JedzenieStyl życia

Kiełki – dlaczego warto je jeść?

Kiełki, kanapki, kawa, Kiełki – dlaczego warto je jeść?

Kieł­ki to rośli­ny we wcze­snej fazie wzro­stu. Otrzy­my­wa­ne są z nasion nie­któ­rych roślin (rzod­kiew­ka, bro­kuł, cie­cie­rzy­ca, i wie­le innych) i wyko­rzy­sty­wa­ne jako pro­dukt spo­żyw­czy. Kieł­ki otrzy­my­wa­ne z nasion nie­któ­rych gatun­ków roślin (mię­dzy inny­mi warzyw, zbóż i ziół) są wyko­rzy­sty­wa­ne jako pro­dukt spo­żyw­czy. Zawie­ra­ją duże ilo­ści łatwo przy­swa­jal­nych skład­ni­ków odżyw­czych (bia­łek, wita­min, skład­ni­ków mine­ral­nych), któ­re wytwa­rza­ne są pod­czas pro­ce­su kieł­ko­wa­nia. Ich zale­tą jest tak­że dostęp­ność – w kieł­ki może­my zaopa­try­wać się cały rok. Ide­al­nie pasu­ją do sała­tek, kana­pek oraz sosów.

Rodza­je kieł­ków i ich właściwości

Kiełki brokuła

Zawie­ra­ją oko­ło 30 razy wię­cej prze­ciw­u­tle­nia­czy niż doj­rza­łe bro­ku­ły. Oprócz dzia­ła­nia prze­ciw­no­wo­two­ro­we­go, chro­nią przed roz­wo­jem wrzo­dów żołąd­ka (zawar­te w nich sub­stan­cje anty­bak­te­ryj­ne zwal­cza­ją szcze­py bak­te­rii Heli­co­bac­ter pylo­ri), obni­ża­ją ciśnie­nie krwi, wzmac­nia­ją układ ner­wo­wy. Kieł­ki bro­ku­ła są pikant­ne w sma­ku, dosko­na­le spraw­dzą się jako skład­nik suró­wek i kana­pek. Naj­le­piej jest spo­ży­wać świe­żo wyho­do­wa­ne kieł­ki brokuła.

Kiełki rzodkiewki

Zawie­ra­ją duże ilo­ści wita­mi­ny C (2,5 razy wię­cej niż korzeń rzod­kiew­ki), któ­ra wzmac­nia odpor­ność orga­ni­zmu. Mają dzia­ła­nie wykrztu­śne, oczysz­cza­ją dro­gi odde­cho­we oraz zato­ki. Oprócz wita­mi­ny C są dobrym źró­dłem pota­su, magne­zu, jodu oraz siar­ki (dzia­ła­ją korzyst­nie na skó­rę, wło­sy i paznok­cie). Kieł­ki w sma­ku przy­po­mi­na­ją korzeń rzod­kiew­ki, ponad­to są łatwe do wyho­do­wa­nia i chro­nią inne kieł­ki przed pleśnią.

Kiełki słonecznika

Dostar­cza­ją orga­ni­zmo­wi fos­fo­ru i wap­nia (wzmac­nia­ją kości i zęby) oraz żela­za. Są rów­nież dobrym źró­dłem magne­zu, pota­su, mie­dzi i cyn­ku. Kieł­ki sło­necz­ni­ka dostar­cza­ją tak­że bar­dzo rzad­ko wystę­pu­ją­cej w rośli­nach wita­mi­ny D. O ich odpo­wied­nią podaż w die­cie powin­ni zadbać szcze­gól­nie wege­ta­ria­nie, któ­rzy nara­że­ni są na nie­do­bo­ry wie­lu pierwiastków.

Kiełki soi

Dosko­na­łe źró­dło biał­ka, wita­min (A, B, C i K) oraz skład­ni­ków mine­ral­nych: żela­za, mie­dzi, magne­zu, fos­fo­ru i pota­su. Poma­ga­ją obni­żyć poziom cho­le­ste­ro­lu oraz ciśnie­nie krwi. Pole­ca­ne są kobie­tom w okre­sie meno­pau­zy ze wzglę­du na dużą zawar­tość fito­estro­ge­nów. Korzyst­nie wpły­wa­ją na skó­rę, regu­lu­ją pra­cę ukła­du ner­wo­we­go zapo­bie­ga­ją nad­ci­śnie­niu i zakrze­pom. Kieł­ków soi nie nale­ży spo­ży­wać na surowo.

Kiełki lucerny

Są boga­te w żela­zo i wita­mi­nę B12 (zapo­bie­ga­ją wystę­po­wa­niu nie­do­krwi­sto­ści. Ponad­to zawie­ra­ją kan­wa­ni­nę, któ­ra zapo­bie­ga­ją­cą nowo­two­rom trzust­ki i okręż­ni­cy. Wspo­ma­ga­ją układ odpor­no­ścio­wy oraz popra­wia­ją naszą pamięć i kon­cen­tra­cję ( dzię­ki zawar­to­ści lecy­ty­ny). Ze wzglę­du na dużą zawar­tość wita­min z gru­py B oraz wita­mi­ny A i E, żela­za, wap­nia, magne­zu i fos­fo­ru, kieł­ki te szcze­gól­nie pole­ca­ne są wegetarianom.

Kiełki fasoli mung

Dzię­ki obec­no­ści wytwa­rza­nych w pro­ce­sie kieł­ko­wa­nia enzy­mów, biał­ko zawar­te w kieł­kach jest łatwo przy­swa­jal­ne. Por­cja świe­żych kieł­ków pokry­wa w 75% zapo­trze­bo­wa­nie na wita­mi­nę C. Duża zawar­tość kwa­su folio­we­go (zapo­bie­ga wadom cewy ner­wo­wej) spra­wia, że są pole­ca­ne kobie­tom pró­bu­ją­cym zajść w cią­żę. Kieł­ki faso­li mung obni­ża­ją rów­nież poziom cho­le­ste­ro­lu LDL, a tak­że zapo­bie­ga­ją cho­ro­bom ser­ca i nowotworom.

Kiełki rzeżuchy

Boga­te w wita­mi­nę C oraz skład­ni­ki mine­ral­ne: potas, wapń, magnez oraz siar­kę, któ­ra wpły­wa na zdro­wy wygląd skó­ry, wło­sów oraz paznokci.

Kiełki soczewicy

Zawie­ra­ją dużo kwa­su folio­we­go, dla­te­go pole­ca­ne są kobie­tom w cią­ży. Ponad­to zawie­ra­ją wita­mi­ny z gru­py B, ami­no­kwa­sy oraz wapń, cynk, żela­zo, potas i magnez. Są tak­że dobrym źró­dłem wita­mi­ny C, wzmac­nia­ją układ odpor­no­ścio­wy, mają dzia­ła­nie prze­ciw­no­wo­two­ro­we oraz korzyst­nie wpły­wa­ją na zęby i cerę.

Kiełki, kanapki, kawa, Kiełki – dlaczego warto je jeść?

Podsumowując – powody, dla których powinniśmy jeść kiełki:

  1. Boga­te źró­dło skład­ni­ków pokar­mo­wych – wita­min, skład­ni­ków mine­ral­nych, ami­no­kwa­sów i błonnika,
  2. Wzmac­nia­ją odporność,
  3. Są lek­ko­straw­ne i łatwo przy­swa­ja­ne przez orga­nizm, a przy tym są niskokaloryczne.
  4. Wspo­ma­ga­ją pro­ce­sy tra­wien­ne – zawar­te w kieł­kach fla­wo­no­idy pobu­dza­ją wydzie­la­nie żół­ci nie­zbęd­nej do tra­wie­nia zwłasz­cza tłuszczów.
  5. Boga­te źró­dło magne­zu, pota­su oraz żelaza,
  6. Dzię­ki zawar­to­ści kwa­su folio­we­go wzmac­nia­ją pro­ce­sy krwiotwórcze.

 

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej
UrodaZdrowie

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwości…
Więcej