Jedzenie

Ciasto z makiem

Kolejny przepis na bezglutenowe słodkości. Tym razem wariacje z makiem w roli głównej, czyli szybkie, niezawodne ciasto z makiem i jabłkami.Ciasto z makiem

Skład­ni­ki:

120 g masła (wer­sja alter­na­tyw­na dla aler­gi­ków - olej),
1,5 sklan­ki mąki (bez­glu­te­no­wa mie­szan­ka mąki kuku­ry­dzia­nej, gry­cza­nej i ryżowej),
1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia bezglutenowego,
1 łyżecz­ka cukru wani-lio-wego z praw­dzi­wą wanilią,
2 jajka,
1,5 łyż­ki mąki ziemniaczanej
80 g cukru
0,5 szklan­ki kefi­ru lub jogurtu
2 jabłka
0,5 szklan­ki maku

Spo­sób przygotowania:

Masło mie­sza­my z cukrem, mik­su­je­my, doda­je­my jaj­ka i ponow­nie mie­sza­my do uzy­ska­nia jed­no­li­tej masy. Doda­je­my kefir. Do dru­giej miski wsy­pu­je­my wszyst­kie syp­kie skład­ni­ki - mąkę, pro­szek do pie­cze­nia, cukier wani­lio­wy i mąkę ziem­nia­cza­ną. Stop­nio­wo prze­sy­pu­je­my do poprzed­nio zmik­so­wa­nej, płyn­nej masy. Na koniec doda­je­my mak i jabł­ka pokro­jo­ne na nie­du­że kawał­ki. Cia­sto pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 180 stop­ni, przez oko­ło 40 minut.

jabko

Ciasto z makiem

przepyszny Ciasto z makiem

Ciasto z makiem

Ciasto z makiem

Smacz­ne­go!

Tekst/ zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej
UrodaZdrowie

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwości…
Więcej