ModaZOOM ON

Skandynawski szyk – Little Liffner

Sztokholmska marka z akcesoriami Little Liffner to przede wszystkim torby, które pozwalają noszącym je na wyraźne eksponowanie własnego, niepowtarzalnego stylu. Już od samego początku, od czasu jej powstania w 2012 r. konsekwentnie zdobywa rzesze wiernych klientów na całym świecie. Recepta na sukces?

torby Little Liffner

Mar­ka ofe­ru­je wyso­kiej jako­ści tor­by, któ­rych posia­da­nie sta­je się czy­stym, nie­wy­mu­szo­nym luk­su­sem. Połą­cze­nie skan­dy­naw­skiej pro­sto­ty z funk­cjo­nal­no­ścią i wło­skim rze­mio­słem (wszyst­kie mate­ria­ły są pozy­ski­wa­ne lokal­nie w Toska­nii) two­rzą mie­szan­kę wybu­cho­wą- zupeł­nie inno­wa­cyj­ną kate­go­rię nowo­cze­sne­go luk­su­su za pomo­cą zwy­czaj­nych i nie­prze­kom­bi­no­wa­nych wzo­rów. Każ­da z kolek­cji zaska­ku­je nowy­mi połą­cze­nia­mi- są zarów­no toreb­ki z mięk­kie­go zamszu i te z  kon­tra­sto­wych tek­stur, błysz­czą­ce, czy z tło­cze­nia­mi z kro­ko­dy­lej skó­ry. Głów­ną rolę gra oczy­wi­ście kul­to­wy model w kształ­cie sio­dła, ale wśród mode­li znaj­dzie­my tak­że tor­by tote, koper­tów­ki i uwiel­bia­ne przez kobie­ty wygod­ne, pojem­ne worki.

Pau­li­na Lif­f­ner von Sydow, zało­ży­ciel­ka Lit­tle Lif­f­ner, lau­re­at­ka nagro­dy ELLE Szwe­cja w kate­go­rii pro­jek­tant akce­so­riów 2015 roku, nomi­no­wa­na rów­nież do pre­sti­żo­wej szwe­edz­kiej nagro­dy Guldk­nap­pen 2016 powta­rza, że jej głów­nym celem jest stwo­rze­nie tore­bek, któ­re będą sta­ły­mi towa­rzy­sza­mi kobiet w ich zabie­ga­nym i inten­syw­nym try­bie życia, gdzie spo­ty­ka­my się z wiel­ką róż­no­rod­no­ścią i sta­wia­my czo­ła zada­niom, któ­rym by spro­stać, wyma­ga­ją od nas nie­jed­no­krot­nie odpo­wied­nie­go przystosowania.

Little Liffner

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną Lit­tle Lif­f­ner jest to, że każ­da z kolek­cji jest połą­cze­niem tra­dy­cji z nowo­cze­sno­ścią- każ­da kobie­ta, od naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tek, któ­re lubią eks­po­no­wać loga aż po pew­ne sie­bie mini­ma­list­ki, znaj­dą model ide­al­ny dla sie­bie. Tor­by spe­cjal­nie two­rzo­ne są w spo­sób na tyle uni­wer­sal­ny i pro­sty, by sta­no­wi­ły jedy­nie tło dla oso­by, któ­ra je nosi, nigdy odwrot­nie. I to jest to, co kocha­my najbardziej!

Oprócz fla­go­we­go buti­ku w Sztok­hol­mie, tor­by Lit­tle Lif­f­ner są dostęp­ne  m.in. w Fin­lan­dii, Kana­dzie, USA, Bel­gii, Austra­lii czy Japonii.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy