Zdrowie

Właściwości soku z brzozy

W medycynie ludowej sok z brzozy nazwany został eliksirem zdrowia. Warto sięgnąć po niego o tej porze roku i wzmocnić oraz zregenerować organizm po zimie. Oprócz pozytywnego wpływu na zdrowie, sok brzozowy przysłuży się także naszej urodzie.

sok z brzozy, Właściwości soku z brzozy

Świe­ży sok z brzo­zy pozy­ski­wa­ny jest na począt­ku wio­sny, przed poja­wie­niem się na drze­wach liści. Moż­na pozy­skać go same­mu lub po pro­stu zaku­pić w skle­pie ze zdro­wą żyw­no­ścią. Sok brzo­zo­wy uzy­sku­je się bez­po­śred­nio z pnia drze­wa, poprzez upusz­cza­nie cie­czy od jego połu­dnio­wej stro­ny. Do nie­wiel­kie­go otwo­ru wkła­da się rur­kę, w któ­rej sok spły­wa do naczy­nia. We wzglę­du na to, że jest to pro­dukt natu­ral­ny i nie zawie­ra kon­ser­wan­tów, po jego zebra­niu moż­na go prze­cho­wy­wać w lodów­ce do czte­rech dni. Soki ze skle­pu mają napi­sa­ny na ety­kie­cie spo­sób i czas prze­cho­wy­wa­nia. W skła­dzie soku z brzo­zy znaj­dzie­my sub­stan­cje, któ­re wspo­ma­ga­ją układ odpor­no­ścio­wy oraz moczo­wy, dla­te­go war­to go pić cały rok.

Co zawiera sok z brzozy?

 • Kwa­sy orga­nicz­ne: cytry­no­wy i jabł­ko­wy,
 • Żela­zo,
 • Magnez,
 • Potas,
 • Fos­for,
 • Wapń,
 • Miedź,
 • Wita­mi­na C,
 • Wita­mi­ny z gru­py B,
 • Grab­ni­ki.

Właściwości soku z brzozy:

 • Chro­ni przed powsta­wa­niem kamie­ni ner­ko­wych,
 • Oczysz­cza wątro­bę,
 • Wzmac­nia układ odpor­no­ścio­wy (dzię­ki zawar­to­ści wita­mi­ny C),
 • Obni­ża poziom cho­le­ste­ro­lu,
 • Chro­ni przed roz­wo­je miaż­dży­cy,
 • Dzia­ła jak natu­ral­na aspi­ry­na (zawie­ra sali­cy­lan mety­lu)
 • Łago­dzi obja­wy trą­dzi­ku mło­dzień­cze­go,
 • Sty­mu­lu­je porost wło­sów,
 • Wspo­ma­ga goje­nie się ran,
 • Popra­wia ukrwie­nie i ela­stycz­ność skó­ry,
 • Poma­ga w wal­ce z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą (popra­wia samo­po­czu­cie cho­rych),
 • Łago­dzi bóle mię­śnio­we i kost­ne,
 • Wzmac­nia, oczysz­cza orga­nizm, doda­je wital­no­ści.

W przy­pad­ku pie­lę­gna­cji skó­ry trą­dzi­ko­wej sok z brzo­zy moż­na zasto­so­wać zewnętrz­nie. Tonik brzo­zo­wy poma­ga w goje­niu się ran, dzia­ła tak­że wybie­la­ją­co (wybie­la pie­gi!). Sok z brzo­zy czę­sto sto­so­wa­ny jest tak­że pomoc­ni­czo pod­czas pro­ble­mu z wypa­da­ją­cy­mi wło­sa­mi. W cho­ro­bach skó­ry może­my tak­że sto­so­wać zewnętrz­ne okła­dy z liści brzo­zy.

Stosowanie

Sok z brzo­zy pije się 2 – 3 razy dzien­nie. Nie nale­ży prze­kra­czać 3 szkla­nek soku dzien­nie. Przed wypi­ciem moż­na osło­dzić go mio­dem. Soku z brzo­zy nie wol­no pod­grze­wać, ponie­waż tra­ci wte­dy swo­je wła­ści­wo­ści. W trak­cie kura­cji powin­no się ogra­ni­czyć spo­ży­wa­ne alko­ho­lu, kawy, her­ba­ty, szpi­na­ku oraz szcza­wiu, a tak­że cze­ko­la­dy.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du…
Więcej
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzy­cy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej