UrodaZdrowie

Dieta 5:2

Dieta 5:2 dr. Mosleya jest kolejną nowością, która przywędrowała do nas z USA. Ma wielu przeciwników i zwolenników, plusów i minusów. Do każdych nowości należy podejść z rozsądkiem i dozą nieufności dlatego też my dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć Wam jej zasady  gdybyście mieli ochotę akurat ją wypróbować.

Dieta 5:2

Die­ta 5:2

Micha­el Mosley i Mimi Spen­cer wymy­śli­li kon­cep­cję jedze­nia opie­ra­ją­cą się w głów­nym zało­że­niu na nie­do­ja­da­niu przez pew­ną część tygo­dnia. Auto­rzy zakła­da­ją, że die­ta ma zba­wien­ny wpływ na cały orga­nizm, może nawet powo­do­wać popra­wę zdro­wia w wybra­nych cho­ro­bach.

Jed­na z felie­to­ni­stek „The Daily Tele­graph” Alli­son Pear­son uwa­ża nawet, że Die­ta 5:2 dr. Mosleya to jej nowa „Biblia”, i doda­je: „Już nie mam ocho­ty na popo­łu­dnio­we drzem­ki. Żołą­dek ewi­dent­nie mi się skur­czył. Któ­re­goś wie­czo­ru wyra­ził nawet sprze­ciw wobec pró­by dokoń­cze­nia kola­cji, co było dla mnie abso­lut­nym novum.

Naukow­cy zapew­nia­ją, że nie­do­ja­da­nie wydłu­ży nasze życie o całe lata. „Ja byłam po pro­stu szczę­śli­wa, w koń­cu poże­gna­łam się z upar­cie utrzy­mu­ją­cą się nad­wa­gą z okre­su cią­ży. To już była naj­wyż­sza pora. Wszak moja pocie­cha w ubie­głym tygo­dniu skoń­czy­ła sie­dem­na­ście lat”. Komen­ta­rze są moc­no pozy­tyw­ne i korzyst­ne dla auto­ra die­ty.

Jakie są zasady diety 5:2?

 1. Jesz wszyst­ko nor­mal­nie przez pięć dni w tygo­dniu, zaś przez dwa pozo­sta­łe przyj­mu­je się tyl­ko jed­ną czwar­tą swo­je­go zwy­kłe­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go, czy­li oko­ło 600 kilo­ka­lo­rii w przy­pad­ku męż­czyzn i oko­ło 500 w przy­pad­ku kobiet.
 2.  „Dni post­ne” moż­na prze­pro­wa­dzać jeden po dru­gim, moż­na je też roz­dzie­lić. Micha­el sto­so­wał oby­dwa spo­so­by i uznał, że wygod­niej mu będzie je roz­dzie­lać – jego dni nie­do­ja­da­nia przy­pa­da­ją w ponie­dzia­łek i czwar­tek; dzien­ną daw­kę 600 kilo­ka­lo­rii moż­na podzie­lić na mniej­sze posił­ki lub sku­mu­lo­wać w jed­nym. Micha­el zde­cy­do­wał się na to pierw­sze: nie­du­że śnia­da­nie i posi­łek wie­czor­ny.

Sam autor pomysł na dietę tłumaczy następująco:

Nie­do­ja­da­nie” w tym przy­pad­ku nie ozna­cza ści­słej gło­dów­ki, czy­li uni­ka­nia jakie­go­kol­wiek jedze­nia, lecz po pro­stu ogra­ni­cze­nie spo­ży­cia pew­nych pro­duk­tów przez względ­nie krót­ki czas. W naszej kul­tu­rze nabra­li­śmy zwy­cza­ju jedze­nia na okrą­gło, a owo noto­rycz­ne prze­ja­da­nie się spra­wia, że przy­bie­ra­my na wadze i cały nasz orga­nizm utrzy­mu­je­my w try­bie noto­rycz­nej pra­cy na wyso­kich obro­tach. Pro­wa­dzi to do wzro­stu stę­że­nia hor­mo­nów, takich jak insu­li­na czy IGF‑1 (insu­li­no­po­dob­ny czyn­nik wzro­stu typu pierw­sze­go), co z kolei pro­wa­dzi do zmian meta­bo­licz­nych w orga­ni­zmie.

