Ciasto z makiem

Kolej­ny prze­pis na bez­glu­te­no­we słod­ko­ści. Tym razem waria­cje z makiem w roli głów­nej, czy­li szyb­kie, nie­za­wod­ne cia­sto z makiem i jabł­ka­mi.Ciasto z makiem

Skład­ni­ki:

120 g masła (wer­sja alter­na­tyw­na dla aler­gi­ków ‐ olej),
1,5 sklan­ki mąki (bez­glu­te­no­wa mie­szan­ka mąki kuku­ry­dzia­nej, gry­cza­nej i ryżo­wej),
1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia bez­glu­te­no­we­go,
1 łyżecz­ka cukru wani‐lio‐wego z praw­dzi­wą wani­lią,
2 jaj­ka,
1,5 łyż­ki mąki ziem­nia­cza­nej
80 g cukru
0,5 szklan­ki kefi­ru lub jogur­tu
2 jabł­ka
0,5 szklan­ki maku

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

Masło mie­sza­my z cukrem, mik­su­je­my, doda­je­my jaj­ka i ponow­nie mie­sza­my do uzy­ska­nia jed­no­li­tej masy. Doda­je­my kefir. Do dru­giej miski wsy­pu­je­my wszyst­kie syp­kie skład­ni­ki ‐ mąkę, pro­szek do pie­cze­nia, cukier wani­lio­wy i mąkę ziem­nia­cza­ną. Stop­nio­wo prze­sy­pu­je­my do poprzed­nio zmik­so­wa­nej, płyn­nej masy. Na koniec doda­je­my mak i jabł­ka pokro­jo­ne na nie­du­że kawał­ki. Cia­sto pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 180 stop­ni, przez oko­ło 40 minut.

jabko

Ciasto z makiem

Ciasto z makiem

Ciasto z makiem

Ciasto z makiem

Smacz­ne­go!

Tekst/ zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy