Przedświąteczny detoks

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24.com

Sło­wo detoks jest defi­nio­wa­ne jako pro­ces oczysz­cza­nia orga­ni­zmu w celu pozby­cia się tok­syn. Boże Naro­dze­nie jest cza­sem kie­dy spo­ży­wa­my wyjąt­ko­wo dużo kalo­rycz­nej, nie­ko­niecz­nie zdro­wej żyw­no­ści oraz pozwa­la­my sobie na więk­szą ilość alko­ho­lu. Wie­le osób zacznie swój detoks z począt­kiem stycz­nia, kie­dy poczu­je spa­dek for­my po świą­tecz­nej roz­pu­ście. Nie­ste­ty, nie jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie. Naj­lep­szym wyj­ściem jest detoks przed okre­sem świą­tecz­nym, dzię­ki cze­mu przy­go­tu­je­my swój orga­nizm na nad­mier­ną ilość żyw­no­ści oraz alko­ho­lu, któ­re będzie­my spo­ży­wać pod­czas świąt.

01-3

Czym wła­ści­wie jest detoks?

Detoks jest rodza­jem die­ty oczysz­cza­ją­cej, któ­ra wywie­ra wpływ na pra­cę ukła­du pokar­mo­we­go, szcze­gól­nie na narzą­dy oczysz­cza­ją­ce nasz orga­nizm z tok­syn, dzię­ki cze­mu mogą one pra­co­wać wydaj­niej. Pozwa­la to na odpo­czy­nek i rege­ne­ra­cję orga­ni­zmu, dzię­ki cze­mu może osią­gnąć mak­sy­mal­ną wydaj­ność. Cały pro­ces pole­ga na ści­słym sto­so­wa­niu się do pro­to­ko­łu, któ­ry zakła­da spo­ży­wa­nie lek­kich posił­ków o dużej gęsto­ści odżyw­czej.

Kie­dy potrzeb­ny nam detoks?

Typo­we obja­wy, któ­re mówią nam o potrze­bie prze­pro­wa­dze­nia detok­su to mię­dzy inny­mi:

 • wzdę­cia,
 • bla­dy odcień skó­ry,
 • nie­świe­ży oddech,
 • cie­nie pod ocza­mi (tzw. „wor­ki”),
 • bóle gło­wy,
 • brak efek­tów w odchu­dza­niu,

Co możesz osią­gnąć? 

 • Lep­sze nawy­ki żywie­nio­we – po eli­mi­na­cji sło­dy­czy, two­je kub­ki sma­ko­we będą bar­dziej wraż­li­we na słod­ki smak i po pew­nym cza­sie zauwa­żysz, że masz mniej­szą ocho­tę na sło­dy­cze,
 • Zmniej­sze­nie masy cia­ła,
 • Świe­ży oddech,
 • Zdrow­sza skó­ra,
 • Zdro­wy, „świe­ży” umysł,
 • Popra­wa pro­ce­sów umy­sło­wych,
 • Wzrost pozio­mu ener­gii.

Kil­ka prak­tycz­nych wska­zó­wek:

 • Odży­wiaj się zdro­wo! Nie sto­suj gło­dó­wek, bo to z pew­no­ścią nie popra­wi sta­nu orga­ni­zmu, a jedy­nie go pogor­szy.
 • Wyeli­mi­nuj z die­ty wszyst­kie używ­ki, typu: czar­na her­ba­ta, kawa, cze­ko­la­da, alko­hol i napo­je bez­al­ko­ho­lo­we.
 • Ogra­nicz potra­wy oraz prze­ką­ski zawie­ra­ją­ce cukier pro­sty i psze­ni­cę.
 • Uni­kaj cięż­kich dań mię­snych i zamień je na dania z ryb; korzy­staj z wege­ta­riań­skich źró­deł biał­ka, takich jak tofu, quinoa, rośli­ny strącz­ko­we, ziar­na, orze­chy i nasio­na.
 • Ogra­nicz spo­ży­wa­nie pro­duk­tów mlecz­nych pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go; możesz sko­rzy­stać z mle­ka orze­cho­we­go, sojo­we­go, koko­so­we­go.
 • Codzien­nie spo­ży­waj dużą ilość warzyw i owo­ców.
 • Uni­kaj sło­dy­czy!
 • Pamię­taj o odpo­wied­nim nawod­nie­niu orga­ni­zmu – pij 1,5 – 2 litry wody codzien­nie.
 • Zaprzy­jaź­nij się z cytry­ną  – zawie­ra dużo wita­mi­ny C i poma­ga alka­li­zo­wać orga­nizm.
 • Jago­dy, bana­ny, jabł­ka, grusz­ki i arbu­zy powin­ny sta­no­wić pod­sta­wę two­ich kok­taj­li owo­co­wych, ponie­waż są łatwe do stra­wie­nia przez orga­nizm.
 • Pamię­taj o ciem­nych, zie­lo­nych warzy­wach liścia­stych, takich jak kapu­sta, czy szpi­nak, któ­re pomo­gą oczy­ścić orga­nizm z tok­syn; ide­al­ne dla oczysz­cze­nia orga­ni­zmu są tak­że ogó­rek, awo­ka­do i bura­ki.
 • Uni­kaj pro­duk­tów prze­two­rzo­nych, o dużej zawar­to­ści węglo­wo­da­nów.
 • Pamię­taj o codzien­nej aktyw­no­ści fizycz­nej! Ćwi­cze­nia możesz dosto­so­wać do swo­jej kon­dy­cji fizycz­nej, ale pamię­taj, aby ćwi­czyć co naj­mniej 30 minut w cią­gu dnia.

Jago­do­we smo­othie

Skład­ni­ki:

1 szklan­ka mle­ka (mig­da­ło­we, orze­cho­we, koko­so­we)

1 szklan­ka świe­żych lub mro­żo­nych jagód

świe­że liście mię­ty

1 łyż­ka nasion chia

łyżecz­ka mio­du

1/2 szklan­ki świe­żych lub mro­żo­nych malin

Pół bana­na

Wszyst­kie skład­ni­ki mik­su­je­my w blen­de­rze, do uzy­ska­nia gład­kiej masy.

Na zdro­wie!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
ŃEMY. THE BEAT GOES ON
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”
KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKAT
Komentarze

komen­ta­rzy