ModaZOOM ON

Miroslava Duma

Tekst: Alek­san­dra Dziadul
Zdję­cia: pinterest.com

13-miroslava-duma

Miro­sla­va Mikhe­eva Duma uro­dzi­ła się w 1985 roku, w jed­nej z rosyj­skich miej­sco­wo­ści. Obec­nie jest uzna­wa­na za jed­ną z naj­bar­dziej wpły­wo­wych i inspi­ru­ją­cych kobiet w świe­cie mody. Jak uda­ło jej się w tak mło­dym wie­ku zyskać mia­no dyk­ta­tor­ki tren­dów, nie tyl­ko za wschod­nią granicą? 

Dzie­ciń­stwo i cza­sy nasto­let­nie Miry upły­nę­ły pod zna­kiem wygo­dy oraz luk­su­su za spra­wą dobrze sytu­owa­ne­go ojca, zaj­mu­ją­ce­go się zawo­do­wo poli­ty­ką. Dobro­byt wyni­ka­ją­cy z pozy­cji rodzin­nej nie był jed­nak dla niej hamul­cem roz­wo­ju, lecz moto­rem do dzia­ła­nia i moty­wa­cją do posze­rza­nia hory­zon­tów. W wie­ku 19 lat Rosjan­ka zaan­ga­żo­wa­ła się w dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną, two­rząc fun­da­cję „Peace Pla­net”, zaj­mu­ją­cą się reali­za­cją róż­no­rod­nych pro­jek­tów spo­łecz­nych na rzecz potrze­bu­ją­cych pomo­cy w zakre­sie edu­ka­cji i dba­ło­ści o zdro­wie. Wiel­kie ser­ce pozwo­li­ło jej dosię­gnąć gwiazd, gdyż jej przy­go­da z modą, a zara­zem zawrot­na karie­ra, roz­po­czę­ły się wła­śnie od dobro­czyn­no­ści i tego co się z nią wią­za­ło – od bywa­nia „na salonach”.

Duma zaczę­ła być roz­po­zna­wal­na począt­ko­wo wyłącz­nie w rosyj­skich mediach za spra­wą rewe­la­cyj­nie prze­my­śla­nych sty­li­za­cji, cechu­ją­cych się nie­sztam­po­wo­ścią i – jak na  Rosję przy­sta­ło – blich­trem. Dosko­na­ły smak i poczu­cie gustu zosta­ły jed­nak szyb­ko zauwa­żo­ne oraz doce­nio­ne przez resz­tę świa­ta. Postać Miry na potę­gę zaczę­ła figu­ro­wać w naj­lep­szych modo­wych ser­wi­sach inter­ne­to­wych i maga­zy­nach. Jej obec­ność na Fashion Weeku w Medio­la­nie, Pary­żu, czy Lon­dy­nie nigdy nie obe­szła się bez echa wśród blo­ge­rów, dzien­ni­ka­rzy i foto­gra­fów. Tym spo­so­bem Rosjan­ka zyska­ła gro­no wier­nych fanów, sta­ła się wzo­rem do naśla­do­wa­nia w zakre­sie stre­et wear’u muśnię­te­go eks­tra­wa­gan­cją i obję­ła sta­no­wi­sko redak­tor­ki w rosyj­skim wyda­niu kul­to­we­go Har­pe­r’s Baza­ar. Dal­sze suk­ce­sy mło­dziut­kiej Rosjan­ki były nie­unik­nio­ne i tra­fia­ły na jej kon­to z pręd­ko­ścią światła.

Dziś Miro­sla­va współ­pra­cu­je z wie­lo­ma gorą­cy­mi nazwi­ska­mi z bran­ży modo­wej i dzien­ni­kar­skiej, jest dyrek­tor­ką mediów cyfro­wych doniec­kie­go domu towa­ro­we­go TSUM, a tak­że speł­nia się jako fre­elan­cer­ka – z jej ini­cja­ty­wy oraz pod jej okiem pro­wa­dzo­na jest plat­for­ma inter­ne­to­wa „Buro24/7”, na któ­rej moż­na zna­leźć wszyst­ko, co inte­re­su­je każ­dą praw­dzi­wą fashion vic­tim – ogrom wysu­bli­mo­wa­nych tren­dów, dopra­wio­nych słusz­ną daw­ką kul­tu­ry. Ser­wis uru­cho­mio­ny został w prze­szło 10 kra­jach i wyda­je się być już tyl­ko kwe­stią cza­su otwar­cie jego pol­sko­ję­zycz­nej wersji.

Czym tak napraw­dę wyróż­nia się look iko­ny sty­lu, zasłu­gu­ją­cej w na mia­no It Girl, któ­rej modo­we zesta­wie­nia każ­de­go dnia pró­bu­ją odtwo­rzyć tysią­ce kobiet? Prze­pych, etnicz­ne akcen­ty, kobie­ce faso­ny i nie­tra­dy­cyj­ne połą­cze­nia – to szla­gie­ro­we cechy wize­run­ku Miro­sla­vy. W jej sza­fie znaj­dą się pereł­ki od pro­jek­tan­tów, m.in. od Stel­li McCart­ney, Cha­nel, Valen­ti­no, czy Chloé, ale nie zabrak­nie rów­nież wyro­bów wyso­kiej kla­sy od lokal­nych marek, sygno­wa­nych rodzi­my­mi nazwiskami.

To zadzi­wia­ją­ce jak wiel­kie­go zamie­sza­nia w mediach może doko­nać deli­kat­na kobie­ta, któ­rej losy kształ­tu­ją głów­nie idą­ce w parze odwa­ga i przed­się­bior­czość. Potę­ga świa­do­mo­ści wła­snej mar­ki może być klu­czem do wyma­rzo­nej karie­ry, co dosko­na­le udo­wod­ni­ła i w dal­szym cią­gu udo­wad­nia Miro­sla­va Duma. Jej przy­pa­dek pozwa­la zasad­nie i z przy­mru­że­niem oka pod­wa­żyć stwier­dze­nie, iż „to nie sza­ta zdo­bi człowieka”…

EKSPERYMENTUJĘ, MIESZAM I BAWIĘ SIĘ!”

– tak swoje nastawienie do mody opisuje Miroslava Duma

Chcesz poznać bli­żej punkt widze­nia It Girl, któ­rej styl prze­wo­dzi więk­szo­ści fashio­ni­stek w Moskwie i innych zakąt­kach glo­bu? Zaj­rzyj na Insta­gram @miraduma lub na stro­nę inter­ne­to­wą www.buro247.com

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

Komentarze

komentarzy

Related posts
ExclusiveModaStreet style

London Fashion Week - ekskluzywnie na VERS-24

Kró­lo­wa­ła żywa czer­wień z ostrym różem, czy­li naj­go­ręt­sze połą­cze­nie sezo­nu; kwia­to­we prin­ty zdo­bią­ce roc­ko­we, skó­rza­ne ramo­ne­ski oraz spodnie, czy uwiel­bia­ne od kil­ku sezo­nów kurt­ki bom­ber oraz kla­sycz­ne, beżo­we tren­cze. Spe­cjal­nie dla Was, redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła eks­klu­zyw­ne zdję­cia stre­et sty­lu z pierw­sze­go dnia tygo­dnia mody, pro­sto z lon­dyń­skich ulic!
Więcej
ModaMust have

„NOWA FALA” XXI WIEKU - T-SHIRT Z NADRUKIEM

Ponow­nie nad­cho­dzi era mani­fe­sto­wa­nia swo­ich poglą­dów poprzez strój. Tym razem, do gło­su docho­dzą koszul­ki z nadru­ka­mi. Pierw­sze tego typu topy moż­na zaob­ser­wo­wać w latach 60. XX wie­ku. Pre­kur­so­ra­mi tren­du są Tom­my Roberts i Tre­vor Myles,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *