ZOOM ON: La Mania

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, lamania.com

Pytanie na Sniadanie

Eks­klu­zyw­ny pol­ski dom mody, któ­ry ubie­ra naj­więk­sze gwiaz­dy i poja­wia się w pre­sti­żo­wych i eks­klu­zyw­nych domach han­dlo­wych na świe­cie. Na jego cze­le stoi przed­się­bior­cza i nie­za­leż­na kobie­ta- Joan­na Prze­ta­kie­wicz- nie boi się wyzwań, nie zwra­ca uwa­gi na hej­te­rów i po pro­stu robi swo­je. Zobacz­cie jak w cią­gu zale­d­wie pię­ciu lat mar­ka La Mania odnio­sła ogrom­ny suk­ces.

(NIE)TRUDNE POCZĄTKI KARIERY

Joan­na Prze­ta­kie­wicz jest z wykształ­ce­nia praw­ni­kiem. Od zawsze mia­ła żył­kę do biz­ne­su, a modą inte­re­so­wa­ła się od daw­na (pierw­sze pro­jek­ty two­rzy­ła już jako dzie­wię­cio­let­nia dziew­czyn­ka). Z połą­cze­nia tych dwóch cech w 2010 roku powsta­ła mar­ka La Mania, któ­rej głów­nym zało­że­niem jest two­rze­nie kolek­cji prêt-à-por­ter.

Jej „ojcem chrzestnym”, jak zabawnie określa to Joanna, jest Karl Lagerfeld. Tak, dobrze czytacie.Joanna i Karl poznali się dzięki przyjaciołom kilka lat przed pojawieniem się pomysłu stworzenia marki.

Póź­niej spra­wy poto­czy­ły się dosyć szyb­ko. Karl moc­no wspie­rał Joan­nę w jej pla­nach i dzia­ła­niu. Mar­ka La Mania od począt­ku aspi­ro­wa­ła do okre­śla­nia jej mia­nem „domu mody”, czy­li fir­my, któ­rej wła­ści­ciel nie two­rzy kolek­cji i nie jest pro­jek­tan­tem, lecz zatrud­nia odpo­wied­nio wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków. Być może dzię­ki temu uda­ło się jej wkro­czyć na mię­dzy­na­ro­do­wy rynek modo­wy.

La-Mania-kolekcja-jesień-zima-3-2014-Warszawa-14.05.2014-r.-Fot.-Moda-Sukces-Dagmara-Solińska

NIEKOŃCZĄCA SIĘ LISTA SUKCESÓW

Pola­cy mają to do sie­bie, że nie lubią jak innym uda­je się odnieść suk­ces. Gdy obok sie­bie zesta­wio­no po raz pierw­szy nazwi­ska Prze­ta­kie­wicz i Lager­feld, było jasne, że teraz wszy­scy bacz­nie będą obser­wo­wać dzia­łal­ność Joan­ny i cze­kać na jej cho­ciaż­by naj­mniej­szy błąd. Docze­ka­li się. Roz­cza­ro­wa­nia.

Listę sukcesów otwiera pojawienie się kolekcji jesień/zima 2012/2013 w domu towarowym Harrods. Ubrania z metką La Manii wisiały tam obok takich brandów jak Chanel, Dior czy Diane von Furstenberg.

W 2013 roku mar­ka poja­wi­ła się w lon­dyń­skim pre­sti­żo­wym domu han­dlo­wym JOSEPH, a w 2014 zdo­by­ła nagro­dę w kate­go­rii „Mar­ka Roku” na Elle Sty­le Awards. Wśród  gwiazd, któ­re La Mania ubie­ra, znaj­du­ją się takie nazwi­ska jak Mał­go­rza­ta Socha, Kata­rzy­na Zie­liń­ska, Anja Rubik, a ostat­nio nawet księż­na Beatri­ce.

La_Mania_White_La_Mania_SS_2014-1

INNA NIŻ WSZYSTKIE

Głów­nym zało­że­niem La Manii jest brak ogra­ni­czeń, głów­nie wie­ko­wych. „Nie chcę robić mody dla okre­ślo­nej gru­py- jedy­nie nasto­la­tek czy doj­rza­łych kobiet. Rze­czy, któ­re two­rzy La Mania są dla każ­dej nowo­cze­snej kobie­ty. Bez wzglę­du na jej wiek.”- tak w jed­nym z wywia­dów mówi­ła o swo­jej dzia­łal­no­ści Joan­na. Oprócz mody prêt-à-por­ter, La Mania two­rzy cho­ciaż­by suk­nie ślub­ne- następ­ny przy­kład bra­ku ogra­ni­czeń.

Kolej­ną cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną La Manii są sta­ran­nie wyse­lek­cjo­now­ne tka­ni­ny, spro­wa­dza­ne głów­nie z Włoch czy Fran­cji. Este­ty­ka mar­ki w dużej mie­rze nawią­zu­je do mini­ma­li­zmu połą­czo­ne­go sub­tel­nie z gdzie­nie­gdzie prze­bi­ja­ją­cym prze­py­chem. Kobie­ta La Manii ma według zało­żeń być pew­na sie­bie, ele­ganc­ka i wyra­fi­no­wa­na. To nie jest moda maso­wa, w któ­rej nie sta­wia się ilość przed jakość. Tu jest odwrot­nie- wszyst­ko musi być ele­ganc­kie, luk­su­so­we i per­fek­cyj­ne w każ­dym calu. 

1658242_819751291417374_4304381285166184663_o
rg

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

LA MANIA DENIM
NAJLEPSZE KREACJE POLSKICH GWIAZD W ROKU 2014
LA MANIA – WIOSNA/LATO 2015
ZOOM ON: CALVIN KLEIN
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘKomentarze

komen­ta­rzy