Oczy­wi­ście jest to zupeł­nie natu­ral­na reak­cja cia­ła na poży­wie­nie, nato­miast kło­pot poja­wia się w chwi­li, gdy wspo­mnia­ne hor­mo­ny prze­wa­ża­ją przez cały czas, co może pro­wa­dzić do wzro­stu praw­do­po­do­bień­stwa naba­wie­nia się roz­ma­itych scho­rzeń, od cukrzy­cy przez cho­ro­by ser­ca po nowo­two­ry.

 Ogra­ni­cze­nie spo­ży­cia kalo­rii ma nato­miast dzia­ła­nie odwrot­ne: redu­ku­je stę­że­nie insu­li­ny i stwa­rza całe­mu orga­ni­zmo­wi szan­sę pozby­cia się sta­rych, bez­u­ży­tecz­nych komó­rek. Tro­chę przy­po­mi­na to uda­nie się z samo­cho­dem do warsz­ta­tu na okre­so­wy prze­gląd. Zro­bie­nie go gwa­ran­tu­je, że auto będzie dłu­żej dobrze funk­cjo­no­wa­ło”.

Ocena diety 5:2


Jak w każ­dej tego typu die­cie znaj­dzie­my plu­sy i minu­sy. Plu­sem jest nie­wąt­pli­wie samo zasta­na­wia­nie się nad swo­im spo­so­bem żywie­nia i wybra­ne dni, któ­re mają za zada­nie „napra­wić” grzesz­ki popeł­nio­ne kil­ka dni wcze­śniej. Innym pozy­tyw­nym zało­że­niem jest idea kur­cze­nia żołąd­ka w „chud­sze dni”. Z die­te­tycz­ne­go punk­tu widze­nia die­ta ma jed­nak wię­cej minu­sów.

 Po pierw­sze, sama idea jedze­nia przez pięć dni prak­tycz­nie tego na co mamy ocho­tę powo­du­je nie­od­par­tą poku­sę żeby sobie popu­ścić pasa, bo prze­cież będą „dni gło­do­we”. Po dru­gie, lepiej było­by odno­sząc się do zasad zdro­we­go, racjo­nal­ne­go żywie­nia sto­so­wać die­tę, któ­ra przez pięć dni jest zdro­wa a jedy­nie dwa dni są więk­szą swo­bo­dą. Takie odwró­ce­nie dni w zde­cy­do­wa­nie krót­szym cza­sie dopro­wa­dzi do spad­ku masy cia­ła, bo prze­cież o to nam wła­śnie cho­dzi prze­cho­dząc na die­tę. Jeśli więc przez pięć dni jemy mało die­te­tycz­nie to czy moż­na ten spo­sób żywie­nia nazwać die­tą czy tyl­ko oszu­ki­wa­niem się? Po trze­cie, pro­po­no­wa­ne przez auto­ra 600 kcal przez dwa dni może nie jed­ną oso­bę cał­ko­wi­cie znie­chę­cić do die­ty, ponie­waż jest to nie­zwy­kle nisko­ka­lo­rycz­na die­ta i duża część osób po kil­ku dniach obfi­to­ści może czuć się głod­na, a jak wia­do­mo głód rodzi fru­stra­cję.

My pro­po­nu­je­my w kontrze do die­ty 5:2 die­tę 2:5, gdzie przez pięć dni sto­su­je­my zdro­we zasa­dy żywie­nia o któ­rych pisa­li­śmy już nie raz a przez dwa dni pozwa­la­my sobie na dwa posił­ki takie na jakie tyl­ko mamy ocho­tę np. spa­ghet­ti car­bo­na­ra. Taka zmia­na z pew­no­ścią wyj­dzie wszyst­kim na dobre, a oso­by któ­re napraw­dę chcą schud­nąć w krót­kim okre­sie cza­su szyb­ciej osią­gną swój cel.

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Avatar
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Węglowodany, których musisz unikać

  Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzy­cy…
  Więcej
  Zdrowie

  Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

  Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
  Więcej
  UrodaZdrowie

  Ranking 10 najlepszych diet na świecie

  Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwo­ści…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *