20 przykazań zdrowego odchudzania

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

Czę­sto wyda­je się nam, że odchu­dza­nie to dłu­gi pro­ces wyma­ga­ją­cy wie­lu wyrze­czeń. Pró­bu­je­my coraz to now­szych diet, jed­nak żad­na z nich nie dzia­ła wiecz­nie. Po powro­cie do sta­rych nawy­ków więk­szość osób doświad­cza popu­lar­ne­go efek­tu jojo. Nale­ży pamię­tać, że die­ta to tak napraw­dę zdro­we, racjo­nal­ne odży­wia­nie, któ­re w połą­cze­niu z regu­lar­ną aktyw­no­ścią fizycz­ną potra­fi zdzia­łać cuda.

woda

1. Regu­lar­ne posił­ki – sta­raj się jeść regu­lar­nie, o sta­łych porach.

2. Nie sto­suj diet o bar­dzo niskiej war­to­ści ener­ge­tycz­nej.

3. Nakła­daj mniej­sze por­cje – w tym pomo­że ci uży­wa­nie mniej­szych tale­rzy.

4. Jeśli nie czu­jesz się głod­ny, nie jedz.

5. Pamię­taj o regu­lar­nej aktyw­no­ści fizycz­nej – dbaj o swo­ją kon­dy­cję i wygląd.

6. Codzien­nie pij ok. 1,5 – 2l wody, naj­le­piej nie­ga­zo­wa­nej. Nie pij wód sma­ko­wych – dostar­cza­ją dodat­ko­wych kalo­rii!

owoce

7. Jedz powo­li, delek­tuj się każ­dym kęsem. Oprócz jedze­nia skup się na roz­mo­wie.

8. Zre­zy­gnuj z picia sło­dzo­nych napo­jów – soki, gazo­wa­ne napo­je typu cola cola, fan­ta itp.

9. Nie jedz pro­duk­tów wyso­ko prze­two­rzo­nych, zre­zy­gnuj z wizyt w fast foodach.

10. Nie kupuj sło­dy­czy – o wie­le łatwiej ogra­ni­czyć ich spo­ży­cie, gdy nie mamy ich pod ręką.

11. Nie rezy­gnuj ze śnia­dań – to ener­gia na cały dzień!

12. Jedz dużo świe­żych warzyw i owo­ców. To naj­lep­sza broń w wal­ce ze zbęd­ny­mi kilo­gra­ma­mi!

13. Wpro­wadź zasa­dę „che­at meal” – jeśli uma­wia­my się ze zna­jo­my­mi na piz­zę, zjedz­my ją.  Jeśli dopad­nie cie ocho­ta na coś nie­zdro­we­go, słod­kie­go – zjedz to. Waż­ne, aby nie sta­ło się to zwy­cza­jem. Na che­at pozwa­laj sobie mak­sy­mal­nie raz na tydzień. Pamię­taj o umia­rze.

14. Jeśli decy­du­jesz się na jedze­nie na mie­ście sta­raj się wybie­rać potra­wy nisko­ka­lo­rycz­ne i lek­ko­straw­ne.

warzywa

15. Ogra­nicz spo­ży­cie alko­ho­lu – to tak­że kalo­rie!

16. Zre­zy­gnuj ze sło­dze­nia kawy i her­ba­ty.

17. Ogra­nicz spo­ży­cie soli – zatrzy­mu­je wodę w orga­ni­zmie.

18. Jeśli masz ocho­tę na coś słod­kie­go umyj żeby lub napij się szklan­ki wody z cytry­ną.

19. Zapi­suj wszyst­ko co zja­dłaś – pozwo­li ci to wyeli­mi­no­wać zbęd­ne kalo­rie.

20. Nie rezy­gnuj! Nie od razu Rzym zbu­do­wa­no – aby stra­cić zbęd­ne kilo­gra­my i zacząć się zdro­wiej odży­wiać potrze­ba dużo sil­nej woli i oce­an cier­pli­wo­ści.

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIEKomentarze

komen­ta­rzy