Zdrowie

Przedświąteczny detoks

Słowo detoks jest definiowane jako proces oczyszczania organizmu w celu pozbycia się toksyn. Boże Narodzenie jest czasem kiedy spożywamy wyjątkowo dużo kalorycznej, niekoniecznie zdrowej żywności oraz pozwalamy sobie na większą ilość alkoholu. Wiele osób zacznie swój detoks z początkiem stycznia, kiedy poczuje spadek formy po świątecznej rozpuście. Niestety, nie jest to idealne rozwiązanie. Najlepszym wyjściem jest detoks przed okresem świątecznym, dzięki czemu przygotujemy swój organizm na nadmierną ilość żywności oraz alkoholu, które będziemy spożywać podczas świąt.

Czym właściwie jest detoks, talerz biały

Czym wła­ści­wie jest detoks?

Detoks jest rodza­jem die­ty oczysz­cza­ją­cej, któ­ra wywie­ra wpływ na pra­cę ukła­du pokar­mo­we­go, szcze­gól­nie na narzą­dy oczysz­cza­ją­ce nasz orga­nizm z tok­syn, dzię­ki cze­mu mogą one pra­co­wać wydaj­niej. Pozwa­la to na odpo­czy­nek i rege­ne­ra­cję orga­ni­zmu, dzię­ki cze­mu może osią­gnąć mak­sy­mal­ną wydaj­ność. Cały pro­ces pole­ga na ści­słym sto­so­wa­niu się do pro­to­ko­łu, któ­ry zakła­da spo­ży­wa­nie lek­kich posił­ków o dużej gęsto­ści odżywczej.

Kie­dy potrzeb­ny nam detoks?

Typo­we obja­wy, któ­re mówią nam o potrze­bie prze­pro­wa­dze­nia detok­su to mię­dzy innymi:

 • wzdę­cia,
 • bla­dy odcień skóry,
 • nie­świe­ży oddech,
 • cie­nie pod ocza­mi (tzw. „wor­ki”),
 • bóle gło­wy,
 • brak efek­tów w odchudzaniu,

Co możesz osiągnąć? 

 • Lep­sze nawy­ki żywie­nio­we – po eli­mi­na­cji sło­dy­czy, two­je kub­ki sma­ko­we będą bar­dziej wraż­li­we na słod­ki smak i po pew­nym cza­sie zauwa­żysz, że masz mniej­szą ocho­tę na słodycze,
 • Zmniej­sze­nie masy ciała,
 • Świe­ży oddech,
 • Zdrow­sza skóra,
 • Zdro­wy, „świe­ży” umysł,
 • Popra­wa pro­ce­sów umysłowych,
 • Wzrost pozio­mu energii.

Kil­ka prak­tycz­nych wskazówek:

 • Odży­wiaj się zdro­wo! Nie sto­suj gło­dó­wek, bo to z pew­no­ścią nie popra­wi sta­nu orga­ni­zmu, a jedy­nie go pogorszy.
 • Wyeli­mi­nuj z die­ty wszyst­kie używ­ki, typu: czar­na her­ba­ta, kawa, cze­ko­la­da, alko­hol i napo­je bezalkoholowe.
 • Ogra­nicz potra­wy oraz prze­ką­ski zawie­ra­ją­ce cukier pro­sty i pszenicę.
 • Uni­kaj cięż­kich dań mię­snych i zamień je na dania z ryb; korzy­staj z wege­ta­riań­skich źró­deł biał­ka, takich jak tofu, quinoa, rośli­ny strącz­ko­we, ziar­na, orze­chy i nasiona.
 • Ogra­nicz spo­ży­wa­nie pro­duk­tów mlecz­nych pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go; możesz sko­rzy­stać z mle­ka orze­cho­we­go, sojo­we­go, kokosowego.
 • Codzien­nie spo­ży­waj dużą ilość warzyw i owoców.
 • Uni­kaj słodyczy!
 • Pamię­taj o odpo­wied­nim nawod­nie­niu orga­ni­zmu – pij 1,5 – 2 litry wody codziennie.
 • Zaprzy­jaź­nij się z cytry­ną  – zawie­ra dużo wita­mi­ny C i poma­ga alka­li­zo­wać organizm.
 • Jago­dy, bana­ny, jabł­ka, grusz­ki i arbu­zy powin­ny sta­no­wić pod­sta­wę two­ich kok­taj­li owo­co­wych, ponie­waż są łatwe do stra­wie­nia przez organizm.
 • Pamię­taj o ciem­nych, zie­lo­nych warzy­wach liścia­stych, takich jak kapu­sta, czy szpi­nak, któ­re pomo­gą oczy­ścić orga­nizm z tok­syn; ide­al­ne dla oczysz­cze­nia orga­ni­zmu są tak­że ogó­rek, awo­ka­do i buraki.
 • Uni­kaj pro­duk­tów prze­two­rzo­nych, o dużej zawar­to­ści węglowodanów.
 • Pamię­taj o codzien­nej aktyw­no­ści fizycz­nej! Ćwi­cze­nia możesz dosto­so­wać do swo­jej kon­dy­cji fizycz­nej, ale pamię­taj, aby ćwi­czyć co naj­mniej 30 minut w cią­gu dnia.

Jago­do­we smoothie

Skład­ni­ki:

1 szklan­ka mle­ka (mig­da­ło­we, orze­cho­we, kokosowe)

1 szklan­ka świe­żych lub mro­żo­nych jagód

świe­że liście mięty

1 łyż­ka nasion chia

łyżecz­ka miodu

1/2 szklan­ki świe­żych lub mro­żo­nych malin

Pół bana­na

Wszyst­kie skład­ni­ki mik­su­je­my w blen­de­rze, do uzy­ska­nia gład­kiej masy.

Na zdro­wie!

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej
UrodaZdrowie

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwości…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *