ModaZOOM ON

Wszystko, co powinniście wiedzieć o MIU MIU

Wło­skie­go domu mody Pra­da nie trze­ba przed­sta­wiać niko­mu i to nie tyl­ko dla­te­go, że ubie­ra się w nim sam dia­beł. Jest on bowiem roz­po­zna­wal­ny na naj­więk­szych ryn­kach fashion dzię­ki dosko­na­łej jako­ści pro­jek­tom, któ­re od ponad 30 – stu lat reali­zo­wa­ne są pod bacz­nym okiem Miuc­ci Pra­dy – wnucz­ki zało­ży­cie­la fir­my Pra­da SpA. Aktu­al­nie chwy­tli­wym nazwi­skiem pro­jek­tant­ki sygno­wa­nych jest 5 luk­su­so­wych marek, wśród któ­rych z całą pew­no­ścią na spo­rą uwa­gę zasłu­gu­je mar­ka MIU MIU.

Wszystko, co powinniście wiedzieć o MIU MIU

Dla­cze­go aku­rat MIU MIU? Linia wyraź­nie wyróż­nia się na tle pozo­sta­łych, gdyż stoi do nich w abso­lut­nej opo­zy­cji. Sta­no­wi swo­iste­go rodza­ju kon­tra­punkt kla­sycz­nych i wyra­fi­no­wa­nych pro­jek­tów, któ­re są typo­we dla Pra­dy. Jest w zupeł­no­ści awan­gar­do­wa, cechu­jąc się żywio­ło­wo­ścią oraz nie­jed­no­li­to­ścią. Choć wszyst­kie kolek­cje MIU MIU z uwa­gi na wyko­na­nie moż­na zakla­sy­fi­ko­wać jako pro­jek­ty wyso­kiej kla­sy, zgod­nie z zało­że­niem twór­ców sta­no­wią one codzien­ną modę użyt­ko­wą zade­dy­ko­wa­ną mło­dzie­ży.

Mar­ka MIU MIU powsta­ła w 1993 roku, w któ­rym to Miuc­cia jako dyrek­tor kre­atyw­na zapra­gnę­ła dać wyraz swo­im pokła­dom eks­pre­sji. Na prze­strze­ni lat pro­jek­ty opar­te na pro­to­ty­pach odwzo­ro­wu­ją­cych czę­ści jej wła­snej gar­de­ro­by każ­do­ra­zo­wo urze­ka­ły pier­wiast­kiem zadzior­no­ści i pro­wo­ka­cji. Pierw­sze poka­zy kolek­cji w latach 90 – tych XX – go wie­ku mia­ły miej­sce w Nowym Jor­ku, Lon­dy­nie i Medio­la­nie. Naj­więk­szą popu­lar­ność mar­ce przy­nio­sły jed­nak­że te, któ­re zre­ali­zo­wa­no w Pary­żu po 2005 r.

Wszystko, co powinniście wiedzieć o MIU MIU

Miuc­cia pro­jek­tu­jąc pod szyl­dem MIU MIU pusz­cza wodze fan­ta­zji i ule­ga roz­ma­itym wpły­wom. Odważ­nie wkra­cza w świat popkul­tu­ry i współ­cze­snej bohe­my arty­stycz­nej, a tak­że odwo­łu­je się do mody lat 40. oraz 50. XX – go wie­ku, nie bojąc się przy tym zaska­ku­ją­cych zesta­wień czy ener­gicz­nych kolo­rów. Jak sama wie­lo­krot­nie pod­kre­śla­ła w licz­nych wywia­dach, jej twór­czość w przy­pad­ku przed­mio­to­wej mar­ki jest kom­plet­nie spon­ta­nicz­na i instynk­tow­na. Przy­glą­da­jąc się poszcze­gól­nym kolek­cjom MIU MIU na prze­strze­ni lat moż­na odnieść wra­że­nie, że dzię­ki sprzecz­no­ściom i pozor­ne­mu nie­ła­do­wi są to kolek­cje nie z tej zie­mi, osa­dzo­ne gdzieś w innym wymia­rze pomię­dzy prze­szło­ścią a futu­ry­stycz­ną przy­szło­ścią.

Buti­ki mar­ki znaj­du­ją się w naj­więk­szych euro­pej­skich sto­li­cach, a tak­że w USA i na ryn­ku azja­tyc­kim. Cie­szą oko eklek­tycz­ny­mi kolek­cja­mi i pro­stym, ele­ganc­kim desi­gnem. Kam­pa­nie rekla­mo­we MIU MIU sły­ną nato­miast z dopra­co­wa­nia zarów­no pod wzglę­dem kon­cep­cyj­nym, jak i este­tycz­nym. Do naj­po­pu­lar­niej­szych twa­rzy mar­ki zali­cza się model­kę Laeti­tię Casta, a tak­że aktor­ki takie jak Vanes­sę Para­dis, Katie Hol­mes, Aman­dę Sey­fried, czy też Kir­sten Dunst.

MIU MIU ma moc budo­wa­nia toż­sa­mo­ści. Wystar­czy spoj­rzeć na nie­ste­re­oty­po­we akce­so­ria i galan­te­rię mar­ki, czy też odu­rzyć się sygno­wa­nym przez nią zapa­chem okre­śla­nym jako stu­dium kon­tra­stu.

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Kola­że: Ola Kowal­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Prada zaskakuje!

Fan­ta­zyj­ne i ory­gi­nal­ne kolek­cje młod­szej mar­ki Pra­dy – Miu Miu od zawsze cie­szą się zain­te­re­so­wa­niem miło­śni­czek kon­tro­wer­sji. Nie­stan­dar­do­we połą­cze­nia wzo­rów, barw i struk­tur  czę­sto przy­czy­nia­ją się do sko­ja­rzeń z brzy­do­tą, jed­nak wie­lo­krot­nie sta­wa­ją się must-have…
Więcej
ModaMust have

10 modeli okularów przeciwsłonecznych na wiosnę

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia:  therow.com, net-a-porter.com, polyvore.com Rola oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych prze­sta­ła już ogra­ni­czać się jedy­nie do ochro­ny naszych oczu przed słoń­cem. Obec­nie jest to doda­tek, któ­ry nie­jed­nej sty­li­za­cji doda­je cha­rak­te­ru i bez któ­re­go żad­na sza­nu­ją­ca się fashio­nist­ka…
Więcej
ModaTrendy

POP ART NIE TYLKO W SZTUCE

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Ruch POP ART poja­wił się w poło­wie 1950 roku i obec­nie dość głę­bo­ko prze­nik­nął świat mody. Ten trend widać przede wszyst­kim na wybie­gach. W swo­ich wio­­se­n­no-let­nich kolek­cjach pro­jek­tan­ci wyka­za­li się umie­jęt­no­ścia­mi…
Więcej