ModaZOOM ON

Zoom on Mercedes Castillo

Mercedes Castillo, hiszpańska projektantka, której znakiem rozpoznawczym są pięknie zdobione buty, torebki, kolekcje prêt-à-porter i akcesoria, całe swoje dzieciństwo i lata młodości spędziła w Hiszpanii. Kilka lat później zaczęła studiować projektowanie mody w Madrycie oraz Mediolanie. Zanim stworzyła własną markę, przebyła długą drogę zdobywając cenne doświadczenie – przez niemal dwie dekady współpracowała w Mediolanie z Gianfranco Ferré i projektowała obuwie w Nowym Jorku dla Donny Karan.

Łącząc się w 2005 roku z gru­pą Camu­to, stwo­rzy­ła naj­pierw obu­wie Tory Burch, wkrót­ce posze­rza­jąc asor­ty­ment tak­że o akce­so­ria i toreb­ki. Po latach pra­cy na rzecz innych, Castil­lo zde­cy­do­wa­ła się na stwo­rze­nie wła­snej mar­ki i pra­cy na wła­sne nazwi­sko. Tytu­ło­wa kolek­cja jej autor­skie­go obu­wia to kwin­te­sen­cja sty­lu- odważ­ne kolo­ry, archi­tek­to­nicz­ne, rzeź­biar­skie pro­ste for­my i kształ­ty inspi­ro­wa­ne kon­struk­cja­mi. Dys­kret­nie wytło­czo­ne nazwi­sko mar­ki widocz­ne na wkład­ce świad­czy o jako­ści i kunsz­cie obu­wia.

Debiu­tanc­ka kolek­cja Mer­ce­des na wio­snę 2017 to rów­nież efekt jej współ­pra­cy z gru­pą Camu­to. Szy­kow­na, mini­ma­li­stycz­na, z dozą humo­ru i ener­gii – tak w kil­ku sło­wach moż­na zobra­zo­wać pierw­szą, autor­ską kolek­cję hisz­pań­skiej pro­jek­tant­ki. Jak sama przy­zna­je, chcia­ła, by jej pro­jek­ty nio­sły praw­dzi­we szczę­ście i pod­świa­do­mie budzi­ły opty­mizm. Róż­no­rod­ność marek na ryn­ku i ogrom­na kon­ku­ren­cja tyl­ko pozwo­li­ły jej roz­wi­nąć skrzy­dła, utwier­dza­jąc w prze­ko­na­niu, że zmie­rza we wła­ści­wym kie­run­ku, two­rząc zupeł­nie nową i świe­żą modę, któ­rej bra­ko­wa­ło klient­kom na całym świe­cie. Pro­sta, nowo­cze­sna, pomy­sło­wa. Mini­ma­lizm, któ­ry spo­ty­ka się z roman­ty­zmem. Pro­ste linie, śmia­łe kolo­ry. Duch jej kolek­cji to głów­nie inspi­ra­cje sztu­ką moder­ni­stycz­ną XX wie­ku. oraz geo­me­trycz­ny­mi for­ma­mi sztu­ki współ­cze­snej przy jed­no­cze­snych zacho­waw­czych i pro­stych roz­wią­za­niach kon­struk­cyj­nych. Pro­jek­tant­ka wie­rzy, że dziś kobie­ty są bar­dziej pew­ne sie­bie, kre­atyw­ne, przez co sil­nie zwią­za­ne ze sztu­ką i to w niej coraz czę­ściej poszu­ku­ją inspi­ra­cji, dla­te­go pro­jek­tu­je dla tych kobiet, któ­re mają odwa­gę być muza­mi… dla sie­bie samych!. Jaki jest sekret jej suk­ce­su? Bez wąt­pie­nia buty są tą czę­ścią gar­de­ro­by każ­de­go z nas, przez któ­re może­my naj­peł­niej wyra­zić nasz styl i oso­bo­wość- dla­te­go każ­da z par butów Castil­lo jest nie tyl­ko pięk­na, ale i wygod­na oraz prak­tycz­na. Wszyst­ko to tłu­ma­czy, dla­cze­go jej kolek­cja jest dostęp­na na Net-a-por­ter oraz w naj­bar­dziej luk­su­so­wych i popu­lar­nych cen­trach han­dlo­wych- Berg­dorf Good­man, Saks Fifth Ave­nue. Mimo to, ceny są bar­dzo przy­stęp­ne i waha­ją się już w gra­ni­cach 298$ do nie­mal 700$.

Jeśli prócz butów, jesteś tak­że ogrom­ną fan­ką tore­bek i akce­so­riów, z pew­no­ścią będziesz zasko­czo­na mały­mi toreb­ka­mi i kolek­cją biżu­te­rii wyko­na­ną z ema­lii i mosią­dzu, poświę­co­ną bra­zy­lij­skiej malar­ce i rzeź­biar­ce Lygii Clark, któ­ra zosta­ła stwo­rzo­na przez Mer­ce­des w ramach nie­wiel­kiej kolek­cji, któ­ra szyb­ko sta­ła się hitem wśród sprze­daw­ców. W mgnie­niu oka znik­nę­ła ze skle­po­wych półek, więc z pew­no­ścią możesz „polo­wać” na nie w przy­szłych sezo­nach! Pre­cy­zyj­na, przej­rzy­sta, kolo­ro­wa kolek­cja, któ­rą poko­cha­ły­śmy dowo­dzi, że czy­sty, kla­sycz­ny mini­ma­lizm nigdy nie wycho­dzi z mody.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

.

Komentarze

komen­ta­rzy