ModaZOOM ON

10 faktów o … ALEXANDER WANG

Miał zaledwie 19 lat, kiedy zawojował świat mody. Dziś Wang jest jednym z najbardziej popularnych i pożądanych projektantów. Fashionistki od Nowego Jorku po Szanghaj chcą nosić jego ubrania, a on wie, co robić, by pozostały mu wierne. I choć wydaje się, że wiadomo o nim wszystko, to  Wang ma jeszcze trochę tajemnic…

 

Od 2005 roku nie ma sobie rów­nych – uta­len­to­wa­ny chło­pak o wschod­nich korze­niach może cie­szyć się wspar­ciem naj­więk­szych, w tym samej Anny Win­to­ur. Do teamu Ale­xan­dra Wan­ga nale­żą też Kate Moss, Kim Kar­da­shian i Rihan­na. Kto by pomy­ślał, że uro­dzo­ny w rodzi­nie chiń­skich emi­gran­tów chło­pak tak szyb­ko wej­dzie na sam szczyt – a wystar­czy­ły mu zale­d­wie dwa lata w Par­sons Scho­ol of Design, by tego doko­nać. Zaska­ku­ją­ce? Nie tyl­ko to.

 Fakt 1: Wszyst­ko zosta­je w rodzinie

Wang dzie­li się tym, co osią­gnął z naj­bliż­szy­mi. Od 2007 roku zatrud­nia rodzi­ców, bra­ta i szwa­gier­kę. A wła­ści­wie – współ­rzą­dzi mar­ką. To oni zaj­mu­ją naj­waż­niej­sze pozy­cje w fir­mie. Den­nis Wang, brat pro­jek­tan­ta, dba o finan­se, a jego żona to dyrek­tor zarzą­dza­ją­ca. Nie ma w tym nic zaska­ku­ją­ce­go, Ale­xan­der bowiem zawdzię­cza im swój suk­ces: na ślu­bie tej dwój­ki zapre­zen­to­wał swo­je pierw­sze pro­jek­ty. Miał wte­dy 15 lat.

Fakt 2: Im wcze­śniej, tym lepiej

Par­sons Scho­ol of Design nie była pierw­szym miej­scem, gdzie Wang szli­fo­wał swo­je umie­jęt­no­ści. Jako uczeń 8 kla­sy odbył staż w Lon­dy­nie – dostał się wte­dy do Cen­tral Saint Mar­tins, słyn­nej modo­wej kuź­ni talen­tów. Tam roz­po­czę­ły się karie­ry Ste­ve­na McQueen’a i Pho­ebe Philo.

 Fakt 3: Dzier­ga­nie jako zwia­stun sukcesu

Sła­wę Wan­go­wi przy­nio­sły … kasz­mi­ro­we swe­try. Kie­dy porzu­cił Par­sons, zajął się wła­śnie ich pro­duk­cją – goto­we sprze­da­wał oso­bi­ście, cho­dząc od drzwi do drzwi, aż wresz­cie tra­fił do   „The New York Times”. Resz­ta jest historią.

 alexander wang buty

Fakt 4: Ale­xan­der i buty

Sieć nowo­jor­skich skle­pów dla boga­czy był miej­scem, gdzie Wang uczył się mody. Jesz­cze jako bied­ny stu­dent dostał pra­cę w dzia­le obuw­ni­czym Bar­neys i przez jakiś czas tak wła­śnie zara­biał na życie. Dzi­siaj jego buty sto­ją na pół­kach, któ­re dosko­na­le poznał za młodu.

Fakt 5: Fan­ka Diane

Wiel­ka per­so­na bran­ży, Dia­ne von Fur­sten­berg zako­cha­ła się w Wan­gu, kie­dy ten miał 20 lat. Jej miłość zaczę­ła się od wspo­mnia­nych wcze­śniej swe­trów – kasz­mi­ro­we cudo zauwa­żo­ne u dzien­ni­kar­ki „Vogue’a” spra­wi­ło, że chcia­ła natych­miast zatrud­nić chło­pa­ka. Wang nie przy­jął wte­dy pro­po­zy­cji, ale i tak pozo­stał ulu­bień­cem Dia­ne. Do dziś pro­jek­tant­ka jest jego men­tor­ką i jed­ną z naj­więk­szych fanek.

Fakt 6: Geniusz i jego inspiracje

Pro­jek­tant nie szu­ka pomy­słów na egzo­tycz­nych waka­cjach, jak nie­któ­rzy kole­dzy po fachu. Te bowiem przy­cho­dzą same – kie­dy idzie do biu­ra albo wsia­da do metra. Cza­sa­mi wystar­czy jed­na, przy­pad­ko­wa rzecz , by Wang zaczął tworzyć.

alexander Wang plakat

Fakt 7: Miłość do błędów

W wywia­dzie dla Teen Vogue przy­znał, że tyl­ko dzię­ki błę­dom jest tam, gdzie chce być. Rzu­cił szko­łę i odszedł z Balen­cia­gi, a nadal roz­da­je kar­ty w bran­ży, przy oka­zji świet­nie się bawiąc. „Nie jestem w sta­nie unik­nąć błę­dów, któ­re trak­tu­ję jak wyzwa­nia. Tyl­ko one spra­wia­ją, że może powstać coś nie­zwy­kłe­go”, tłu­ma­czył Wang.

 Fakt 8: Mama wie najlepiej

Jak prze­ko­nu­je Ale­xan­der, jego mat­ka wie­rzy w magię. Naj­młod­sze­go syna uro­dzi­ła po 40-ce, myśla­ła jed­nak o usu­nię­ciu cią­ży. Zanim pod­ję­ła decy­zję, uda­ła się do wróż­ki. Ta powie­dzia­ła, że dziec­ko osią­gnie nie­by­wa­ły suk­ces, któ­ry wpły­nie rów­nież na losy rodzi­ny. Po latach prze­wi­dzia­ła też współ­pra­cę Wan­ga z bra­tem, co oka­za­ło się prawdą.

Fakt 9: Szczę­ściem trze­ba się dzielić

Chiń­ski pro­jek­tant anga­żu­je się cha­ry­ta­tyw­nie – nie­daw­no z orga­ni­za­cją DoSo­me­thing roz­po­czął kam­pa­nię, do któ­rej zapro­sił 38 sław­nych przy­ja­ciół. Kim Kar­da­shian, Kate  Moss cy Cara Dele­vin­gne  poka­za­ły się w blu­zach i –shir­tach Wan­ga, któ­re wysta­wio­no na sprze­daż. Poło­wa zysku ma tra­fić na kon­to DoSomething.

Fakt 10: Mode­lo­wy skład

Sko­ro mowa o przy­jaź­ni, war­to dodać, że Ale­xan­der do gro­na naj­bliż­szych osób zali­cza kil­ka mode­lek. Anna Ewers, Lexi Boling, Binx Wal­ton i Han­ne Gaby Opie­le to jego muzy w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym. Naj­czę­ściej zatrud­nia je do swo­ich kam­pa­nii, a fani czwór­kę Wan­ga nazy­wa­ją „Klu­bem Nie­grzecz­nych Dziewczyn”.

Tekst: Karo­li­na Błaszkiewicz
Zdję­cia: instagram.com

 

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaZOOM ON

15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wie­cie, że Yves Saint Lau­rent jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych rysow­ni­ków wszech cza­sów? Do swo­ich pro­jek­tów ubrań wpro­wa­dza ruch i świet­nie bawi się kolo­ra­mi. Macie ocho­tę na wię­cej deta­li doty­czą­cych życia pro­jek­tan­ta? To dopiero…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *