ModaZOOM ON

10 faktów których nie wiesz o marce Balmain

BALMAIN-LOGO-BLACK-HI14

  • Pier­re Ale­xan­dre Clau­dius Bal­ma­in uro­dził się w 1914 roku w Sabau­dii – połu­dnio­wo-wschod­nim regio­nie Fran­cji. Ojciec – han­dlarz tka­ni­na­mi – osie­ro­cił go, gdy chło­piec miał zale­d­wie sie­dem lat. Mat­ka z pomo­cą swo­ich sióstr pro­wa­dzi­ła butik z ubra­nia­mi – mały Pier­re wycho­wał się zatem w rodzi­nie o głę­bo­ko zako­rze­nio­nej kra­wiec­kiej tra­dy­cji. Gdzie od naj­młod­szych lat miał stycz­ność z tka­ni­na­mi, sprze­da­żą i jako­ścią. Pier­re roz­po­czął stu­dia na wydzia­le archi­tek­tu­ry przy Eco­le des Beax Arts, któ­re porzu­cił, żeby pra­co­wać dla pro­jek­tan­ta Edwar­da Moly­neux. Woj­nę Pier­re prze­cze­kał w górach, w domu mat­ki – odkła­da­jąc na ten czas pasję pro­jek­to­wa­nia. W 1941 roku pro­jek­tant został sty­li­stą kolej­ne­go sław­ne­go twór­cy mody hau­te coutu­re – Lucie­na Lelon­ga, u któ­re­go nauki pobie­rał rów­nież Chri­stian Dior. Pod uważ­nym okiem Lelon­ga obaj mło­dzi pro­jek­tan­ci szyb­ko zaczę­li pro­wa­dzić wła­sne ate­lier, mając tym samym namiast­kę autor­skich marek i kolek­cji. Pra­ca ta  zaowo­co­wa­ła  dłu­go­let­nią przy­jaź­nią pomię­dzy pro­jek­tan­ta­mi, któ­rzy wkrót­ce mie­li wstą­pić do sze­re­gu legen­dar­nych kre­ato­rów mody.
  •  W karie­rze Pierre’a prze­ło­mem było zało­że­nie  wła­sne­go, ist­nie­ją­ce­go  do dziś domu mody. Było to moż­li­we dzię­ki jego wier­nej przy­ja­ciół­ce, Ger­tru­dzie Ste­in. Nawią­za­ła ona kon­takt z nowo­jor­ską mar­ką kosme­tycz­ną Revlon, któ­ra pra­gnę­ła wejść na rynek euro­pej­ski i chcia­ła zain­we­sto­wać we wscho­dzą­cy fran­cu­ski talent. Ich wybór padł wła­śnie na Pierre’a. Bal­ma­in zapre­zen­to­wał kolek­cję Jolie Mada­me, któ­ra sta­ła się pre­lu­dium do New Look Chri­si­tia­na Dio­ra. Obie linie sta­ły się w oka­mgnie­niu czo­ło­wym wize­run­kiem mody lat 50. XX wie­ku. Bal­ma­in ruszył do Sta­nów Zjed­no­czo­nych z serią wykła­dów na temat pary­skiej ele­gan­cji i sty­lu, któ­re gło­sił w klu­bach dla kobiet – był to strzał w dzie­siąt­kę. Odzew był tak wiel­ki, że mło­dy pro­jek­tant został okrzyk­nię­ty wybaw­cą fran­cu­skiej mody. Ame­ry­kan­ki maso­wo przy­jeż­dża­ły do Pary­ża na zaku­py.
  • W domu mody Bal­ma­in, pra­co­wa­li mię­dzy inny­mi Oscar de la Ren­taGil­les Defo­ur – wcze­śniej przez 15 lat będą­cy pra­wą ręką Kar­la Lager­fel­da, a następ­nie Chri­sto­pher Decar­nin, któ­ry stał na cze­le fran­cu­skiej mar­ki. Ubie­rał takie zna­ko­mi­to­ści  dru­giej woj­ny świa­to­wej jak Ava Gard­ner i Bri­git­te Bar­dot. Pierw­sza dama Nika­ra­gui była sta­łą klient­ką oraz kró­lo­wą Taj­lan­dii.
  •  Po śmier­ci Bal­ma­in w 1982 roku, dom był pro­wa­dzo­ny przez Erik Mor­ten­sen, opi­sa­nej przez Vogue jako “pra­wi­cy Pier­re Bal­ma­in.  Mor­ten­sen wstą­pił do domu, aby pra­co­wać jako asy­stent Bal­ma­in w 1951 roku, po kolej­nych Bal­ma­in, Mor­ten­sen pra­co­wał do utrzy­ma­nia este­ty­ki mar­ki. W  świe­cie cią­gle żywe­go coutu­re zacho­wu­jąc ducha kre­atyw­no­ści w bran­ży mody, wygrał dwa Zło­te naparst­ki.
  • Oko­ło roku 2008 i 2009, linia odzie­ży sta­ła się nie­zwy­kle popu­lar­ne zarów­no wśród modo­wych cza­so­pism, i cele­bry­tów.  Jego  kolek­cja poka­za­na pod­czas Pary­skie­go Tygo­dnia Mody sta­ła się cał­ko­wi­cie „ retro”.
  • Wśród muzy­ków był natchnie­niem w wie­lu utwo­rach. Gwiaz­dy popu mia­ły odzwier­cie­dle­nie jego pro­jek­tów w muzy­ce, tak­że moż­na śmia­ła stwier­dzić ze jest mistrzem w swo­im fachu.

Zrzut ekranu 2015-11-06 o 15.16.06

  •  Rouste­ing dołą­czył do fir­my w 2009 roku, po ukoń­cze­niu pre­sti­żo­wej fran­cu­skiej szko­ły   mody i pra­cy pod Rober­to Caval­li. Choć lubił chciał wpro­wa­dzić tro­chę  aspek­tów fran­cu­skie­go coutu­re.  W chwi­li jego powo­ła­nia, Rouste­ing był sto­sun­ko­wo mało zna­nym pro­jek­tan­tem i przy­niósł bar­dzo potrzeb­ne świe­że spoj­rze­nie na este­ty­kę mar­ki, któ­ry pozo­sta­je do dziś. Był uzna­wa­ny w Azji gdzie odzież tej mar­ki ma dużo nabyw­ców.
  • W kam­pa­nii wio­sna lato 2014 poja­wi­ła się przy­ja­ciół­ka i muza Rousteing’a – Rihan­na, a nie­dłu­go potem, w pro­jek­tach nowe­go dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go Bal­ma­in, na salo­nach zaczę­ła poja­wiać się inna cele­bryt­ka – Kim Kar­da­shian. To wła­śnie ona, w towa­rzy­stwie swo­je­go męża Kanye Westa, pro­mu­je naj­now­szą męską kolek­cję na sezon wio­sna lato 2015. Twór­czość  uwiel­bia­na jest rów­nież przez naj­lep­sze top­mo­del­ki. Takie jak  przed­sta­wi­ciel­ki świa­to­we­go mode­lin­gu jak Rosie Hun­ting­ton- Whi­te­leyJour­dan Dunn czy Ken­dall Jen­ner, oprócz tego, że rekla­mu­ją jego pro­jek­ty w kam­pa­niach, się­ga­ją po nie tak­że pry­wat­nie.

Zrzut ekranu 2015-11-06 o 15.15.52

  • W cza­sach kry­zy­su Bal­ma­in zwięk­szył zyski o kil­ka­na­ście pro­cent. Ale Rouste­ing ma poten­cjał, żeby swo­je impe­rium uczy­nić jesz­cze potęż­niej­szym. Ma za sobą świet­ną szko­łę pro­jek­to­wa­nia. Zanim tra­fił do fran­cu­skie­go domu mody, pra­co­wał jako asy­stent Pete­ra Dun­da­sa u wło­skie­go pro­jek­tan­ta Rober­to Caval­le­go. Wcze­śniej stu­dio­wał na Esmod, pre­sti­żo­wej uczel­ni mody w Bor­de­aux. – Egza­min wstęp­ny na stu­dia zda­łem z dwu­let­nim wyprze­dze­niem. Zapi­sa­łem się na uczel­nię i w wie­ku 18 lat wyje­cha­łem do Włoch, żeby cie­szyć się la dolce vita – opo­wia­da. – Po sze­ściu mie­sią­cach waka­cji moi rodzi­ce posta­no­wi­li, że nie będą dłu­żej dawać mi kie­szon­ko­we­go. Wte­dy do Flo­ren­cji i tra­fi­łem na prak­ty­ki do Rober­to Caval­le­go. Peter Dun­das był moim mistrzem. W fir­mach wło­skich, któ­re są praw­dzi­wy­mi impe­ria­mi mody, trze­ba umieć robić wszyst­ko: od hafto­wa­nia na skó­rze po kro­je­nie dżin­sów czy robie­nie nadru­ków. Pra­co­wa­łem tak inten­syw­nie, że zapo­mnia­łem nawet o wła­snych uro­dzi­nach – wspo­mi­na.
  • Oli­vier Rouste­ing ma 27 lat, wiel­kie ambi­cje i sza­cu­nek do cięż­kiej pra­cy. Odkąd objął ste­ry w Bal­ma­in, zyski legen­dar­ne­go fran­cu­skie­go domu mody wzro­sły o kil­ka­na­ście pro­cent. Wia­ra w sie­bie i pra­co­wi­tość mogą zdzia­łać cuda.

Tekst: Karo­li­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: balmain.com, instagram.com

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

VICTORIA'S SECRET X BALMAIN

5 Paź­dzier­ni­ka, 2017 – Mar­ka Victoria’s Secret ogło­si­ła limi­to­wa­ną kolek­cję VSxBAL­MA­IN. Oli­vier Rouste­ing, Dyrek­tor Kre­atyw­ny pary­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wał linię, któ­ra odzwier­cie­dla nowo­cze­sne i sek­sow­ne syl­wet­ki z któ­rych sły­nie Victoria’s Secret, jed­no­cze­śnie nada­jąc im nie­po­wta­rzal­ny…
Więcej
ModaNewsroom

10 faktów, których nie wiedzieliście o Uterqüe

  Jeden z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych w tym roku skle­pów na pol­skim ryn­ku, w któ­rym pierw­sze skrzyp­ce gra­ją nie ubra­nia, ale akce­so­ria. Hisz­pań­ska, luk­su­so­wa mar­ka dla kobiet ponad wszyst­ko cenią­cych sobie jakość i dba­łość o szcze­gó­ły,…
Więcej
MiejscaStyl życia

10 faktów których nie wiesz o COSTA Coffee

Dru­ga, zaraz po Star­buck­sie naj­po­pu­lar­niej­sza sie­ciów­ka z kawą w roli głów­nej. Oczy­wi­ście mowa tu o COSTA COFFEE. Każ­dy z nas na pew­no nie raz skosz­to­wał wani­lio­wej Orki lub w okre­sie świą­tecz­nym Pier­ni­ko­wej Lat­te. Począt­ko­wo kawiar­nia…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *