Zdrowie

Czym jest dieta raw food?

Pod­sta­wą die­ty raw są przede wszyst­kim suro­we owo­ce i warzy­wa, kieł­ki, orze­chy i ziar­na. Moż­li­we jest tak­że spożywanie
suro­wych ryb oraz mię­sa. Die­ta ta zyska­ła szcze­gól­ne uzna­nie wśród cele­bry­tów i gwiazd. Czy die­ta raw jest zdro­wa? Jakie są
jej wady i zale­ty? Prze­ko­naj­cie się sami.

Czym jest dieta raw food, pomidory

Die­ta raw food to ina­czej wita­ria­nizm, czy­li die­ta suro­wa. Pole­ga na spo­ży­wa­niu wyłącz­nie pro­duk­tów nie­prze­two­rzo­nych, suro­wych i świe­żych (bez obrób­ki ter­micz­nej – goto­wa­nia, sma­że­nia, pie­cze­nia w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze oraz bez mro­że­nia) lub przy­go­to­wy­wa­niu z nich musów, soków, kok­taj­li (szcze­gól­nie zie­lo­nych). Pod­sta­wą die­ty są głów­nie warzy­wa, owo­ce, orze­chy oraz kieł­ki. Naj­le­piej, aby wszyst­kie pocho­dzi­ły z kon­tro­lo­wa­nych upraw eko­lo­gicz­nych. Dopusz­cza się obrób­kę żyw­no­ści w tem­pe­ra­tu­rze oko­ło 40–45 stop­ni C. Tem­pe­ra­tu­ra ta nie nisz­czy natu­ral­nych enzy­mów, wita­min i mikroelementów.

cytrusy

Co moż­na jeść?

 • Suro­we warzy­wa i owoce,
 • Orze­chy,
 • Kieł­ki,
 • Nasio­na,
 • Suro­we ryby i mięso,
 • Suro­we jaja,
 • Rośli­ny strączkowe,
 • Wszyst­kie pro­duk­ty powin­ny pocho­dzić z upraw ekologicznych,
 • Warzy­wa i owo­ce nie mogą być wcze­śniej mrożone!

Die­ta raw opie­ra się na zasa­dzie, że naj­zdrow­szym pokar­mem dla czło­wie­ka jest pokarm suro­wy, nie­prze­two­rzo­ny i natu­ral­ny. Jest ona wol­na od pro­duk­tów z tłusz­cza­mi nasy­co­ny­mi i tłusz­cza­mi trans. Dzię­ki dużej ilo­ści warzyw oraz owo­ców zmniej­sza ryzy­ko roz­wo­ju cho­rób cywi­li­za­cyj­nych, takich jak oty­łość czy cukrzy­ca. Wita­ria­nie uwa­ża­ją, że natu­ral­ne enzy­my, któ­re nisz­czo­ne są pod­czas obrób­ki ter­micz­nej sta­no­wią siłę życia żyw­no­ści, wspo­ma­ga­ją tra­wie­nie i wchła­nia­nie sub­stan­cji odżyw­czych. W trak­cie sma­że­nia, pie­cze­nia oraz goto­wa­nia wytwa­rza się szko­dli­wy, tok­sycz­ny zwią­zek – akry­la­mid. Pod­czas goto­wa­nia wita­mi­ny są nisz­czo­ne i tym samym bez­u­ży­tecz­ne dla nasze­go orga­ni­zmu. Zwo­len­ni­cy die­ty raw uwa­ża­ją, że przej­ście na tę die­tę nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści zdro­wot­nych i psy­chicz­nych, jed­nym sło­wem leczy nie tyl­ko cia­ło, ale i ducha.

Głów­ny­mi zale­ta­mi die­ty raw są:

 • Reduk­cja masy cia­ła bez ogra­ni­cza­nia kalorii,
 • Zwięk­sze­nie odporności,
 • Die­ta skła­da się z pro­duk­tów nie­prze­two­rzo­nych, zawie­ra zatem zni­ko­me ilo­ści tłusz­czów trans i tłusz­czów nasyconych,
 • Wspo­ma­ga­nie pra­cy ukła­du trawiennego,
 • Mała ilość soli w diecie,
 • Duża zawar­tość błon­ni­ka pokar­mo­we­go oraz skład­ni­ków mine­ral­nych, takich jak: żela­zo, magnez, potas, kwas foliowy,
 • Duża zawar­tość przeciwutleniaczy,
 • Chro­ni przed roz­wo­jem nowo­two­rów, cho­rób ser­ca i cukrzycy,
 • Brak kon­ser­wan­tów, sztucz­nych barw­ni­ków i wzmac­nia­czy smaku,
 • Świe­żość potraw,
 • Pozy­tyw­ny wpływ na skórę,
 • Brak nisz­cze­nia wita­min i mine­ra­łów pod­czas obrób­ki termicznej,
 • Wzrost ener­gii,
 • Popra­wa pamię­ci i koncentracji.

Prze­ciw­ni­cy die­ty pod­kre­śla­ją, że nie dostar­cza ona orga­ni­zmo­wi pod­sta­wo­we­go skład­ni­ka budul­co­we­go, któ­rym jest biał­ko. Jego brak może powo­do­wać zabu­rze­nia wzro­stu i roz­wo­ju (szcze­gól­nie w mło­dym wie­ku). Dłu­go­trwa­łe sto­so­wa­nie die­ty może powo­do­wać zmniej­sze­nie gęsto­ści kości, a nawet niedowagę.

Czym jest dieta raw food?

Wady die­ty raw:

 • Ryzy­ko roz­wo­ju ane­mii – nie­do­bo­ry wita­mi­ny B12 oraz żelaza,
 • Ryzy­ko nie­do­wa­gi – die­ta jest niskokaloryczna,
 • Jest ubo­ga w biał­ko – pod­sta­wo­wy budu­lec organizmu,
 • Spo­ży­wa­nie suro­we­go mię­sa i ryb może gro­zić zatru­ciem pokarmowym.

Waż­ne – die­ta raw nie jest pole­ca­na dzie­ciom oraz kobie­tom w ciąży!

Czy war­to sto­so­wać die­tę? Z pew­no­ścią, ale wybór nale­ży do was! My zachę­ca­my do pró­bo­wa­nia pro­duk­tów raw (szcze­gól­nie tych „słod­kich”!) w wegań­skich i wege­ta­riań­skich kawiar­niach oraz barach.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

For Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej
UrodaZdrowie

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwości…
Więcej