ModaZOOM ON

Zoom on: Yves Saint Laurent

Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: pinterest.com, elle.com, huffingtonpost.fr Yves Saint Lau­rent był jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­jek­tan­tów mody, któ­ry w 1960 roku zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał modę i od tam­tej pory nie pozwo­lił o sobie zapo­mnieć. Yves Saint Lau­rent uro­dził się 1 sierp­nia…

Więcej
ModaZOOM ON

Zoom on: Patrick Demarchelier

Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: PATRICK DEMARCHELIER Patrick Demar­che­lier jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych foto­gra­fów mody, któ­ry utrzy­mu­je się na szczy­cie od ponad 30 lat. Jego zdję­cia zna­la­zły się na okład­kach naj­waż­niej­szych maga­zy­nów modo­wych z uwzględ­nie­niem „biblii mody“ – Vogue.…

Więcej
ModaZOOM ON

Królowa boho: Isabel Marant

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wiecz Nie wie­dzia­łam, co to moda Paryż, rok 1967. Na świat przy­cho­dzi cór­ka fran­cu­skie­go foto­gra­fa i nie­miec­kiej model­ki, Isa­bel­la. Jako 6‑latka odkry­wa, że dale­ko jej do grzecz­nej dziew­czyn­ki. Od różu i tiu­lu woli typo­we, męskie…

Więcej
ZOOM ON

Zoom on: Peter Lindbergh

Słyn­ny Vogue, wyda­nie luto­we 1990. Na jego łamach poja­wia­ją się czar­no-bia­łe zdję­cia Lin­dy Evan­ge­li­sty, Chri­sty Tur­ling­ton i Tatia­ny Patitz. Pozu­ją na pla­ży w zwy­kłych koszul­kach, nie wie­dząc jesz­cze, że świat mody sta­nie przed nimi otwo­rem. Nie wie tego też Peter Lind­bergh, któ­ry nie­świa­do­mie ode­gra klu­czo­wą rolę w wykre­owa­niu super­mo­de­lek lat 90-tych i potrzą­śnie świat­kiem mody.

Więcej
ModaZOOM ON

GIA CARANGI - Miało być inaczej

Dzi­siaj nale­ża­ła­by z pew­no­ścią do poko­le­nia star­szych, ale wciąż zdu­mie­wa­ją­co pięk­nych i zawo­do­wo speł­nia­ją­cych się super­mo­de­lek. Życie i karie­ra Gii Caran­gi poto­czy­ły się ina­czej niż chcie­li­by foto­gra­fo­wie, pro­jek­tan­ci i dzien­ni­ka­rze, zachwy­ce­ni jej zja­wi­sko­wą uro­dą utrwa­lo­ną na…

Więcej