ModaZOOM ON

ZOOM ON: La Mania

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, lamania.com

Pytanie na Sniadanie

Eks­klu­zyw­ny pol­ski dom mody, któ­ry ubie­ra naj­więk­sze gwiaz­dy i poja­wia się w pre­sti­żo­wych i eks­klu­zyw­nych domach han­dlo­wych na świe­cie. Na jego cze­le stoi przed­się­bior­cza i nie­za­leż­na kobie­ta- Joan­na Prze­ta­kie­wicz- nie boi się wyzwań, nie zwra­ca uwa­gi na hej­te­rów i po pro­stu robi swo­je. Zobacz­cie jak w cią­gu zale­d­wie pię­ciu lat mar­ka La Mania odnio­sła ogrom­ny suk­ces.

(NIE)TRUDNE POCZĄTKI KARIERY

Joan­na Prze­ta­kie­wicz jest z wykształ­ce­nia praw­ni­kiem. Od zawsze mia­ła żył­kę do biz­ne­su, a modą inte­re­so­wa­ła się od daw­na (pierw­sze pro­jek­ty two­rzy­ła już jako dzie­wię­cio­let­nia dziew­czyn­ka). Z połą­cze­nia tych dwóch cech w 2010 roku powsta­ła mar­ka La Mania, któ­rej głów­nym zało­że­niem jest two­rze­nie kolek­cji prêt-à-por­ter.

Jej „ojcem chrzestnym”, jak zabawnie określa to Joanna, jest Karl Lagerfeld. Tak, dobrze czytacie.Joanna i Karl poznali się dzięki przyjaciołom kilka lat przed pojawieniem się pomysłu stworzenia marki.

Póź­niej spra­wy poto­czy­ły się dosyć szyb­ko. Karl moc­no wspie­rał Joan­nę w jej pla­nach i dzia­ła­niu. Mar­ka La Mania od począt­ku aspi­ro­wa­ła do okre­śla­nia jej mia­nem „domu mody”, czy­li fir­my, któ­rej wła­ści­ciel nie two­rzy kolek­cji i nie jest pro­jek­tan­tem, lecz zatrud­nia odpo­wied­nio wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków. Być może dzię­ki temu uda­ło się jej wkro­czyć na mię­dzy­na­ro­do­wy rynek modo­wy.

La-Mania-kolekcja-jesień-zima-3-2014-Warszawa-14.05.2014-r.-Fot.-Moda-Sukces-Dagmara-Solińska

NIEKOŃCZĄCA SIĘ LISTA SUKCESÓW

Pola­cy mają to do sie­bie, że nie lubią jak innym uda­je się odnieść suk­ces. Gdy obok sie­bie zesta­wio­no po raz pierw­szy nazwi­ska Prze­ta­kie­wicz i Lager­feld, było jasne, że teraz wszy­scy bacz­nie będą obser­wo­wać dzia­łal­ność Joan­ny i cze­kać na jej cho­ciaż­by naj­mniej­szy błąd. Docze­ka­li się. Roz­cza­ro­wa­nia.

Listę sukcesów otwiera pojawienie się kolekcji jesień/zima 2012/2013 w domu towarowym Harrods. Ubrania z metką La Manii wisiały tam obok takich brandów jak Chanel, Dior czy Diane von Furstenberg.

W 2013 roku mar­ka poja­wi­ła się w lon­dyń­skim pre­sti­żo­wym domu han­dlo­wym JOSEPH, a w 2014 zdo­by­ła nagro­dę w kate­go­rii „Mar­ka Roku” na Elle Sty­le Awards. Wśród  gwiazd, któ­re La Mania ubie­ra, znaj­du­ją się takie nazwi­ska jak Mał­go­rza­ta Socha, Kata­rzy­na Zie­liń­ska, Anja Rubik, a ostat­nio nawet księż­na Beatri­ce.

