ModaZOOM ON

Lena Terlutter i jej własny świat mody

lenaTerlutter_1_og

Wie­le jest inspi­ru­ją­cych kobiet, któ­re osią­gnę­ły suk­ces, zacho­wu­jąc przy tym kla­sę i zdro­wy roz­są­dek. Nie­ła­two taki sta­tus osią­gnąć, ale połą­cze­nie inte­lek­tu, este­ty­ki i cięż­kiej pra­cy spra­wia, że nie trze­ba zabie­gać o uwa­gę odbior­ców, sami ją wyka­zu­ją. Zapra­sza­my do świa­ta 32-let­niej biz­ne­swo­man, któ­ra idzie wła­sną dro­gą. Two­rzy z rado­ści, pasji , czy­li pro­sto z ser­ca, któ­re jej tę dro­gę pod­po­wia­da.

Lenę Ter­lut­ter bez wąt­pie­nia moż­na nazwać kró­lo­wą nie­miec­kiej mody, jest wła­ści­ciel­ką czte­rech skle­pów, któ­re znaj­du­ją się na jed­nej z mod­nych ulic Kolo­nii. To praw­dzi­wa poku­sa dla wszyst­kich miło­śni­ków mody. Blo­ger­ka, sty­list­ka, mat­ka i kró­lo­wa social mediów. Jej pro­fil na Insta­gra­mie obser­wu­je ponad 200 tysię­cy osób, a dba­łość o deta­le i poczu­cie este­ty­ki zasłu­gu­ją na uzna­nie i sym­bo­licz­ne ‘ser­ce’. Sami nie wie­my co bar­dziej nam się podo­ba: nie­ska­zi­tel­ny styl Leny, jej słod­ka córecz­ka Lou, któ­rej kre­acje ide­al­nie współ­gra­ją i dopeł­nia­ją sty­li­za­cje mamy, czy może ich uro­czy pupil albo po pro­stu cało­kształt, któ­ry two­rzą. Lena prócz uko­cha­nej córecz­ki ma jesz­cze czwór­kę swo­ich pere­łek. Nie jest tyl­ko blo­ger­ką modo­wą, pro­wa­dzi pręż­nie dzia­ła­ją­cy biz­nes, któ­re­go jest naj­lep­szą amba­sa­dor­ką. Nie­miec­kie media są zachwy­co­ne jej skle­pa­mi, któ­re ofe­ru­ją pięk­ne wnę­trza i rów­nie cie­ka­wą zawar­tość. Każ­dy jest inny, ale wspa­nia­le się uzu­peł­nia­ją. Uzna­wa­ne są za jed­ne z naj­waż­niej­szych miejsc na modo­wej mapie Kolo­nii.

Pierw­szy z nich – Salon Sah­ne­stück, powstał w 2007 roku, na miej­scu daw­ne­go salo­nu fry­zjer­skie­go z lat 70-tych, jego urok pozo­stał i stał się tłem dla modo­we­go pro­jek­tu Lany. Naj­now­szy adres to BB Love tuż obok Buti­que Bel­gi­que, któ­rej nazwa hoł­du­je tęt­nią­cej życiem Dziel­ni­cy Bel­gij­skiej w Kolo­nii. Butik oka­zał się miej­scem spo­tkań: ulicz­nych poka­zów mody, wystaw, czy pre­mier ksią­żek. To waż­ny punkt na mapie, gdzie zado­wo­le­ni goście z chę­cią publi­ku­ją sel­fie z logo skle­pu, zaraz po uda­nych zaku­pach. BB Love, jest uzu­peł­nie­niem poprzed­nie­go skle­pu – spodo­ba się miło­śni­kom desin­gu i pro­jek­to­wa­nia wnętrz. Każ­dy lokal jest wyjąt­ko­wy, a ich aran­ża­cja przy­cią­ga, dla­te­go cięż­ko przejść koło nich obo­jęt­nie.

LenaTerlutterStyleInspiration24

Jak to się zaczę­ło?

Lana jako nasto­lat­ka pra­co­wa­ła jako model­ką, tam jak sama tłu­ma­czy pozna­ła wie­le osób z bran­ży, dzię­ki któ­rym łatwiej było jej zde­cy­do­wać się na wła­sny krok w tej dzie­dzi­nie. Stu­dio­wa­ła Mię­dzy­na­ro­do­we Zarzą­dza­nie Modą w Amster­da­mie, pod­czas stu­diów dosta­ła ofer­tę pra­cy, któ­ra pomo­gła spre­cy­zo­wać jej pla­ny i dopro­wa­dzi­ła do decy­zji o zało­że­niu wła­sne­go biz­ne­su.

Lena jest skrom­na, ale dosko­na­le wie cze­go chce, ma wła­sny pomysł na swój modo­wy świat. Jej styl to swo­bod­na ele­gan­cja, z widocz­nym zami­ło­wa­niem do moc­nych i ele­ganc­kich dodat­ków. Odpo­wied­nia aran­ża­cja spra­wia, ze jej sty­li­za­cje zawsze są uda­ne. Pro­wa­dzo­ny przez nią blog jest przej­rzy­sty i cie­ka­wy. Oprócz pięk­nej sza­ty gra­ficz­nej mamy m.in. zakład­kę shop, gdzie Lana selek­cjo­nu­je swo­je ulu­bio­ne pro­duk­ty róż­nych marek i dzie­li je na kate­go­rie. Począw­szy od ubrań, przez dodat­ki, pomy­sły na pre­zen­ty i ubra­nia dla dzie­ci. Zatem na jej stro­nie znaj­dzie­cie nie­zli­czo­ną ilość inspi­ra­cji i pro­po­zy­cji jak ubrać się tak jak ona i jej cór­ka.

IMG_7295-1280x1280

Dla nas jest wzo­rem , bo od począt­ku budo­wa­ła swo­ją karie­rę na solid­nych fun­da­men­tach. Jest kolej­nym z dowo­dów na to, że cięż­ka pra­ca i pasja przy­no­si efek­ty i szczę­ście. Speł­nia się zawo­do­wo, ale cią­gle ma zapał i gło­wę peł­ną pomy­słów. Kie­dy inni osie­dli­by na lau­rach, ona dziel­nie brnie do przo­du, nie dyk­tu­je niko­mu tren­dów, ale zachę­ca do zaba­wy modą. Prze­glą­da­jąc jej zdję­cia prze­no­sisz się do baj­ki, gdzie wszyst­ko ide­al­nie ze sobą współ­gra, a mała dziew­czyn­ka i słod­ki pie­sek doda­ją tej nie­wy­mu­szo­nej ele­gan­cji słod­kie­go sma­ku.

Czym nas jesz­cze zasko­czy? Nie wia­do­mo. Pew­ne jest, że z jej wro­dzo­ną wraż­li­wo­ścią i poczu­ciem este­ty­ki będzie to coś urze­ka­ją­ce­go.

Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.28.16

Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.39.15

Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.29.08

Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.41.28

Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.29.58
Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.30.30
Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.31.02
Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.31.50
Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.34.07
Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.28.40
Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.34.35
Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.34.58

Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.37.52
Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.38.06
Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.38.59
Zrzut ekranu 2016-01-11 o 20.35.29

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: lenaterlutter.com

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

IT GIRL: JEANNE DAMAS

Jest uoso­bie­niem wszyst­kie­go co podzi­wia­my w Pary­żan­kach: nie­zwy­kle sty­lo­wa, natu­ral­nie pięk­na, inte­li­gent­na i zabaw­na. Zawsze wyglą­da wspa­nia­le, two­rząc przy tym wra­że­nie, jak­by świet­ny wygląd przy­cho­dził jej zupeł­nie od nie­chce­nia. Poznaj­cie Jean­ne Damas – fran­cu­ską IT…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *