ModaZOOM ON

ZOOM ON KHAITE

  Pierw­sza z kolek­cji nowo­jor­skiej mar­ki KHAITE ready-to-wear na jesień 2016,  i jak każ­da kolej­na, to połą­cze­nie pier­wiast­ka męskie­go z kobie­co­ścią; kon­trast pomię­dzy siłą, a jed­no­cze­śnie deli­kat­no­ścią; kla­sy­ką i nowo­cze­sno­ścią, a tak­że płyn­no­ścią i strukturą.…

Więcej
ModaZOOM ON

15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wie­cie, że Yves Saint Lau­rent jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych rysow­ni­ków wszech cza­sów? Do swo­ich pro­jek­tów ubrań wpro­wa­dza ruch i świet­nie bawi się kolo­ra­mi. Macie ocho­tę na wię­cej deta­li doty­czą­cych życia pro­jek­tan­ta? To dopiero…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: Nannacay

Nie­ba­nal­ne, kolo­ro­we, potrak­to­wa­ne tro­chę z przy­mru­że­niem oka: takie są toreb­ki Nan­na­cay, któ­re poko­cha­li już m.in Pan­do­ra Sykes i Man Repel­ler, a wkrót­ce sta­ną się abso­lut­nym must-have tego lata!  Mar­ce zało­żo­nej przez bra­zy­lij­kę Mar­cię Kemp przy­świe­ca hasło:…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: NAKED BRUCE

Leg­gin­sy z lycry do tej pory koja­rzy­ły się jedy­nie z siłow­nią. Ich obli­cze odmie­ni­ła pocho­dzą­ca z Litwy Moni­ka Vait­kie­ne, któ­ra w 2013 zało­ży­ła mar­kę  Naked Bru­ce. Dziś jej pro­jek­ty zna­ne są  w całej Euro­pie, a…

Więcej
ModaZOOM ON

IT GIRL: JEANNE DAMAS

Jest uoso­bie­niem wszyst­kie­go co podzi­wia­my w Pary­żan­kach: nie­zwy­kle sty­lo­wa, natu­ral­nie pięk­na, inte­li­gent­na i zabaw­na. Zawsze wyglą­da wspa­nia­le, two­rząc przy tym wra­że­nie, jak­by świet­ny wygląd przy­cho­dził jej zupeł­nie od nie­chce­nia. Poznaj­cie Jean­ne Damas – fran­cu­ską IT…

Więcej
ModaZOOM ON

Zoom on Mercedes Castillo

Mer­ce­des Castil­lo, hisz­pań­ska pro­jek­tant­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są pięk­nie zdo­bio­ne buty, toreb­ki, kolek­cje prêt-à-por­ter i akce­so­ria, całe swo­je dzie­ciń­stwo i lata mło­do­ści spę­dzi­ła w Hisz­pa­nii. Kil­ka lat póź­niej zaczę­ła stu­dio­wać pro­jek­to­wa­nie mody w Madry­cie oraz…

Więcej
ModaZOOM ON

Zoom on: BOYY

Pro­jek­tan­ci Jes­se Dor­sey (Kana­dyj­czyk) i Wan­na­si­ri Kong­man spo­tka­li się w 2004 roku w Nowym Jor­ku, by dwa lata póź­niej zało­żyć mar­kę BOYY – uoso­bie­nie świe­żej, zupeł­nie nowej inter­pre­ta­cji luk­su­su w dobie ‘it bag’, two­rząc niszę, która…

Więcej
ModaZOOM ON

Siła Sióstr. Zimmermann.

Mini­ma­li­stycz­ne, pofa­brycz­ne wnę­trze. Na sali panu­je cisza, któ­rą prze­ry­wa­ją jedy­nie odgło­sy kolej­no zapa­la­nych świa­teł. Po chwi­li z gło­śni­ków zaczy­na dobie­gać gło­śna, hip­no­ty­zu­ją­ca muzy­ka. Widzo­wie zasty­ga­ją bez ruchu, a na wybieg wycho­dzą pierw­sze model­ki. Jest 14 lute­go 2017 roku, a Zim­mer­mann wła­śnie prezentuje…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON Hillier Bartley

Kobie­ta Hil­ler Bar­tley to kobie­ta zawa­diac­ka i nie­prze­wi­dy­wal­na. Pro­jek­tant­ki Luel­la Bar­tley i Katie Hil­ler spo­tka­ły się w latach 90 w Lon­dy­nie i od tej pory są nie tyl­ko naj­lep­szy­mi przy­ja­ciół­ka­mi, ale i współ­pra­cow­ni­ka­mi. Stwo­rzo­na przez…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON Alexandre Birman

Jak to się dzie­je, że tą część bran­ży mody zwią­za­ną z pro­jek­to­wa­niem obu­wia cał­ko­wi­cie zdo­mi­no­wa­li męż­czyź­ni? Jeste­śmy pew­ni, że nikt tak jak oni potra­fi doce­nić pięk­no kobie­cych nóg i zro­zu­mieć, za co poko­cha­ły­śmy te niebotycznie…

Więcej
ModaZOOM ON

Torby MANU Atelier

Zain­spi­ro­wa­ne pra­cą ojca, sza­no­wa­ne­go skó­rza­ne­go rze­mieśl­ni­ka wyro­bów skó­rza­nych ze Stam­bu­łu w Tur­cji, sio­stry i współ­za­ło­ży­ciel­ki Beste i Marve Mana­stir stwo­rzy­ły wła­sną linię tore­bek w lutym 2014 roku. A wszyst­ko to pod patro­na­tem i pie­czą warsztatu…

Więcej
ModaZOOM ON

Skandynawski szyk - Little Liffner

Sztok­holm­ska mar­ka z akce­so­ria­mi Lit­tle Lif­f­ner to przede wszyst­kim tor­by, któ­re pozwa­la­ją noszą­cym je na wyraź­ne eks­po­no­wa­nie wła­sne­go, nie­po­wta­rzal­ne­go sty­lu. Już od same­go począt­ku, od cza­su jej powsta­nia w 2012 r. kon­se­kwent­nie zdo­by­wa rze­sze wiernych…

Więcej