La_Mania_White_La_Mania_SS_2014-1

INNA NIŻ WSZYSTKIE

Głów­nym zało­że­niem La Manii jest brak ogra­ni­czeń, głów­nie wie­ko­wych. „Nie chcę robić mody dla okre­ślo­nej gru­py- jedy­nie nasto­la­tek czy doj­rza­łych kobiet. Rze­czy, któ­re two­rzy La Mania są dla każ­dej nowo­cze­snej kobie­ty. Bez wzglę­du na jej wiek.”- tak w jed­nym z wywia­dów mówi­ła o swo­jej dzia­łal­no­ści Joan­na. Oprócz mody prêt-à-por­ter, La Mania two­rzy cho­ciaż­by suk­nie ślub­ne- następ­ny przy­kład bra­ku ogra­ni­czeń.

Kolej­ną cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną La Manii są sta­ran­nie wyse­lek­cjo­now­ne tka­ni­ny, spro­wa­dza­ne głów­nie z Włoch czy Fran­cji. Este­ty­ka mar­ki w dużej mie­rze nawią­zu­je do mini­ma­li­zmu połą­czo­ne­go sub­tel­nie z gdzie­nie­gdzie prze­bi­ja­ją­cym prze­py­chem. Kobie­ta La Manii ma według zało­żeń być pew­na sie­bie, ele­ganc­ka i wyra­fi­no­wa­na. To nie jest moda maso­wa, w któ­rej nie sta­wia się ilość przed jakość. Tu jest odwrot­nie- wszyst­ko musi być ele­ganc­kie, luk­su­so­we i per­fek­cyj­ne w każ­dym calu. 

1658242_819751291417374_4304381285166184663_o
rg

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

LA MANIA DENIM
NAJLEPSZE KREACJE POLSKICH GWIAZD W ROKU 2014
LA MANIA – WIOSNA/LATO 2015
ZOOM ON: CALVIN KLEIN
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Wywiady

Natasha Dziewit projektantka mody, niczym archeolog

NATASHA DZIEWIT – CO BY TU DUŻO MÓWIĆ. WYSTARCZY POKAZAĆ JEJ KOLEKCJE, KTÓRE PRZYPOMINAJĄ MOZAIKĘ KULTUROWĄ. PROJEKTANTKA, KTÓRA NICZYM ARCHEOLOG, ODKRYWA ŚWIAT I KULTURY. DOCIERA DO ICH KORZENI, BY NASTĘPNIE TWORZYĆ PEREŁKI MODOWE DLA NAS I  KOLEJNYCH POKOLEŃ. NATASHA POKAZUJE, ŻE MODA JEST MIĘDZYNARODOWA, ŁĄCZY LUDZI, ALE RÓWNIEŻ ICH OD SIEBIE ODRÓŻNIA. TĘ UNIKALNOŚĆ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDA ODWAŻNA KOBIETA, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA.
Więcej
ModaNewsroom

La Mania na sezon Wiosna/Lato 2016 z Alicją Tubilewicz!

Inspi­ra­cją dla kolek­cji Wiosna/Lato 2016 mar­ki La Mania były pro­jek­ty wnętrz Alber­to Pin­to. Har­mo­nia i syme­tria uzna­na za zło­tą zasa­dę archi­tek­tu­ry jest naj­moc­niej­szą stro­ną jego este­ty­ki. Sze­ro­kie pasy, naj­czę­ściej apli­ko­wa­ne na pod­ło­dze, ide­al­nie porząd­ku­ją­ce prze­strzeń…
Więcej
Newsroom

La Mania przedstawia pierwszy zapach marki!

„Zapach La Manii jest wybit­nie kobie­cy –  prze­ci­wień­stwo popu­lar­nych dziś per­fum uni­seks. Wyra­zi­sty, kuszą­cy, zmy­sło­wy. Zosta­je w pamię­ci na dłu­go. Przy­po­mi­na mi zapach poka­zów Hau­te Coutu­re w Pary­żu, nie­zwy­kłe, aro­ma­tycz­ne fran­cu­skie per­fu­me­rie oraz atmos­fe­rę Bel­le Épo­que” Joan­na…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *