Sezon na śliwki

Nadszedł sezon na śliwki. Są zdrowe i pyszne. Owoce te są na co dzień niedoceniane i pomijane w posiłkach. Warto korzystać z bogactwa witamin i składników ukrytych w nich. Za co warto pokochać śliwki?

śliwki, polskie śliwki, śliwki, Dlaczego warto jeść śliwki

Śli­wy zali­cza­ne są do rodza­ju Pru­nus, któ­ry obej­mu­je set­ki gatun­ków drzew i krze­wów m.in. cze­re­śnie, wiśnie, more­le czy  brzo­skwi­nie. Śli­wa domo­wa obej­mu­je licz­ne odmia­ny. Insi­ti­tia to gatu­nek mira­be­lek i luba­szek. Ita­li­ca sku­pia ren­klo­dy i śli­wy okrą­głe. Inter­me­dia to śli­wy jajo­we a Oeco­no­mi­ca to naj­czę­ściej wybie­ra­ne przez kon­su­men­tów węgier­ki.

Składniki odżywcze ukryte w śliwkach

Śliw­ki zawie­ra­ją oko­ło  45 kcal/100 g. Owo­ce te dosko­na­le wpły­wa­ją na uro­dę i pra­cę prze­wo­du pokar­mo­we­go. Znaj­dzie­my w nich wita­mi­ny: A, C, E, K, B6, potas, wapń, żela­zo, fos­for, magnez i poli­fe­no­le (np. kwas chlo­ro­ge­no­wy). Zawar­te w śliw­kach wita­mi­ny uszczel­nia­ją naczy­nia krwio­no­śne, więc panie bory­ka­ją­ce się z pro­ble­mem pęka­ją­cych naczy­nek powin­ny włą­czyć je do swo­ich posił­ków. Prze­ciw­u­tle­nia­cze wal­czą z wol­ny­mi rod­ni­ka­mi zapo­bie­ga­jąc two­rze­niu się zmarsz­czek. Śliw­ki poprzez zawar­tość magne­zu i wita­mi­ny B6 korzyst­nie oddzia­łu­ją na układ ner­wo­wy. Obni­ża­ją też wchła­nia­nie cho­le­ste­ro­lu z posił­ków.

Nie­oce­nio­ny jest wpływ śli­wek na regu­la­cję pra­cy jelit. Dzię­ki dużej zawar­to­ści błon­ni­ka (pek­tyn) owo­ce te dzia­ła­ją jak mio­teł­ka. Usu­wa­ją wszyst­kie zbęd­ne reszt­ki jedze­nia z prze­wo­du pokar­mo­we­go. Jeśli ktoś mie­wa pro­ble­my z zapar­cia­mi, powi­nien kil­ka razy w tygo­dniu jeść po kil­ka śli­wek do śnia­da­nia czy na pod­wie­czo­rek. Rów­nież suszo­ne śliw­ki są pomoc­ne w tra­wie­niu, gdyż zawie­ra­ją jesz­cze wię­cej błon­ni­ka niż suro­we. War­to namo­czyć je na noc w wodzie i rano dodać np. do owsian­ki. Pamię­taj­cie tyl­ko, że suszo­ne owo­ce są kalo­rycz­ne (oko­ło 250 kcal/100 g). Nie nale­ży więc prze­sa­dzać z ilo­ścią.

Duża zawar­tość błon­ni­ka i uspraw­nia­nie pra­cy jelit jest korzyst­ne tak­że w aspek­cie pre­wen­cji raka jeli­ta gru­be­go. Jed­nym z czyn­ni­ków pre­dys­po­nu­ją­cych do roz­wo­ju tej cho­ro­by są m.in. chro­nicz­ne zapar­cia, dla­te­go też każ­de­go dnia nale­ży pamię­tać o włą­cza­niu do posił­ków warzyw i owo­ców przy­spie­sza­ją­cych tra­wie­nie.

śliwki, Dlaczego warto jeść śliwki?

Jed­nym z pomy­słów do jakich moż­na dodać śliw­ki jest owsian­ka. Może­cie ją śmia­ło jeść kil­ka razy w tygo­dniu.

Składniki:

  • płat­ki owsia­ne gór­skie lub zwy­kłe (3–4 łyż­ki)
  • mle­ko kro­wie lub roślin­ne (sojowe/migdałowe)
  •  3–4 śliw­ki świe­że lub suszo­ne
  •  cyna­mon
  •  łyżecz­ka mio­du
  •  baka­lie

Nale­ży ugo­to­wać płat­ki w mle­ku (oko­ło 3 minut). Następ­nie dodać pokro­jo­ne w pla­ster­ki śliw­ki. Dosy­pać szczyp­tę cyna­mo­nu, wrzu­cić kil­ka baka­lii.

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy