Jedzenie

Trendy żywieniowe


fasole, soczewica

  1. Smaczne i zdrowe rośliny strączkowe 

Nie bez powo­du w coraz więk­szej licz­bie restau­ra­cji w War­sza­wie w menu spo­tka­my hum­mus. ONZ (Orga­ni­za­cja Naro­dów Zjed­no­czo­nych) i FAO (Orga­ni­za­cja Naro­dów Zjed­no­czo­nych do spraw Wyży­wie­nia i Rol­nic­twa) ogło­si­ły rok 2016 rokiem roślin strącz­ko­wych, dla­te­go socze­wi­cę, faso­lę, groch i cie­cior­kę przy­wi­taj­my z otwar­ty­mi ramio­na­mi. Są one boga­tym źró­dłem biał­ka, wita­min z gru­py B oraz wie­lu skład­ni­ków mine­ral­nych. Wśród wymie­nio­nych wcze­śniej roślin strącz­ko­wych gwiaz­dą będzie ciecierzyca.

  1. Starożytne ziarna

Ama­ran­tus, orkisz, pro­so. Zbo­ża z cza­sów sta­ro­żyt­nych i śre­dnio­wie­cza wra­ca­ją na salo­ny. Dosko­na­le spraw­dzą się jako skład­nik chle­ba, ciast czy zdro­wych, domo­wych bato­nów. Są boga­te w wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne oraz zawie­ra­ją dużo poży­tecz­ne­go błonnika.

  1. Makaron z warzyw

Maka­ron przy­go­to­wa­ny z warzyw to praw­dzi­wy bez­glu­te­no­wy hit. Nisko­ka­lo­rycz­ny, lek­ko­straw­ny i zdro­wy. Jeden z naj­go­ręt­szych tren­dów kuli­nar­nych 2016! Maka­ron może­my przy­go­to­wy­wać z takich warzyw, jak: cuki­nia, mar­chew­ka, bakła­żan, ogó­rek czy rze­pa. Dosko­na­le spraw­dzi się w sałat­kach i spaghetti.

  1. Postaw na tłuszcze

Nie od dziś wia­do­mo, że tłusz­cze (zarów­no ilość, jak i jakość) sta­no­wią waż­ny ele­ment naszej die­ty. Popu­lar­ne do tej pory jedze­nie nisko­tłusz­czo­we oraz bez­tłusz­czo­we zamie­nia­my na zdro­wy, dobrej jako­ści tłuszcz. Tłu­ste ryby, ole­je tło­czo­ne na zim­no, orze­chy, ziar­na, awo­ka­do – to pro­duk­ty natu­ral­nie boga­te w tłusz­cze, któ­rych nie musi­my się bać. Do łask wra­ca tak­że peł­no­tłu­sty nabiał.

awokado

  1. Jelita i ich sprzymierzeńcy (probiotyki)

Chcesz być zdro­wy? Zadbaj o zdro­we jeli­ta. Rzad­ko podej­mo­wa­ny temat w koń­cu sta­je się mod­ny. Zdro­we jeli­ta to nie tyl­ko brak pro­ble­mów gastrycz­nych, ale moc­niej­szy sys­tem odpor­no­ścio­wy i lep­sze samo­po­czu­cie. Pro­duk­ty o dużej zawar­to­ści błon­ni­ka (kasze, owo­ce, warzy­wa, pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste), odpo­wied­nie nawod­nie­nie orga­ni­zmu, zawar­te w kiszon­kach, jogur­tach i kefi­rach bak­te­rie pro­bio­tycz­ne – wszyst­ko to pomo­że nam zadbać o jeli­ta i utrzy­mać je w formie.

  1. Dieta skandynawska

Die­ta nor­dyc­ka jest nowym odpo­wied­ni­kiem die­ty śród­ziem­no­mor­skiej. Według prze­pro­wa­dzo­nych badań miesz­kań­cy Skan­dy­na­wii mają naj­mniej­szy pro­blem z nad­wa­gą i oty­ło­ścią. Ich die­ta opar­ta jest na zdro­wych, lokal­nych, nie­prze­two­rzo­nych pro­duk­tach. Są to przede wszyst­kim tłu­ste ryby mor­skie, fer­men­to­wa­ne napo­je mlecz­ne, owo­ce morza, ole­je roślin­ne, warzy­wa kapust­ne i korze­nio­we, owo­ce jago­do­we oraz dzi­czy­zna. Sto­so­wa­nie die­ty nor­dyc­kiej wpły­wa na obni­że­nie pozio­mu cho­le­ste­ro­lu i wspo­ma­ga pra­cę ser­ca. War­to wypróbować!

  1. W misce? Dlaczego nie!

Poże­gnaj­cie nud­ne tale­rze. Od dziś na sto­łach kró­lu­ją wzo­rzy­ste i kolo­ro­we miski. Poda­je­my w nich nie tyl­ko zupy i sałat­ki, ale też obia­do­we dania jed­no­garn­ko­we, śnia­da­nia i kola­cje. Ponad­to, miska kon­tro­lu­je wiel­kość posił­ku – nie ma mowy o obżarstwie!

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak dieta wpływa na skórę

Pra­wi­dło­we odży­wia­nie jest bar­dzo waż­ne dla nasze­go zdro­wia. Nie­zdro­wa die­ta wpły­wa nega­tyw­nie na meta­bo­lizm, powo­du­je przy­rost masy cia­ła, a nawet może uszko­dzić nie­któ­re narzą­dy, takie jak ser­ce czy wątro­ba. To, co jemy, wpły­wa rów­nież na…
Więcej
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej