JedzenieZdrowie

Dlaczego warto jeść jagody?

Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak czę­sto nale­ży je jeść i jakie wła­ści­wo­ści posiadają?

Dlaczego warto jeść jagody?

Owo­ce jago­do­we gosz­czą na sto­łach w okre­sie waka­cyj­nym. Naj­czę­ściej spo­ży­wa­ne są w jago­dzian­kach. Z uwa­gi na ich wyjąt­ko­we wła­ści­wo­ści war­to spo­ży­wać je na suro­wo, a nie tyl­ko w buł­ce droż­dżo­wej. Jago­dy wyko­rzy­sty­wa­ne były już w medy­cy­nie ludo­wej jako suro­wiec lecz­ni­czy. Owo­ce oraz liście sto­so­wa­no przy bie­gun­kach, sta­nach zapal­nych jamy ust­nej i gar­dła czy pro­ble­mach ze wzrokiem.

Jago­dy powin­ny być wyko­rzy­sty­wa­ne do śnia­dań, kok­taj­li czy dese­rów jak naj­czę­ściej. W 100 g zawie­ra­ją oko­ło 60 kcal. Mogą je jeść z umia­rem zarów­no oso­by odchu­dza­jąc, jak i te, któ­re nie muszą nad­mier­nie zwra­cać uwa­gi na kalo­rycz­ność pro­duk­tów. Jago­dy posia­da­ją wie­le cen­nych związków.

Dlaczego warto jeść jagody?

Związ­ka­mi aktyw­ny­mi bio­lo­gicz­nie znaj­du­ją­cy­mi się w owo­cach jagód są m.in. anto­cy­ja­ny – pochod­ne del­fi­ni­dy­ny, mal­wi­dy­ny, cyja­ni­dy­ny, peoni­dy­ny, petu­ni­dy­ny. Co wię­cej zawie­ra­ją kwas uro­so­lo­wy i feno­lo­kwa­sy – kwas chlo­ro­ge­no­wy, feru­lo­wy, kawo­wy. Jago­dy to tak­że wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne: A, C, PP, z gru­py B, wapń, magnez, fos­for, miedź, potas, man­gan oraz pek­ty­ny i cukry.

Za wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne jagód odpo­wia­da­ją głów­nie anto­cy­ja­ny. W 100 g świe­żych owo­ców znaj­dzie­my od 300 do nawet 700 mg antocyjanów.

Zasto­so­wa­nie jagód

Jago­dy zazwy­czaj sto­so­wa­ne są w nie­ży­tach żołąd­ka i jelit jako lek prze­ciw­bie­gun­ko­wy, zwłasz­cza u dzie­ci. Daw­niej poda­wa­no je tak­że naj­młod­szym, aby zapo­bie­gać szkor­bu­to­wi i zapa­le­niom jamy ust­nej i gar­dła. Wyciąg z jagód pole­ca­ny był tak­że dla osób, któ­re mia­ły pro­blem z widze­niem zmierz­cho­wym, dro­ga­mi moczo­wy­mi czy cho­ro­ba­mi skóry.

Aktu­al­nie z uwa­gi na zawar­tość anto­cy­ja­nów jago­dy są dalej wyko­rzy­sty­wa­ne we wspo­ma­ga­niu lecze­nia zaćmy, zwy­rod­nie­nia plam­ki żół­tej czy reti­no­pa­tii cukrzycowej.

Nie nale­ży zapo­mi­nać o dzia­ła­niu anty­no­wo­two­ro­wym anto­cy­ja­nów. Dzia­ła­ją prze­ciw­za­pal­nie, neu­tra­li­zu­ją wol­ne rod­ni­ki i zapo­bie­ga­ją muta­cjom komó­rek. Bada­nia suge­ru­ją, że mogą nawet hamo­wać roz­rost komó­rek nowotworowych.

Wła­ści­wo­ści prze­ciw­bak­te­ryj­ne jagód wyni­ka­ją z obec­no­ści związ­ków feno­lo­wych dzia­ła­ją­cych prze­ciw­za­pal­nie. Uwa­ża się, że wspo­ma­ga­ją nawet era­dy­ka­cję  Heli­co­bac­ter pylo­ri – bak­te­rii, któ­ra odpo­wia­da za róż­ne scho­rze­nia prze­wo­du pokarmowego.

Naszym fawo­ry­tem jest kok­tajl jago­do­wy. Pro­ste sma­ki są prze­cież najlepsze.

Skład­ni­ki:

 • 400 g kefiru
 • 200 g jagód
 • 2 łyż­ki miodu
 • pest­ki słonecznika

Przy­go­to­wa­nie:
Nale­ży wlać kefir do mik­se­ra, dodać jago­dy i miód. Całość dokład­nie zmik­so­wać i posy­pać na wierz­chu pest­ka­mi sło­necz­ni­ka. Na zdrowie!

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Węglowodany, których musisz unikać

  Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
  Więcej
  Jedzenie

  Słodkie babeczki bez glutenu

  Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
  Więcej
  Zdrowie

  Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

  Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *