ModaZOOM ON

ZOOM ON: Alaïa

Z wykształ­ce­nia rzeź­biarz. Z zawo­du kre­ator i pro­jek­tant, któ­ry nic sobie nie robi z obo­wią­zu­ją­cych w modzie zasad, a mimo to od wie­lu lat ubie­ra naj­pięk­niej­sze kobie­ty świa­ta. Azze­di­ne Ala­ïa to wywo­dzą­cy się z Tune­zji arty­sta, któ­ry z małej rue de Mous­sy, ulicz­ki miesz­czą­cej się w samym ser­cu pary­skiej dziel­ni­cy Marai, stwo­rzył cen­trum mody na świa­to­wym pozio­mie.

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: A.P.C. Atelier

Gdy dom mody A.P.C. Ate­lier de Pro­duc­tion et de Créa­tion powsta­wał w 1986 roku w Pary­żu, wzbu­dzał ogrom­ne emo­cje. Jej twór­ca, Tune­zyj­czyk żydow­skie­go pocho­dze­nia, pro­jek­tant Jean Touitou marzył by odejść od podą­ża­ją­cej za ówcze­sny­mi tren­da­mi…

Więcej
ModaZOOM ON

Wszystko, co powinniście wiedzieć o MIU MIU

Wło­skie­go domu mody Pra­da nie trze­ba przed­sta­wiać niko­mu i to nie tyl­ko dla­te­go, że ubie­ra się w nim sam dia­beł. Jest on bowiem roz­po­zna­wal­ny na naj­więk­szych ryn­kach fashion dzię­ki dosko­na­łej jako­ści pro­jek­tom, któ­re od ponad…

Więcej
ModaZOOM ON

Lena Terlutter i jej własny świat mody

Wie­le jest inspi­ru­ją­cych kobiet, któ­re osią­gnę­ły suk­ces, zacho­wu­jąc przy tym kla­sę i zdro­wy roz­są­dek. Nie­ła­two taki sta­tus osią­gnąć, ale połą­cze­nie inte­lek­tu, este­ty­ki i cięż­kiej pra­cy spra­wia, że nie trze­ba zabie­gać o uwa­gę odbior­ców, sami ją…

Więcej
ModaZOOM ON

Miroslava Duma

Fili­gra­no­wa syl­wet­ka, bystre, sar­nie oczy, nie­sa­mo­wi­ty gust i wyczu­cie sma­ku oraz rosyj­ska krew – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać Miro­sla­vę Dumę, a tak­że … pro­sty prze­pis na wiel­ki suk­ces w świe­cie mody.

Więcej
ModaZOOM ON

10 faktów których nie wiesz o marce Balmain

Pier­re Ale­xan­dre Clau­dius Bal­ma­in uro­dził się w 1914 roku w Sabau­dii – połu­­d­nio­­wo-wscho­d­nim regio­nie Fran­cji. Ojciec – han­dlarz tka­ni­na­mi – osie­ro­cił go, gdy chło­piec miał zale­d­wie sie­dem lat. Mat­ka z pomo­cą swo­ich sióstr pro­wa­dzi­ła butik z…

Więcej
ModaZOOM ON

10 faktów o … ALEXANDER WANG

Miał zale­d­wie 19 lat, kie­dy zawo­jo­wał świat mody. Dziś Wang jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych i pożą­da­nych pro­jek­tan­tów. Fashio­nist­ki od Nowe­go Jor­ku po Szan­ghaj chcą nosić jego ubra­nia, a on wie, co robić, by pozo­sta­ły…

Więcej
ModaZOOM ON

Interview Magazine. Kult Sławy

Pierw­sza publi­ka­cja poświę­co­na cele­bryc­kiej otocz­ce, rze­czy­wi­sto­ści do któ­rej w latach 60-tych wstęp mie­li tyl­ko wybra­ni. Jej twór­ca, Andy War­hol zwy­kle wszyst­ko cze­go się dotknął, zamie­niał w zło­to. Wszy­scy chcie­li zna­leźć się w pobli­żu arty­sty, a…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: La Mania

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, lamania.com Eks­klu­zyw­ny pol­ski dom mody, któ­ry ubie­ra naj­więk­sze gwiaz­dy i poja­wia się w pre­sti­żo­wych i eks­klu­zyw­nych domach han­dlo­wych na świe­cie. Na jego cze­le stoi przed­się­bior­cza i nie­za­leż­na kobie­­ta- Joan­na Prze­­ta­­kie­­wicz- nie…

Więcej
ModaZOOM ON

COS – ubrania przesiąknięte architekturą i designem

Tekst/ilustracje: Julia Szuł­drzyń­ska Mini­ma­lizm, pro­sto­ta, miej­ska kla­sy­ka – wła­śnie to wyróż­nia mar­kę COS (Col­lec­tion of Sty­le). Ubra­nia two­rzo­ne są w myśl zasa­dy slow fashion, z mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści. Moty­wem prze­wod­nim jest kla­sy­ka i pro­sto­ta. Znaj­dzie­my tu…

Więcej
ModaZOOM ON

HORST P. HORST – o legendzie fotografii, mody i sztuki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: fashionindustryarchive.com, seroword.com, pinterest.com Wła­ści­wie Horst Paul Albert Bohr­mann – ame­ry­kań­ski foto­graf nie­miec­kie­go pocho­dze­nia, dzia­ła­ją­cy głów­nie w dru­giej poło­wie XX wie­ku. W cza­sie swo­jej wie­lo­let­niej karie­ry współ­pra­co­wał z fran­cu­skim, bry­tyj­skim oraz ame­ry­kań­skim wyda­niem Vogue oraz wyko­nał…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: OLSEN

Mary – Kate i Ash­ley Olsen uro­dzi­ły się 13 czerw­ca 1986 roku w Sher­man Oaks, Kali­for­nia. Zanim jesz­cze nauczy­ły się cho­dzić czy mówić poja­wi­ły się przed kame­ra­mi. Ich karie­ra zaczę­ła się w 1987 roku i,…

Więcej