Przedświąteczny detoks

Słowo detoks jest definiowane jako proces oczyszczania organizmu w celu pozbycia się toksyn. Boże Narodzenie jest czasem kiedy spożywamy wyjątkowo dużo kalorycznej, niekoniecznie zdrowej żywności oraz pozwalamy sobie na większą ilość alkoholu. Wiele osób zacznie swój detoks z początkiem stycznia, kiedy poczuje spadek formy po świątecznej rozpuście. Niestety, nie jest to idealne rozwiązanie. Najlepszym wyjściem jest detoks przed okresem świątecznym, dzięki czemu przygotujemy swój organizm na nadmierną ilość żywności oraz alkoholu, które będziemy spożywać podczas świąt.

Czym właściwie jest detoks, talerz biały

Czym wła­ści­wie jest detoks?

Detoks jest rodza­jem die­ty oczysz­cza­ją­cej, któ­ra wywie­ra wpływ na pra­cę ukła­du pokar­mo­we­go, szcze­gól­nie na narzą­dy oczysz­cza­ją­ce nasz orga­nizm z tok­syn, dzię­ki cze­mu mogą one pra­co­wać wydaj­niej. Pozwa­la to na odpo­czy­nek i rege­ne­ra­cję orga­ni­zmu, dzię­ki cze­mu może osią­gnąć mak­sy­mal­ną wydaj­ność. Cały pro­ces pole­ga na ści­słym sto­so­wa­niu się do pro­to­ko­łu, któ­ry zakła­da spo­ży­wa­nie lek­kich posił­ków o dużej gęsto­ści odżyw­czej.

Kie­dy potrzeb­ny nam detoks?

Typo­we obja­wy, któ­re mówią nam o potrze­bie prze­pro­wa­dze­nia detok­su to mię­dzy inny­mi:

 • wzdę­cia,
 • bla­dy odcień skó­ry,
 • nie­świe­ży oddech,
 • cie­nie pod ocza­mi (tzw. „wor­ki”),
 • bóle gło­wy,
 • brak efek­tów w odchu­dza­niu,

Co możesz osią­gnąć? 

 • Lep­sze nawy­ki żywie­nio­we – po eli­mi­na­cji sło­dy­czy, two­je kub­ki sma­ko­we będą bar­dziej wraż­li­we na słod­ki smak i po pew­nym cza­sie zauwa­żysz, że masz mniej­szą ocho­tę na sło­dy­cze,
 • Zmniej­sze­nie masy cia­ła,
 • Świe­ży oddech,
 • Zdrow­sza skó­ra,
 • Zdro­wy, „świe­ży” umysł,
 • Popra­wa pro­ce­sów umy­sło­wych,
 • Wzrost pozio­mu ener­gii.

Kil­ka prak­tycz­nych wska­zó­wek:

 • Odży­wiaj się zdro­wo! Nie sto­suj gło­dó­wek, bo to z pew­no­ścią nie popra­wi sta­nu orga­ni­zmu, a jedy­nie go pogor­szy.
 • Wyeli­mi­nuj z die­ty wszyst­kie używ­ki, typu: czar­na her­ba­ta, kawa, cze­ko­la­da, alko­hol i napo­je bez­al­ko­ho­lo­we.
 • Ogra­nicz potra­wy oraz prze­ką­ski zawie­ra­ją­ce cukier pro­sty i psze­ni­cę.
 • Uni­kaj cięż­kich dań mię­snych i zamień je na dania z ryb; korzy­staj z wege­ta­riań­skich źró­deł biał­ka, takich jak tofu, quinoa, rośli­ny strącz­ko­we, ziar­na, orze­chy i nasio­na.
 • Ogra­nicz spo­ży­wa­nie pro­duk­tów mlecz­nych pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go; możesz sko­rzy­stać z mle­ka orze­cho­we­go, sojo­we­go, koko­so­we­go.
 • Codzien­nie spo­ży­waj dużą ilość warzyw i owo­ców.
 • Uni­kaj sło­dy­czy!
 • Pamię­taj o odpo­wied­nim nawod­nie­niu orga­ni­zmu – pij 1,5 – 2 litry wody codzien­nie.
 • Zaprzy­jaź­nij się z cytry­ną  – zawie­ra dużo wita­mi­ny C i poma­ga alka­li­zo­wać orga­nizm.
 • Jago­dy, bana­ny, jabł­ka, grusz­ki i arbu­zy powin­ny sta­no­wić pod­sta­wę two­ich kok­taj­li owo­co­wych, ponie­waż są łatwe do stra­wie­nia przez orga­nizm.
 • Pamię­taj o ciem­nych, zie­lo­nych warzy­wach liścia­stych, takich jak kapu­sta, czy szpi­nak, któ­re pomo­gą oczy­ścić orga­nizm z tok­syn; ide­al­ne dla oczysz­cze­nia orga­ni­zmu są tak­że ogó­rek, awo­ka­do i bura­ki.
 • Uni­kaj pro­duk­tów prze­two­rzo­nych, o dużej zawar­to­ści węglo­wo­da­nów.
 • Pamię­taj o codzien­nej aktyw­no­ści fizycz­nej! Ćwi­cze­nia możesz dosto­so­wać do swo­jej kon­dy­cji fizycz­nej, ale pamię­taj, aby ćwi­czyć co naj­mniej 30 minut w cią­gu dnia.

Jago­do­we smo­othie

Skład­ni­ki:

1 szklan­ka mle­ka (mig­da­ło­we, orze­cho­we, koko­so­we)

1 szklan­ka świe­żych lub mro­żo­nych jagód

świe­że liście mię­ty

1 łyż­ka nasion chia

łyżecz­ka mio­du

1/2 szklan­ki świe­żych lub mro­żo­nych malin

Pół bana­na

Wszyst­kie skład­ni­ki mik­su­je­my w blen­de­rze, do uzy­ska­nia gład­kiej masy.

Na zdro­wie!

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24.com

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy