JedzenieStyl życia

Czym jest dieta MIND?

Dieta MIND łączy w sobie dwie sprawdzone diety – dietę DASH (DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension, czyli w dosłownym tłumaczeniu po prostu „zatrzymywanie nadciśnienia dietą”) oraz Dietę Śródziemnomorską (Mediterranean Diet). Założenia diety opierają się na dotychczasowej wiedzy dotyczącej wpływu produktów żywnościowych (oraz jej składników odżywcznych) na funkcjonowanie mózgu. Dieta MIND zakłada spożywanie dużej ilości warzyw, nasion roślin strączkowych, orzechów, produktów pełnoziarnistych, owoców jagodowych oraz ryb. Dopuszcza także ograniczone spożycie czerwonego mięsa, masła oraz słodyczy. Jest zatem mniej restrykcyjna niż dieta środziemnomorska i dieta DASH. Według US News & World Report znalazła się na pierwszym miejscu, co do łatwości przestrzegania.

Czym jest dieta MIND?

Zasa­dy die­ty MIND

Die­ta MIND opie­ra się na 15 kom­po­nen­tach – 10 zdro­wych (wywie­ra­ją korzyst­ny wpływ na funk­cjo­no­wa­nie mózgu) i 5 nie­zdro­wych (wywie­ra­ją nie­ko­rzyst­ny wpływ na funk­cjo­no­wa­nie mózgu). Pro­duk­ty, któ­re nale­ży spo­ży­wać codzien­nie to: 3 por­cje pro­duk­tów peł­no­ziar­ni­stych, 2 por­cje warzyw (w tym jed­na na suro­wo) i jako prze­ką­ska w posta­ci orze­chów. Nasio­na strącz­ko­we nale­ży spo­ży­wać co dru­gi dzień, drób i owo­ce jago­do­we przy­naj­mniej 2 razy w tygo­dniu, zaś ryby przy­naj­mniej raz w tygo­dniu. Zale­ca­ne jest ogra­ni­cze­nie masła (do mniej niż łyżecz­ki dzien­nie), sera, dań sma­żo­nych i pro­duk­tów fast food (mniej niż jed­na por­cja tygo­dnio­wo). W odróż­nie­niu od diet DASH i die­ty śród­ziem­no­mor­skiej, die­ta MIND zale­ca spo­ży­wa­nie dużej ilo­ści zie­lo­nych warzyw liścia­stych, takich jak jar­muż, bro­ku­ły, szpi­nak oraz sała­ta (zawie­ra­ją dużo wita­mi­ny C i A).

Pro­duk­ty zale­ca­ne wg die­ty MIND:

 • Zie­lo­ne warzy­wa liścia­ste (co naj­mniej 6 por­cji na tydzień),
 • Inne warzy­wa (przy­naj­mniej raz dziennie),
 • Owo­ce jago­do­we (2 lub wię­cej por­cji na tydzień),
 • Nasio­na roślin strącz­ko­wych (szcze­gól­nie fasola),
 • Orze­chy (5 por­cji na tydzień),
 • Pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste (3 por­cje lub wię­cej na dzień),
 • Ryby (raz w tygodniu),
 • Drób (2 razy na tydzień),
 • Oli­wa z oliwek,
 • Wino (mały kie­li­szek raz dziennie).

Pro­duk­ty nie­za­le­ca­ne wg die­ty MIND:

 • Mię­so czerwone,
 • Masło i mar­ga­ry­na (mak­sy­mal­nie łyżecz­ka dziennie),
 • Żół­ty ser (mniej niż 1 por­cja tygodniowo),
 • Pro­duk­ty fast food (mniej niż 1 por­cja tygodniowo),
 • Sło­dy­cze (mak­sy­mal­nie 4 por­cje na tydzień),
 • Pro­duk­ty sma­żo­ne (mniej niż 1 por­cja tygodniowo).

dieta mind, warzywa

U osób, któ­re rygo­ry­stycz­nie prze­strze­ga­ją zasad die­ty MIND obser­wu­je się aż o 53% mniej­sze ryzy­ko cho­ro­by Alzhe­ime­ra, zaś przy umiar­ko­wa­nym jej prze­strze­ga­niu ryzy­ko może zmniej­szyć się o 35%. Nawet jeśli w two­jej rodzi­nie nie wystę­po­wa­ła (wystę­pu­je) cho­ro­ba Alzhe­ime­ra możesz spró­bo­wać pla­nu odży­wia­nia jaki pro­po­nu­je die­ta MIND. Jak prze­ko­nu­ją bada­cze jest ona nie tyl­ko dobra dla mózgu, ale całe­go organizmu.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej
UrodaZdrowie

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwości…
Więcej