Jedzenie

Moda na buraka

Burak jest niezwykle cennym dla zdrowia warzywem. Zawiera cenne witaminy i składniki odżywcze. Jego regularne jedzenie wzmacnia pracę całego organizmu. Dlaczego warto jeść buraki?

 burak

Beta vul­ga­ris czy­li wszyst­kim zna­ny burak zwy­czaj­ny, nie jest aż tak zwy­czaj­nym warzy­wem. Już nasze bab­cie doce­nia­ły jego war­tość. W ostat­nim cza­sie obser­wu­je­my duży trend zwią­za­ny z bura­kiem. Przez lata nie­do­ce­nia­ny i zapo­mnia­ny, aktu­al­nie dum­nie wkro­czył na salo­ny do restau­ra­cji i jako doda­tek w koktajlach.

Jako car­pac­cio, w sałat­ce, w kanap­ce, goto­wa­ny i suro­wy, uwiel­bia­ny jest przez sze­fów kuch­ni i klien­tów. Na czym pole­ga jego wyjąt­ko­wość i jakie ma właściwości?

Regu­lar­ne jedze­nie bura­ków pozy­tyw­nie wpły­wa na cały orga­nizm dzię­ki sub­stan­cjom odżyw­czym znaj­du­ją­cym się w bul­wie. Wzmac­nia wszyst­kie ukła­dy – krwio­no­śny, pokar­mo­wy, odpor­no­ścio­wy, ner­wo­wy czy lim­fa­tycz­ny. Jakie są argu­men­ty prze­ma­wia­ją­ce za jedze­niem buraków?

 • Zawie­ra anto­cy­ja­ny czy­li sil­ne prze­ciw­u­tle­nia­cze wal­czą­ce z wol­ny­mi rodin­ka­mi tle­no­wy­mi uszka­dza­ją­cy­mi struk­tu­ry DNA,
 •  Wspo­ma­ga i wzmac­nia pra­cę naj­waż­niej­sze­go narzą­du detok­sy­ku­ją­ce­go nasz orga­nizm czy­li wątro­bę. Dzię­ki bura­kom prze­pływ żół­ci jest uła­twio­ny i wszyst­kie pro­ce­sy tra­wien­ne mogą łatwiej zachodzić.
 •  Są źró­dłem kwa­su folio­we­go, któ­ry jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju pło­du, więc jeśli panie pla­nu­ją dziec­ko, powin­ny jeść bura­ki kil­ka razy w tygo­dniu nawet dwa mie­sią­ce przed staraniami,
 • Dzię­ki obec­no­ści pota­su, sodu i magne­zu wpły­wa­ją na rów­no­wa­gę kwa­so­wo-zasa­do­wą orga­ni­zmu, odkwa­sza­ją go. O piciu soku z bura­ka powin­ny pamię­tać wszyst­kie oso­by cier­pią­ce na nad­ci­śnie­nie tętnicze,
 •  Ma wła­ści­wo­ści oczysz­cza­ją­ce krew, popra­wia jej krą­że­nie. Dodat­ko­wo zapo­bie­ga niedokrwistości,
 •  Bura­ki wspo­ma­ga pra­cę jelit, dzia­ła­ją jak mio­teł­ka, więc oso­by będą­ce na die­cie powin­ny czę­sto pamię­tać o dodat­ku bura­ków do obia­du czy kolacji,
 •  Zawie­ra­ją beta­ni­nę czy­li barw­nik, któ­ry wyka­zu­je poten­cjal­ne dzia­ła­nia prze­ciw­no­wo­two­ro­we, prze­ciw­wi­ru­so­we i prze­ciw­bak­te­ryj­ne, a tak­że beta­inę (tri­me­ty­lo­gli­cy­nę) , któ­ra dzia­ła­jąc z kwa­sem folio­wym obni­ża poziom homo­cy­ste­iny (szko­dli­we­go ami­no­kwa­su powsta­ją­ce­go w pro­ce­sie tra­wie­nia bia­łek) przy­czy­nia­ją­ce­go się m.in. do roz­wo­ju miaż­dży­cy czy zawa­łu mię­śnia ser­co­we­go. Każ­dy, kto je na co dzień dużo mię­sa powi­nien pamię­tać o tym, aby czę­sto doda­wać bura­ki do potraw.
 •  Jest nisko­ka­lo­rycz­ny (38 kcal/100g) i zawie­ra spo­rą daw­kę błon­ni­ka (2,2 g/100g),
 • Zawie­ra wita­mi­ny A, C i przede wszyst­kim z gru­py B, któ­re wzmac­nia­ją układ ner­wo­wy, łago­dząc napię­cie nerwowe.
 • Ostat­nim, ale jak­że waż­nym punk­tem jest to, że bura­ki już w sta­ro­żyt­nym Rzy­mie i Gre­cji uzna­wa­ne były za afro­dy­zjak, ponie­waż zawie­ra­ją bor, któ­ry wspo­ma­ga pro­duk­cję hor­mo­nów płciowych.

Naj­zdrow­szy jest burak suro­wy, goto­wa­nie czy pie­cze­nie pozba­wia go pew­nej czę­ści cen­nych wita­min. W związ­ku z tym naj­le­piej było­by zetrzeć go na tar­ce i z dodat­kiem soku z cytry­ny i oli­wy jeść od razu po przy­go­to­wa­niu. Innym pomy­słem jest picie soku z bura­ka, jed­nak ma on cha­rak­te­ry­stycz­ny smak, któ­ry nie każ­de­mu może sma­ko­wać, dla­te­go war­to łączyć go z inny­mi warzy­wa­mi i owocami.

Jeśli nie chce­cie, aby pod­czas goto­wa­nia burak stra­cił swój kolor, war­to dodać tro­chę soku z cytry­ny czy octu. Naj­le­piej goto­wać bura­ki w skór­ce, unik­nie­cie tym samym strat wita­min. Cukrzy­cy muszą pamię­tać o wyso­kim indek­sie gli­ke­micz­nym bura­ka po ugotowaniu.

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Węglowodany, których musisz unikać

  Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
  Więcej
  Zdrowie

  Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

  Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
  Więcej
  UrodaZdrowie

  Ranking 10 najlepszych diet na świecie

  Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwości…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *