie jed­ne­go pla­stra pomi­do­ra na kanap­ce jako jedze­nie warzyw – nato­miast skro­je­nie już całe­go i połą­cze­nie go np. w poło­wą papry­ki i kil­ko­ma rzod­kiew­ka­mi jest już zde­cy­do­wa­nie lep­szym roz­wią­za­niem. Oprócz tego wyci­ska­nie soków w soko­wi­rów­ce (np. z mar­chew­ki, sele­ra, pie­trusz­ki i jabł­ka) spraw­dzi się jako balan­so­wa­nie kwa­so­twór­czych pier­wiast­ków w diecie.

Cał­ko­wi­te uni­ka­nie zakwa­sze­nia jest prak­tycz­nie nie­moż­li­we, może­my jedy­nie dbać o to, żeby w codzien­nych posił­kach znaj­do­wa­ło się jak naj­mniej prze­two­rzo­nych i sztucz­nych pro­duk­tów. Już samo uni­ka­nie sło­dy­czy, bia­łej mąki, dosła­dza­nie i jedze­nie mię­sa kil­ka razy w mie­sią­cu powin­no spo­wo­do­wać popra­wę samo­po­czu­cia u osób z pro­ble­mem zakwa­sze­nia organizmu.

health-food4

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Dlaczego warto jeść figi?

  Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…
  Więcej
  JedzenieStyl życia

  Węglowodany, których musisz unikać

  Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
  Więcej
  Jedzenie

  Słodkie babeczki bez glutenu

  Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *